Panaszlevél az Oktatási Hivatalnak

Panaszlevél az Oktatási Hivatalnak a hallgatók önköltséges tesztelése miatt. Ezt a mintalevelet azért tettük fel, hogy azok a hallgatók, akik hasonló cipőben járnak, ezt a levél formát letölthessék és beadhassák. Ha az OH elutasít, ugyanez elküldhető az Ombudsmannak.


TC.

Brassói Sándor

mb. elnök

Oktatási Hivatal

info@oh.gov.hu

Tárgy: hallgatók önköltséges tesztelése – Semmelweis Egyetem

Tisztelt Oktatási Hivatal!

Alulírott, ………………, a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (továbbiakban: Panasztv.) 1. § (4) bekezdése alapján

panasszal

fordulok az Oktatási Hivatalhoz, és kérem, hogy szíveskedjenek az alábbiakban ismertetett panaszt a Panasztv. 2. §-a alapján elbírálni, és a Panasztv. 3. § (1) bekezdése alapján szükséges intézkedéseket megtenni. Az alábbiakban a Panasztv. 1. § (2) bekezdése szerinti olyan kérelmem fejtem ki, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá.

2021. május 14. napján a Semmelweis Egyetem (fenntartó azonosító: 12439060, PIR szám: 329804, adószám: 15329808-2-42, KSH számjel: 15329808-8542-312-01) rektora és kancellárja az oktatás szervezésével összefüggő egyes speciális járványügyi szabályokról E/7/2021. (V. 14.) számon rektori-kancellári utasítást (elérhető a következő hivatkozáson: https://semmelweis.hu/jogigfoig/2021/05/14/e-7-2021-v-14-szamu-rektori-kancellari-utasitas-az-oktatas-szervezesevel-osszefuggo-egyes-specialis-jarvanyugyi-szabalyokrol/, a továbbiakban: utasítás) adott ki.

Az utasítás szerint a vizsga megkezdésének feltétele azon hallgatók részére, akik a koronavírus elleni védőoltást nem vették fel, 48 óránál nem régebbi antigén teszt elvégzése, amelyet a vizsgaidőszak legnagyobb részében, június 1-jétől maguknak kell finanszírozniuk. Álláspontom szerint az alább kifejtettek alapján az utasítást jogellenesen adták ki, továbbá az utasítás diszkriminatív módon írja elő ezen feltételt, ezért szükséges lépéseket tenni a jogszerű állapot helyreállítása érdekében.

Az utasítás vonatkozó részei a következők.

„2. § (2) A vizsga megkezdése előtt a védettséget igazoló dokumentum meglétét, a dokumentum felmutatásával a vizsgáztató ellenőrizni köteles, azonban arról másolatot nem készíthet, továbbá az adat(ok) semmilyen módon nem rögzíthetőek. A TVSZ 31.§-tól eltérően érvényes védettségi dokumentum hiányában a vizsgázó nem kezdheti meg vizsgáját, a rendelkezésre álló vizsgalehetőségek számát csökkentve.

(3) Azon vizsgázók, akik nem rendelkeznek érvényes védettséget igazoló dokumentummal, azoknak a vizsga napját megelőző 48 óránál nem régebbi negatív antigén teszttel kell rendelkezniük. A tesztek elvégzését az Egyetem május 31-ig térítésmentesen biztosítja vizsgázói számára azzal, hogy a tesztek elvégzését az Egyetem Klinikai Központja ütemezi, végzi és leletet ad a hallgató számára az elvégzett teszt eredményéről. 2021. június 1. napjától a teszt elvégzése térítés ellenében történik mind a magyar, mind a külföldi hallgató saját költsége terhére.”

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SE SZMSZ) I. könyvének (Szervezeti és Működési Rend) I.1. része (Általános Szervezeti és Működési Rendelkezések) határozza meg azt, hogy az egyetemen utasítás milyen tárgykörben adható ki:

„3.§ [Az Egyetem belső szabályozó dokumentumai]

[…]

(3) Normatív belső szabályozók az alábbiak:

a) szenátusi határozat, mely önmagában egyetemi szintű normatív szabályokat tartalmaz és nem csak normatív belső szabályozót fogad el,

b) szervezeti és működési szabályzat (SzMSz) és mellékletei,

c) szabályzat,

d) utasítás,

e) minőségügyi eljárás,

f) munkautasítás,

g) ügyrend, szervezeti ügyrend, szervezeti és működési rend.

[…]

(12) Az utasítás a szabályzatokban foglaltak végrehajtására vagy egyes, belső szabályozó dokumentumban nem szabályozott feladatok végrehajtására kiadott normatív előírás, melyet egyetemi szintű utasítás esetén feladatkörében a rektor, a kancellár, vagy az általa irányított szervezeti egységek vonatkozásában a Klinikai Központ elnöke, kari szintű utasítás esetén a dékán adhat ki. Az érintett intézkedés összetett jellegére tekintettel közös utasítás is kiadható.”

A SE SZMSZ III. könyvének (Hallgatói Követelményrendszer) III.2. részének (Tanulmányi és Vizsgaszabályzat) (a továbbiakban: SE Tvsz.) a következők szerint határozza meg a vizsgára vonatkozó szabályokat.

„31. § [A vizsga és a szigorlat szervezése]

(1) A vizsgák letételére elsősorban a vizsgaidőszak szolgál, kivéve a tömbösített oktatás rendszerét.

(2) Vizsgaidőszakon túli időpontra a következő szemeszter első hónapjának első hetére a tanulmányi ügyekben eljáró bizottság engedélyezhet vizsgaidőszakon kívüli vizsgát. Az így pótolt vizsgát a vizsgaidőszakban tett vizsgának kell tekinteni.

(3) A vizsgákat (szigorlatokat) oly módon kell megszervezni, hogy minden vizsgára (szigorlatra) jogosult hallgató jelentkezni tudjon és vizsgázhasson (szigorlatot tehessen), továbbá biztosítani kell, hogy az adott képzési időszakban a hallgató a sikertelen vizsgát (szigorlatot) megismételhesse.”

A SE SZMSZ hivatkozott rendelkezései szerint utasítást szabályzatokban foglaltak végrehajtásra vonatkozó kérdésekben lehet kiadni. Jelen esetben az utasítás a vizsga megkezdésére vonatkozó olyan lényeges feltételről rendelkezik, amely nem értelmezhető a szabályzatok végrehajtására vonatkozó előírásnak. Mivel a SE SZMSZ-ének Általános Szervezeti és Működési Rendelkezések 3. § (12) bekezdése kifejezetten csak e tárgykörben teszi lehetővé utasítás kiadását, ezért a szóban forgó utasítás már e formai feltételt sem teljesíti, és már önmagában emiatt is jogellenes.

A fenti utasítás azonban azért is jogellenes, mert különbséget tesz a hallgatók között az alapján, hogy a védőoltást felvették-e vagy sem, tesztelési kötelezettséget róva azokra, akik nem tudják felvenni a védőoltást. Én nem vagyok beoltva, mivel december óta krónikus betegséggel küzdök, melynek okait jelenleg is vizsgálják, ezen kívül van más autoimmun betegségem is. Mivel erre vonatkozóan nincsenek kutatások, nem tudom, hogy a védőoltás biztonságos-e számomra, ezért azt nem vettem fel. Miután ebben a félévben 15 kontakt vizsgát kell letennem, a teszteléssel járó kiadást nem engedhetem meg magamnak. Több olyan hallgatótársamról tudok, aki hasonló helyzetben van. Így viszont gyakorlatilag belekényszerítenek bennünket az oltás felvételébe.

A hallgatók védettség alapján történő megkülönböztetése jogszerű lehet, a szabályozásnak azonban nem szabad jogellenes hátrányos megkülönböztetést megvalósítania. Azzal, hogy az utasítás önköltséges alapon írja elő a teszt elvégzését azoknak, akik még nincsenek beoltva, vagyis térítési kötelezettséget hárít azokra, akik a vizsgáikat május 31-ét követően teszik le, kedvezőtlenebb bánásmódban részesíti őket, mint a már beoltott hallgatókat. Az antigén tesztek önfinanszírozásának előírása gyakorlatilag a vizsgát teszi térítéskötelessé, és egyfajta pénzügyi küszöböt emel, azaz nekik az antigén teszt megvásárlásával „vizsgadíjat” kell fizetniük, amely előírás az egyetemi szabályok között nemhogy az érintett hallgatók tanulmányainak, de még az aktuális félévnek a megkezdésekor sem létezett. Ha a vizsga megkezdésének feltétele, hogy a nem oltottaknak ki kell fizetniük az antigén teszt árát, az álláspontom szerint tehát jogellenes hátrányos megkülönböztetést okoz, vagyis alkotmányellenes.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 68. § (1) bekezdésének a) pontja, valamint az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 3. §-ának i) pontja alapján az Oktatási Hivatal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a nyilvántartásában szereplő felsőoktatási intézmények működésének jogszerűségét.

Az Nftv. 68. § (2) bekezdésének e) pontja szerint a hatóság ellenőrzése eredményeként a figyelmeztetést tartalmazó döntésben felhívja a felsőoktatási intézmény figyelmét a jogszabálysértésre, és megfelelő határidő megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel kötelezi annak megszüntetésére, ha megállapítja, hogy a felsőoktatási intézmény a jogszabályban, az intézményi szabályzatban, illetve hatósági döntésben foglalt előírásokat megsértette, és a jogszabály, a szabályzat vagy a hatósági döntés megsértése a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű állapot helyreállításával orvosolható.

Mindezekre figyelemmel kérem, hogy szíveskedjen a panaszomban foglaltakat kivizsgálni. Egyúttal a Panasztv. 1. § (3) bekezdése alapján javaslom, hogy az Nftv. 68. § (2) e) pontja szerinti jogkörével élve kötelezze az egyetemet a jogsértés megszüntetésére és a jogszerű állapot helyreállítására, vagyis arra, hogy a Semmelweis Egyetemen a védőoltást fel nem vett hallgatók részére is biztosítsák az ingyenes hozzáférést a vizsgákhoz.

A Panasztv. 2. § (1) bekezdése szerint a panaszt az eljárásra jogosult szervhez történő beérkezésétől számított harminc napon belül el kell bírálni; ugyanakkor a Semmelweis Egyetemen a vizsgaidőszak 2021. május 25-én megkezdődik, így kérem jelen panaszom soron kívüli elbírálását. Kérem, hogy a megtett intézkedésekről szíveskedjen panaszost a Panasztv. 2. § (4) bekezdése alapján a ………………………………….. e-mail címen tájékoztatni.

Tisztelettel,

…………………………

Budapest, 2021. május 18.

One thought on “Panaszlevél az Oktatási Hivatalnak

  1. Sehol nem láttam reakciót az AJB védettségi igazolvánnyal kapcsolatos panaszokra adott véleményére, pedig május 14-e óta fent van a honlapjukon. Nekem egy nesze semmi fogd meg jól, sőt inkább ellentétes hatású a panaszosok által reméltel, amivel a gond, hogy erre utána a másik oldal hivatkozni is tud, hogy hát nincs itt semmi gond.
    https://www.ajbh.hu/-/az-alapveto-jogok-biztosa-kozlemenye-a-vedettsegi-igazolvanyok-alkalmazasaval-osszefuggesben?inheritRedirect=true&redirect=%2F
    https://www.ajbh.hu/-/az-alapveto-jogok-biztosanak-a-vedettsegi-igazolvany-alapjogi-ertekeleserol-kialakitott-allasfoglalasa-es-a-jogi-szabalyozas-felulvizsgalatara-tett-ja?inheritRedirect=true&redirect=%2F

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük