Egyéni személy panaszlehetősége oltási igazolás és annak alapján történő bármilyen megkülönbözetetése ellen

Az alábbi levél egyénileg, bármelyik magyar állampolgár álltal beadható az Alapvető Jogok Biztosának. A http://www.ajbh.hu/forduljon-a-biztoshoz -oldalon választási lehetőség van, azonosítás nélkül ügyet benyújtani vagy ügyfélkapun keresztül. Kérünk mindenkit, hogy éljen a lehetőséggel!!

PANASZ  AZ OLTÁSI IGAZOLÁS ÉS ANNAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ BÁRMILYEN MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ELLEN

CÍMZETTJE: Az Alapvető  Jogok Biztosa

INDOKLÁS :

  Az utóbbi napokban  több médiában, több helyen és módon is elhangzottak a felsoroltak részéről olyan kijelentések, melyek szerint az oltásokról kiadott igazolásokat fel fogják  használni az oltottak előnyösebb helyzetbehozására, számukra bizonyos engedmények megadására :

 • Az Iparkamara részéről ehhez kötnék a vendéglátóhelyek, turisztikai létesítmények igénybevételét
 • A Kormány elképzelése szerint az UEFA kupa vagy egyéb sportrendezvények látogathatóságát
 • A kormánytagok szerint az iskolák és egyéb intézmények nyitását az oltottság okán

Egyes munkaadók az igazolás meglétéhez kötnék, vagy kötik már most is a munkavállalás lehetőségét ,nyomást gyakorolva, mintegy kényszerítve a kísérleti vakcinák igénybevételére a dolgozókat

Az ilyen kijelentések és az általuk kialakított kényszerítő hatás egy jogállamban elfogadhatatlanok !

Ezért, állampolgári jogom és kötelességem okán  ezúton panaszt nyújtok be ,és kérem az AJB-t, hogy tegye meg a kellő intézkedéseket az egyenlő bánásmód elvét súlyosan sértő szabályozás bevezetése megakadályozása érdekében !  A bevezetés esetében az „oltatlanok” önrendelkezési joga, EMBERI méltósága is sérül, mert egészségi állapotuk, lelkiismereti szabadságuk alapján az ATV-ben mindenkit megillető alapjogaik lennének korlátozva ,szabad mozgásukban, cselekvésükben lennének korlátozva !

A POZITIV DISZKRIMINÁCIÓ EBBEN AZ ESETBEN TILOS, AZ OLTÁS BÁRMILYEN MÓDON VALÓ KÉNYSZERÍTÉSE SÉRTI AZ ÖNRENDELKEZÉSHEZ VALÓ JOGOT ! AZ ALAPVETŐ EMBERI JOGOK NYILATKOZATA SZERINT,AMIT MAGYARORSZÁG IS ELFOGADOTT ÉS ALÁÍRT, EZ A FAJTA MEGKÜLÖNBÖZTETÉS CSAK A HÁTRÁNYOS HELYZETBEN LEVŐK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉNEK SEGÍTÉSÉRE ALKALMAZHATÓ !

Az önrendelkezési jogot az Alkotmánybíróság az emberi méltóság, így az általános személyiségi jog tartalmi elemeként nevezte meg és a döntésre képes ember saját teste és sorsa feletti rendelkezési jogát széles körű védelemben részesíti.

Az Alkotmánybíróság már korai gyakorlatában az emberi méltósághoz való jogot (lásd Magyarország Alaptörvénye II. cikk), minden ember veleszületett jogaként, mint általános személyiségi jogot határozta meg. E szerint az emberi méltósághoz való jog, mint általános személyiségi jog olyan szubszidiárius jog, amely minden esetben felhívható az egyén autonómiájának védelmére, ha egyetlen más alapjogra sem lehetséges hivatkozni. A testület gyakorlata szerint az általános személyiségi jog egyes összetevőiként a személyiség szabad kibontakoztatásának jogát, az önrendelkezési jogot, az általános cselekvési szabadságot és a magánszférához való jogot nevezte meg. E szerint az önrendelkezési jogot az Alkotmánybíróság az emberi méltóság, így az általános személyiségi jog tartalmi elemeként definiálta és széles körű védelemben részesíti, mint a döntésre képes ember saját teste és sorsa feletti rendelkezési jogát. Az önrendelkezés joga tehát az emberi méltósághoz való jogból, mint anyajogból ered, amely abszolút jellegű, korlátozhatatlan és minden más jogot megelőző alapjog.

Az Alkotmánybíróság az általános személyiségi jog védelméből számos az önrendelkezési jog megnyilvánulási formáiként meghatározható egyéni jogot vezetett le, így különösen: a vérségi származás kiderítésének jogát, a névviseléshez való jogot, a felek perbeli önrendelkezésével kapcsolatos jogokat, a személyek saját testi integritásához fűződő jogát, az ellátás/kezelés visszautasításának jogát, de a testület gyakorlata alapján ide sorolható az ún. „titokszféra” védelme is. Mindezeken felül az önrendelkezés jogából vezette le az Alkotmánybíróság a házasságkötés szabadságához való jogot, melyet később kiterjesztett az élettársi kapcsolat létesítéséhez fűződő jogra is.

Kiemelést érdemel, hogy az Alkotmánybíróság szintén az önrendelkezési jogból vezette le és nevesítette az ún. egészségügyi önrendelkezési jogot, melyet tágabb kategóriaként határozott meg, mint az egészségügyi beavatkozások visszautasításához való jogot

AZ ÖNRENDELKEZÉS ESETEI :

 • a test és a szövetek feletti rendelkezés
 • a személyes adatok feletti rendelkezés
 • a magántulajdonnal történő rendelkezés
 • a lakóhely szabad megválasztása feletti rendelkezés
 • a munkahely szabad megválasztása feletti rendelkezés
 • a vélemény nyilvánítás szabadsága

EZÉRT SENKIT SEMMILYEN HÁTRÁNY NEM ÉRHET,HA NEM AKAR BEADATNI MAGÁNAK EGY KÍSÉRLETI STÁDIUMBAN LEVŐ,ÉPPEN EZÉRT CSAK IDEIGLENES ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ VAKCINÁT ,AMINEK HATÁSAIÉRT A GYÁRTÓK NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET !

A legfontosabb emberi jogi szervezet, az Európa Tanács 2021. január 27-én elfogadott egy határozatot (2361/2021) a kötelező oltás ellen.

Az oltatlan embereket nem szabad hátrányosan megkülönböztetni.

Január 27-től a kötelező oltás eleve jogellenes, és a munkahelyi diszkrimináció,  vagy a be nem oltott személyek utazási tilalma jogilag kizárt. https://pace.coe.int/en/files/29004/html

https://t.me/c/1470903903/2139
https://www.churchmilitant.com/news/article/council-of-europe-prohibits-mandatory-vaccination

A POZITIV DISZKRIMINÁCIÓ ESETÉN, – bár maga a fogalom tartalmaz némi nyelvi ellentmondást – a kedvezményezett annak ellenére részesül valamilyen jogban, kedvezményben, juttatásban, hogy az másoknak nem jár. Az esélyegyenlőséggel foglalkozó szakirodalomban és a társadalmi, szakmai közbeszédben gyakran az etnikai, szociokulturális, adott esetben nemi hátrányok kompenzálásának eszközeként jelenik meg a pozitív diszkrimináció. Az Alkotmánybíróság egy korai határozata szerint (144/B/1990.), ha a pozitív megkülönböztetéssel egy hátrányos helyzetben lévő személynek kívánnak segíteni és ez a tevékenység más kárára nincs, az nem válik jogellenessé, azaz a diszkrimináció tilalma nem jelenti azt, hogy minden, még a végső soron nagyobb társadalmi egyenlőséget célzó megkülönböztetés is tilos. A pozitív diszkriminációt tehát az esélyegyenlőség, illetve magának a lehetőségnek a megteremtése, a társadalmi felzárkózás megvalósítása indokolhatja, vagyis a kedvezmények sem osztogathatók önkényesen. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 11. § (1) 11 bekezdése alapján nem jelenti az egyenlő bánásmód követelményének megsértését az a rendelkezés, amely egy kifejezetten megjelölt társadalmi csoport tárgyilagos értékelésen alapuló esélyegyenlőtlenségének felszámolására irányul, ha az – törvényen vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeleten, illetve kollektív szerződésen alapul, – határozott időre vagy határozott feltétel bekövetkeztéig szól és – nem sért alapvető jogot, nem biztosíthat feltétlen előnyt, és nem zárhatja ki az egyéni szempontok mérlegelését

Az egyenlő bánásmód követelménye azt jelenti, hogy tilos hátrányt okozni a jog által védett tulajdonsággal rendelkezőknek e tulajdonságuk miatt. Az egyenlő bánásmód megsértésének minősül, ha a megkülönböztetés hátrányt okoz az érintett személynek

A védett tulajdonságok körét az Ebktv. határozza meg, ide tartozik például az egészségi állapot, családi állapot, anyaság (terhesség) vagy apaság, a foglalkoztatás részmunkaidős jellege. Az Ebktv. külön is kiemelt területként kezeli a foglalkoztatást. Az Ebktv. 21. §- a meghatározza, hogy mi az, ami a foglalkoztatás területén különösen az egyenlő bánásmód követelményének sérelmét jelenti. Ilyen tényállás különösen, ha a munkáltató a munkavállalóval szemben közvetlen hátrányos megkülönböztetést alkalmaz például a munkához való hozzájutásban, a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítésében és megszüntetésében, a munkavégzést megelőzően vagy annak folyamán végzett képzéssel kapcsolatosan, a munkafeltételek megállapításában, biztosításában

Mivel az oltottak pozitív diszkriminációja nem indokolt és nem indokolható, a másik oldalon, az oltatlanok esetében egy ilyen szabály ,gyakorlat, vagy rendelet bevezetése sértené az Atv.- ben biztosított jogaikat ,és önrendelkezési joguk alapján emberi méltóságukat is, a számukra okozott hátrányos helyzet kialakításával !

A Helsinki Bizottság elemzése a  pozitív diszkrimináció alkalmazási lehetőségéről és korlátairól :

https://helsinki.hu/wp-content/uploads/70A_GyorfiT_MTothB.pdf

Minezek okán felhívom Önt, hogy tiltsa meg  a jogsértő intézkedés bevezetésétől, és tiltsa el az erre utaló további kijelentésektől, a kormányt, annak tagjait, kötelezze őket, hogy vonják vissza ezzel kapcsolatos eddigi nyilatkozataikat, és tegyék egyértelművé a médiákon keresztül, hogy ilyen jogsértő intézkedést nem fognak életbe léptetni !  

Bölcs és igazságos döntésében bízva, tisztelettel :

Kelt:

76 thoughts on “Egyéni személy panaszlehetősége oltási igazolás és annak alapján történő bármilyen megkülönbözetetése ellen

 1. – A válalkozókra erőszakolt semmirekellő, gusztustalan, csak lehúzásra kitalált iparkamarát részemről követelem, hogy haladéktalanul oszlassák fel és
  minden hivatalnokát zavarják el valós és értelmes termelőmunkát végezni!

  – Az UEFA kupa miatt nem aggódom, mert a vastagon érdekelt multimiliárdos nemzetlerablók még mindig nagyon éhesek, így ha nem lesz elég a
  előrevetített bevétel, biztos nem erőlködnek a senkiháziak! Persze majd tapsolhat nekik a nép, hogy kegyesen megengedi neki “hazafias népfront” a
  cirkuszt. Mondjuk engem amúgy sem érdekel a leghalványabb szinten sem ez a szánalmas bundagyár ágazat…

  – Az iskola helyett szerintem, ha otthon, családtól, valós élethelyzetekből tanul a gyerek, ezerszer életképesebb és értelmesebb lesz, mint a jelentős
  százalékában felesleges ferdítéseket sulykoló tananyagok! Ezzel lábonlőhetik magukat, ha gondolkodnának kicsit a szülők, hiszen épp a hatalom
  akarja görcsösen, foggal körömmel a gyerekek agyának kegyetlen sulykolását a lehető legszélesebb körben elmélyíteni.

 2. Teljes mértékben egyet értek Önökkel.A körülmények sürgetővé teszik ezt az intézkedést, mert a kormány erőteljesen kellő átgondolás, megfontolás nélkül, embertelenül nyomul. Akaratát el hiteti, elfogadtatja az ostoba emberekkel.Bár hiányos egy oldalú tájékoztatást ad.Kifejezni sem tudom kellő szavakkal felháborodásomat az iránt ami ebben az országban a világban történik, brutális, embertelen.Tenni kell.Sajnos betegségemből eredően én nem tudok.Ezzel is csak halmozódik a félelmem a műtétem tolódik. Nem sok kell, hogy elő írják a beteg ellátást is oltáshoz, oltásokhoz kötik. Bár nem kifejezetten az oltáshoz kapcsolódik nagyon bosszant amit már több fiataltól hallok. Sok az idős beteg ők tartják el a nyugdíjasokat. Ők ettől a kormánytól jót kaptak pl, csökkent az adó, most is tudja mit kell tenni, a másik párt se jobb. / nagyon a jelenben élnek 1,2 évvel-1,2 hónappal előre nem is gondolkodnak/. Azokkal az emberrel nem is számolnak hányan lehetnek akik megbetegedtek és orvosi kezelés nélkül gyógyultak. Kérdem a továbbiakban ők is el kaphatják újból a covidot?

 3. Tiltakozom magam és családom nevében az oltással kapcsolatos diszkriminaco ellen. Ez a megkülönböztetés nem méltó egy demokratikus jogállam működéséhez.

 4. A kormány diszkriminációja nem helyes és nem értek egyet vele! Nem fogadom el, hogy engem olyan dologra kényszerítenek, hogy a saját elhatározásomat felülírja egy elfogadhatatlan rendelettel! Nem kötelezhető senki az oltásra és ennek hiánya miatti bármilyen korlátozásra! A jogokat nem korlátozhatja a saját elhatározásom ellen! Törvénysértő, amit csinálnak! Ez egy diszkrimináció minden olyan magyar személy ellen, akiket oltásokal, tiltásokkal fenyegetőznek és kizárnak minden olyan emberi mozgás szabadságból, aki nem hajlandó beloltatni magát! TÖRVÉNYT SÉRT olyan emberekkel szemben, aki nem hajlandó be oktatni magát!

 5. Jó ötlet, de a végét át kellene fogalmazni: az országgyűlési biztos jogköre csak a vizsgálatra terjed ki, megállapíthat és a ajánlást tehet, felhívhatja a figyelmet a jogellenes intézkedésre, gyakorlatra, de nem ’tilthat’. Egyetlen eszköze a nyilvánosság.

 6. Én nem ilyen “komolytalan” linkeket tennék be, mint “churchmilitant” meg telegram.
  Az Európa Tanács határozata jól hangzik, de tényleg nem az EU szerve, utánanéztem. Javaslatokat tehet, illik is figyelembe venni – de senkit semmire nem kötelez. A telegramos link nekem “unfortunately not accessible” mert privát csoporté (azt se mutatja meg melyiké), ahol nem vagyok tag, a “churchmilitant” link meg tkp. eldob ugyanarra az eredeti COE határozatra, szóval semmi értelme.
  Ezeket viszont bele lehetne foglalni:

  EU: Convention on Human Rights and Biomedicine, ún. Oviedoi nyilatkozat, 1997 https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/164 ill. PDF: https://rm.coe.int/168007cf98 >>> “Article 2 – Primacy of the human being — The interests and welfare of the human being shall prevail over the sole interest of society or science.” Zanzásítva: az egyén joga magasabb rendű, mint a tudomány vagy a társadalom joga.

  UNESCO: Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights (https://en.unesco.org/themes/ethics-science-and-technology/human-genome-and-human-rights) “What is the Committee’s biggest concern about genome editing? This development seems to require particular precautions and raises serious concerns, especially if the editing of the human genome should be applied to the germline and therefore introduce heritable modifications, which would be transmitted to future generations.” (az idézet nem magából a nyilatkozatból, hanem az UNESCO vonatkozó oldaláról van, de az UNESCO álláspontját tükrözi – ugyanez sokkal bonyolultabban benne van a nyilatkozatban is).

  Egy vadiúj és tartalmilag sok helyen problematikus UNESCO iromány – ami tkp. az oltások gyártásának és disztribúciójának kérdéseivel foglalkozik (UNESCO’s ethics commissions’ call for global vaccines equity and solidarity https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375608) – is leszögezi: “The feasibility of human challenge trials hasevenbeen debated, with pros and cons. In any case, all trials should be conducted under the scrutiny of independent ethics committees with appropriate risk-benefit analyses, and researchers must fully inform volunteers of all risks associated with the study. These includes the absence of any efficacious pharmacological treatment to mitigate the risks for the participants, considering that they would be exposed to even a higher risk with the new variants’ infectivity and lethality. ”

  Meg még sok mást is, aminek tényleges jogi hatálya lehet.

 7. Tisztelt Panasz Szerkesztők!
  A Panasz dokumentumot kimentettem Wordbe, formai hibákat javítottam, aláírtam, beküldtem az AJBH-ba, de hozzáteszem, hogy ezt csak megfelelő adatbázis kezelési gyakorlattal lehet megoldani. Szerintem sokakat vissza fog tartani a hosszú szöveg, továbbá az esetleges adatbázis kezelési jártasság hiánya. Nyilvánvaló, hogy a szöveg mindenre kiterjedő alapos jogi dokumentum, de ez sokaknak részben érthetetlen lesz, ezért félek, hogy viszonylag kevesen fogják venni a fáradságot, hogy beküldjék.
  Hatékonyabbnak tartanám, ha ezen az oldalon csak a nevet és a szükséges adatokat kellene megadni, és csak egy rövid összefoglaló jelenne meg arról, hogy milyen törvényekbe ütköznek a rendelkezések, melyek ellen panaszt teszünk és a megfelelő lépések megtételére felhatalmazzuk az “Orvosok a tisztánlátásért” csoport által erre felhatalmazott személyt. Így egy névlistával együtt küldenék be Önök a dokumentumot, és a megfelelő számú tiltakozó is gyorsabban összegyűlne.
  Mélységes köszönet az eddigi és a jövőbeni munkájukhoz!
  Nyomon követem és terjesztem az információkat amit közreadnak, s bízom az eredményességükben!
  Tisztelettel:
  Gyalusné Molnár Katalin

  1. Egyetértek. Az biztos,h ha egy általunk kiválasztott személy képviselné az érdekeinket, sok-sok aláírással mögötte, hatásosabban, gyorsabban lehetne eredményt elérni, a diszrimináció ellen, minthogy egyesével küldözgetjük be a panaszokat. A tömegnek mindig is nagyobb hatóereje volt és lesz, mint az egyéneknek egyesével. Fogjunk össze emberek!!!

   1. Ez ugyanolyan egyéni út, mint a szavazás. És jól látod, ezért vitték buszokkal, krumpliszsákokkal az embereket a szavazófülkéig, mert kellett az X, mindegyik párt alkalmazta, ki direkt, ki indirekt.
    Figyelemfelkeltéssel tud ez működni, egyénileg. Sajnos a média nem ettől harsog, hanem pont az ellenkezőjétől.
    Sajnálom az embertársaimat, akiket azzal lehet ámítani, hogy “örülj, legalább vér nem folyik, mint a háborúban”. Mintha ez lenne az egyedüli origo, amihez képest működik a világ, minden mást lenyeletnek az emberek torkán, már aki hagyja magát.
    Panasz benyújtva.

 8. Tisztelt Orvosok a Tisztánlátásért, Embertársaim!

  A mai napon információt kértem egy szállásadótól, hogy kirándulásunk céljából igénybe vehetjük e szállodájukat úgy, hogy jelenleg nem vagyunk oltva, nem rendelkezünk védettségi igazolvánnyal és nem is szeretnénk magunkat kitenni a vakcinák bármilyen hatásainak. Csak szét kell nézni magunk körül mi zajlik és ép ésszel el lehet dönteni mi a helyes és mi nem. Bár jómagam senkit nem akarok meggyőzni, mégis abba a helyzetbe kényszerülünk, hogy oltakozzunk. A szállásadó válasza ugyanis az, hogy – jogászaik véleménye szerint a 04.26.-i Magyar Közlöny írása alapján – kizárólag a védettségi igazolvánnyal rendelkező vendégeket áll módukban fogadni és szolgáltatásaikat használni, ennek hiányában nem leszünk jogosultak az éttermen kívül bármi mást is használni ami szabadidős tevékenységhez kapcsolható.
  Nem tudom mi a helyes, ülhetünk itthon is, művelhetem a kertemet, de a szabad élethez való jogomat igen is kihasználnám és bejárnám ezt a gyönyörű országot kis családommal. Tudom, hogy van sátor és egyéb lehetőség, de jogunk van szabadon cselekedni, a törvényszerűség határán belül.
  Gondolom ez nem egyedi eset, de ha van ötletük, úgy gondolom hasznos lehet mindenkinek aki ebbe a cipőbe kerül ma Magyarországon.
  Köszönjük az eddigi munkájukat, vagyunk sokan itt vidéken akik hasonlóan vélekednek, mint Önök.

  1. Kedves Sándor! Nem szabad csak az orrunkig látni. Ezt írtuk le. Ha most beoltatják magukat, hogy szabadon járhassanak, akkor pont azt támogatják, hogy a következő néhány hónapban már teljesen rabságban legyenek. Nem értik meg, hogy pont így érik el, hogy mindenkit bezárjanak. Az a baj, hogy ha most beoltatja magát és hagyja, hogy a vállalkozók, a szállodák ráálljanak erre a náci rendszerre, akkor ezt támogatták, megerősítették és legközelebb már minden túra előtt egy új oltást adnak, amivel rohamos gyorsasággal tesznek tönkre mindenkit. Ön nem lesz szabad az igazolványtól. Az igazolvány teszi majd igazán rabszolgává.

  2. Sajnos magyarorszagon meg manapsag is nagy a titoktartas. Nem tudom milyen okbol kifolyolag? Miert nem teszed kozze a szalloda nevet? Te veled diszkriminalnak. En nem akarnek olyan hotelba menni ahol diszkiminativ emberek dolgoznak meg azutan sem ha valaha feloldanak a “rendeletet”. Ezzel gondolom masok is igy vannak. Tessek egy adatbazisba tenni mindazon szolgaltatokat akik diszkriminalnak, hogy az emberek tudjak hova nem fognak elmenni meg akkor sem ha lehet. Ha ok megtagadjak az embereket, akkor az emberek is megfogjak oket tagadni. Menjenek tonkre!

 9. Ne legyen különbség oltott ,és oltatlan ember között.Tiltakozom a családom nevében is a védettségi kártya bevezetése ellen.

 10. Ezt nem tehetik meg . Elvileg önkéntes meg is minden áron próbálja az emberekre rá kényszeríteni . Ez jog ellenes .. Tiltakozom az egész családom nevében a diszkrimináció ellen…
  Rajtam ne akarjon senki se kísérletezni …

 11. Nem kérek kisérleti oltást!
  Személyiségi jogainkat sértő RENDELETEKET, ami nem írhatja felül a TÖRVÉNYT!!!

 12. Szeretnem leszogezni, hogy mely tiszteletem Dr. Tamasi Jozsefnek, Dr. Pocs Alfrednak, Dr. Lenkei Gabornak, hogy ok az egyetlen lelkiismeretes magyar orvosok akik ki merik mondani velemenyuket, es tovabbra is szembeszallnak a globalis hulyeseg ellen!

  Viszont. Ez most vicc? Ti komolyan azt hiszitek, hogy az alkotmany birosagot nem a hatterhatalom tartja a markaban? Hiszen Orban is oda dolgozik! Ha ezt meg lehetne allitani egy par papir fecni benyujtasaval akkor ebbe mar regen beleszolt volna az alkotmany birosag! De eddig se nyomta be senki a feket (felsobb helyeken). Vajon miert…?

  Elrettento peldakent gondoljatok bele, hogy kevesebb mint 1 ev alatt elertek, hogy SEHOVA nem tudsz bemenni maszk nelkul! Szerintetek mennyi ido szukseges, hogy megcsinaljak azt, hogy SEHOVA nem fogtok tudni bemenni Lucifer igazolvanya nelkul? Nem latjatok, hogy a vilag ezen dolgozik? Hogy mindenkinek “digitalis” nyavajaja lesz es csak azzal tudtok majd A-bol B-be menni? Nem lesz nyar es jo ido orokke. Vajon meddig fogtok meg papirozni es azt hinni hogy ez majd “segit”? Vajon meddig lesz meg a pelenka az arcotok elott, hiszen a tobbseg meg azt se meri levenni az utcan!!!

  1. Igaza van, Andrew, ennek valóban csak úgy lehet véget vetni, – és nagyon egyszerűen – ha az emberek rájönnek, hogy ez egy terv, és egy hazug vészhelyzetre hivatkozva hozzák meg ezeket a jogtipró rendeleteket, és nagy számban úgy döntenek,
   hogy NEM követik tovább ezt az őrületet.

   Igazából nagyon egyszerű dolgunk volna, nem kellene se tüntetni, se írogatni, egyszerűen nem foglalkozunk vele, élje mindenki tovább az életéet ahogy ezelőtt is tette.

   Persze nem véletlen az elképesztő propaganda, megfélemlítés, zsarolás, aránytalanul nagy büntetések és bezárások kilátásba helyzése és a kényszerítés.
   Ezért nagyon sokan nem látják át mi folyik, vagy hogy tavaly óta , amikor azzal jöttek, hogy csak pár hét amíg ellaposítjuk a görbét, holt tartunk most!

   De ettől függetlenül én is beküldtem.
   Valamiféle jelét mindenképp kell adni, hogy ezzel sokan nem értenek egyet, sőt tisztában vannak a helyzettel.

 13. Tiltakozom a diszkrimináció ellen, mely az oltatlanokat megkülönbözteti az oltott személyektől és ezáltal korlátozva van a szabadságunk.

 14. Tiltakozók a negatív diszkrimináció ellen.
  Tiltakozom az erőszakos propaganda ellen.
  Tiltakozom, hogy béke időben a kórházak bejáratánál katonák vannak.
  Véleményem szerint ez pszichés terror, félelemkeltés magas fokon.
  Tiltakozom, hogy a magyar emberekre és a világban élőkre olyan szert erőszakolnak, aminek a végkimenetele kockázatos és senkit nem lehet felelősségre vonni, ha állapotromlás vagy rosszabb esetben halál következik be.
  Tiltakozom a médiából áradó hazugságok ellen.

 15. Köszönjük a fantasztikus kitartást, erőfeszítést tiszta lelkű orvosainknak. Szívesen aláírok bármit, de én is úgy látom sajnos, hogy nem lesz értelme. Állítólag összejött a 100.000 kérdőív a konzultációs kezdeményezés kapcsán is, nem? Lett-e valami eredménye????? Akkor nem itt tartanánk. Azt látom, ami ezer helyen le van írva: csak Istenhez fordulhatunk, illetve tarthatjuk a kapcsolatot egymással. Építsünk valahogy mi is hálózatot alulról, amíg felülről a gonosz sötét pók hálója meg nem fojt bennünket.

 16. Panasszal élnék, és felháborodásom szeretném kifejezni a jelenleg hatalmon lévő Magyarország kormánya által hozott DISZKRIMINATÍV intézkedésekkel szemben, mely megkülönböztetés abszolút példája, és az 1930-as évek,Magyarországi zsidóság elleni üldöztetés korai szakaszát idézik, teljes mértékben!

 17. Tiltakozom a diszkrimináció ellen mély az oltatlanokat megkülömbözteti az oltott személyektől.

 18. Tiltakozom a diszkrimináció ellen !
  Milyen alapon különböztetnek meg és élveznek előnyöket az oltottak az oltatlanokkal szemben ?
  Ha nem kötelező az oltást, akkor mindenki saját maga belátása szerint dönthessen, hogy oltat vagy nem oltat !Döntése miatt semmilyen hátrány és megkülönböztetés nem érheti !
  Hol van ilyenkor az Alkotmánybíróság ?

 19. Egyetértek hogy semmilyen hátrányos, diszkriminatív meg különböztetés sem érhet senkit

 20. Tiltakozom a magyar vezetők diszkriminációja ellen. Nem bízom az oltásban, és nem kérek belőle,ettől még a társadalom tagja maradok, adót fizetek.

 21. Ha azonosítás nélkül akarok panaszt benyújtani az ombudsmannak, akkor miért kell megadnom nevem, címem, e-mail-címem, telefonszámom? Ott van az oldalon, hogy panaszt nyújtok be azonosítás nélkül és következő oldalon kérik az adataimat.

 22. Nem tudom hogy mi segithetne ebben az oruletben. En azt gondolom, hogy ezt mar Csak agresszivan lehetne talan megfekezni.

 23. Dr. Székelyné Pogány Erzsébet mindannyiunk nevében beszélt. Köszönöm! Amit írt nagyon jó, rövid, tömör, érthető. Érdemes lenne szórólapokon is terjeszteni Erzsébet TILTAKOZÁSÁT és eljuttatni azokhoz is, akik – egy éve nap mint nap! – az orvosi etikai kódex alapelveit felrúgva a médiákon keresztül halálozási adatokkal próbálnak beoltásra ösztönözni bennünket. Ez a fajta ösztönzés – sajnos! – egyben elmesokkoló is és több, mint elfogadhatatlan! ( NOCEBO- HATÁS! ) Mikor hallunk végre az egészségmegőrzésről, a betegségek megelőzésről is?
  Szeretettel ölelem Kedves Erzsébetet!
  Támogassuk még többen Dr. Tamasi Józsefet és csapatát!!!
  Erzsébet tiltakozása:
  “Tiltakozók a negatív diszkrimináció ellen.
  Tiltakozom az erőszakos propaganda ellen.
  Tiltakozom, hogy béke időben a kórházak bejáratánál katonák vannak.
  Véleményem szerint ez pszichés terror, félelemkeltés magas fokon.
  Tiltakozom, hogy a magyar emberekre és a világban élőkre olyan szert erőszakolnak, aminek a végkimenetele kockázatos és senkit nem lehet felelősségre vonni, ha állapotromlás vagy rosszabb esetben halál következik be.
  Tiltakozom a médiából áradó hazugságok ellen.”

 24. Tiltakozom a diszkrimináció ellen! Felháborító az alapvető emberi jogok semmibevétele!

 25. Tisztelt Orvosok!
  Köszönet a segítségért, kitartást a további munkához!
  Elindítottam én is a panaszom.

  TILTAKOZOM AZ OLTÁS ALAPÚ DISZKRIMINÁCIÓ BÁRMELY FORMÁJA ELLEN!
  STOP COVID TERRORISM!

 26. Egyetértek ezzel és remélem ez a diszkrimináció nem fog véglegessé válni. Köszönöm szépen az ezzel kapcsolatos tájékoztatást és beadtam a panaszt a Alkotmánybírósághoz.

  Tisztelettel,

  Székely Judit

 27. Nem kèrek a kisèrleti vakcinàkbol. Diszkriminàcio ellen tiltakozom. Csalàdom nevèben is

 28. Magyar állampolgàrként határozottan tiltakozom mindenfajta diszkrimináció bevezetése miatt.Tiltakozom az oltottak kártyával valò megkūlönböztetése miatt is.
  Mèlysègesen elitélem azokat az embereket akik a poziciójukat nem a jòtettekre használják hanem a gonoszt szolgàlják.

 29. Mindenkivel egyetértek! Ami itt folyik, több, mint amit szavakkal ki lehet fejezni. Ha nem lesz összefogás közöttünk, nagyon nagy baj lesz. Már a Nürnbergi perben megfogalmazták, hogy senkit sem lehet semmilyen módon, sem közvetve,sem közvetlenül bármilyen kísérletben való részvételre kötelezni. Márpedig ez az oltás mi más lenne? Ki ismeri a lehetséges mellékhatásokat hosszú távon? Hogyan merik az életünket korlátozni? Miért keltenek félelmet és pánikot hamis adatokkal? Az Európai Unió miért fogadta el a vakcina útlevél bevezetését? Miért “fejlesztenek” oltóanyagot a gyerekek számára? Ez téboly! Minden nap ezen kell rágódnom! Hova tovább? Meneküljünk el egy olyan országba, ahol még van az embereknek némi szabad akarata? Hagyjuk itt a megteremtett egzisztenciánkat, a gyerekeinket szakítsuk el a megszokott környezetükből? Ha egyáltalán még van arra lehetőség, hogy “védettségi” igazolvány nélkül átlépjük a határt… Na most segíts, Istenem!

 30. Éppen készülök beadni a panaszt. Csak mellékesen jegyzem meg, ránéztem az AJBH főoldalán megjelenő “emberbarát” fényképekre. 🙁
  Persze, azért próbáljuk meg!

 31. Támogatom az egyik hozzászóló ötletét!
  Arról nem lehet adatbázisunk, mely vállalkozások nem hajlandóak beleállni a diszkriminációs intézkedésekbe, mert bajt hoznánk rájuk. Ellenben arról igenis legyen nyilvántartásunk, hol, mikor, melyik cég, vállalkozás mire hivatkozva tagadta meg a szolgáltatást (az Alaptörvénnyel és alapvető emberi jogokkal szembeállva) egészséges, törvénytisztelő, adófizető állampolgároktól.
  Egyébként azokat se felejtsük ki a saját listánkról, akik ostobaságukkal, szervilisségükkel, tájékozódásra képtelenségükkel, konzumidiotizmusukkal hozzájárultak mindehhez, ami a világban folyik. Ezentúl így kezeljük a kapcsolatrendszerünket is – kik azok, akik bármivel is támogatták, bármilyen módon is kollaboránsak az elnyomó, terrorista diktatúra bármilyen intézkedésével.

 32. Feljelentéssel szeretnék élni az alapvető emberi jogaim megsértése miatt! A védetsègi igazolványok bevezetése révén magyarország kormánya kolrlátoz az alapvető szabadságjogaimban!!! Ez emberiseg elleni bűncselekmény!!

 33. A Magyarország kormánya által bevezetett “védettségi ” kártya súlyosan sérti , korlátozza az alapvető emberi jogom !! Tiltakozom és feljelentéssel kívánok élni ez ellen !

 34. Diszkrimináció,személyi szabadság megsértése,alapvető emberj jogok sárbatiprása,zsarolás.

 35. Egyetértek. Magyarként dolgozom Németországban és itt is folyik a diszkrimináció a munkahelyen.
  Nem érdekli őket maga az ember csak a céljukat véghez tudják vinni!

 36. Tiltakozom barmi nemu DISZKRIMINACIO ellen itt es holnap mar mas hivatalos helyeken, szemelyesen is. – Edesanyam idosek el. Szeptember ota, egy ablakon keresztul, az utcarol uvoltozve kommunikalunk egymassal. Tegnapelott kozoltek velem, hogy amennyiben nem vagyok beoltva, nem talakozhatunk szemelyesen tovabbra sem, (a par nappal ez elotti konnyitesek ellenere sem) arrol pedig, hogy O kijojjon az otthonbol, (akar egy fagyizas erejeig is) csak abban az esetben lesz lehetosegunk, ha O is es en is vedettsegi igazolvannyal rendelkezunk. (?) Probaltam felvetni, mint lehetoseget, hogy amikor az udvaron setalnak, az utcarol, a keritesen keresztul beszelhetnek Vele talan. Azt a valaszt kaptam, hogy el fognak zavarni, mert kulonben a rendorseg akar 1millios buntetest is kiszabhat rajuk es ezt nem szeretnek megkockaztatni. Tegnap felhivtam a megyei korm. hivatal szoc. es gyamugyi osztalyat, hogy a televizioban a tiszti foorvos asszony nem ezt mondta, erre azt a valaszt kaptam, hogy amit a tv-ben mondanak es amik a hivatalos rendeletek, azok koszono viszonyban sincsenek egymassal. (!?) Kerdem en, hova, kihez forduljak, mit tehetek, hogy ezt az aldatlan allapotot megszuntessem? Sajnos az ido, amit a kozel 80 eves Edesanyammal meg eltolthetnek, nem vegtelen. Egy biztos, oltatni sem Ot nem engedem, sem en nem fogok. Elnezes, a hosszura nyult panasz aradatert es koszonet a kitarto munkajukert!!!

 37. Én sem oltatok és ameddig lehet kitartok az oltás ellen,, dicsértessék a Jézus Krisztus,, legyen végre szabadsága minden embernek.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük