Nyilatkozat a Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat javasolt módosításai ellen

Alulírottak ellenezzük a Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat (IHR) javasolt módosításait, amelyek az „egy világkormány” közegészségügyi megfelelőjét próbálják megvalósítani, sértve az egyes nemzetek és állampolgárok elidegeníthetetlen jogait és szuverenitását.

A nyilatkozatot a következő linken lehet elolvasni angol nyelven és aláírni: https://healthfreedomdefense.org/wfd/#declaration


Alulírottak ellenezzük az Egészségügyi Világszervezet (WHO) meglévő, 2005. évi Nemzetközi Egészségügyi Szabályzatának (IHR) javasolt módosításait, és kiállunk minden ember egészségügyi szuverenitáshoz és önrendelkezéshez való joga mellett.

Az Egyesült Államok által az IHR-hez javasolt módosításokat a 2022. május 22-én kezdődő 75. Egészségügyi Világközgyűlésen fogják megvitatni. A javasolt módosítások azonban kétértelművé teszik a javasolt hatálybalépés időpontját illetően. A módosítások kimondják, hogy a főigazgató értesítése után hat hónappal lépnek hatályba, míg a jelenlegi IHR előírja, hogy a módosítások a főigazgató értesítésétől számított 18 hónap elteltével lépnek csak hatályba.

Elfogadásuk esetén ezek a jogilag kötelező erejű módosítások minden tagállamban hatályba lépnének, kivéve azokat, amelyek kifejezetten elutasítják azokat. Az IHR 59. cikke értelmében a de facto jóváhagyást minden olyan tagállam esetében feltételezik, amely nem utasítja el a módosításokat, vagy nem tesz fenntartást azokkal kapcsolatban.

A jelenlegi, 2005-ben elfogadott IHR tiszteletben tartja valamennyi tagállam szuverenitását. A javasolt módosítások azonban kibővítenék és kodifikálnák a WHO azon jogkörét, hogy a nemzeti szuverenitást és a polgárok jogait közvetlenül megsértve végrehajtsák a globális egészségügyi mandátumokat.

Ezek a javaslatok megkísérlik a felszámolni nemzet autonómiáját valós, feltételezett vagy várható közegészségügyi vészhelyzetek idején, egyoldalú hatalmat adva a WHO-nak az egészségügyi vészhelyzetek felmérésében és meghatározásában, és felhatalmazva a WHO-t arra, hogy politikát és válaszlépéseket diktáljon.

Mindez a COVID-19 válság nyomán jön, amely során a WHO rendkívül rosszul kezelte a globális egészségügyi válaszlépések minden oldalát azáltal, hogy ösztönözte a gazdaságot leromboló bezárásokat, elnyomta a korai megelőző kezeléseket, és olyan beavatkozásokat javasolt, amelyek sem biztonságosnak, sem hatékonyak nem bizonyultak.

Az egészségügyi szabályozás leple alatt ezek a módosítások lehetővé tennék a WHO számára, hogy végrehajtó irányítási jogköröket ragadjon meg a tagállamok felett, és kormányzási jogkört ruházzon a meg nem választott és elszámoltathatatlan bürokratákra.

Az alábbiakban csak néhányat mutatunk be az Egyesült Államok Egészségügyi és Humánszolgáltatási Minisztériuma által 2022. január 18-án javasolt módosítások sok kétértelmű és aggasztó rendelkezései közül.

A javasolt új szöveg félkövéren, a meglévő szöveg javasolt törlései pedig áthúzva jelennek meg, úgy, ahogy az a javaslatban szerepel. A többi szöveg változatlan marad.

5. cikk: Felügyelet

ÚJ 5: A WHO korai előrejelző kritériumokat dolgoz ki az ismeretlen okokból vagy forrásokból származó események által okozott nemzeti, regionális vagy globális kockázatok értékelésére és fokozatos frissítésére…

A gyakorlatban ez egyoldalú felhatalmazást adna a WHO-nak egy univerzális egészségügyi felügyeleti rendszer bevezetésére, amely mentes a nyilvános ellenőrzéstől és az átláthatóságtól, nyitva hagyva a világjárványok és egyéb vészhelyzetek gyártott forrásainak lehetőségét.

9. cikk, 1. szakasz

A WHO figyelembe veheti a bejelentéseken vagy konzultációkon kívül más forrásokból származó jelentéseket is, és ezeket a jelentéseket a megállapított járványügyi elvek szerint értékeli, majd az eseményről információt közöl azzal a Részes Állammal, amelynek területén az esemény állítólagosan bekövetkezik. Mielőtt az ilyen jelentések alapján bármilyen intézkedést megtenne, a WHO konzultál azzal a Részes Állammal, amelynek területén az esemény állítólagosan bekövetkezik, és megkísérel igazolást szerezni tőle a 10. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően.

Ez a kivágás a 9. cikkből kiküszöböli a tagállammal folytatott konzultációkat „állítólagos” egészségügyi vészhelyzet esetén, miközben a WHO-t olyan helyzetbe hozza, hogy megszabja, hogyan kell eljárnia egy részes államnak saját területi határain belül. Ez veszélyezteti a nemzeti szuverenitást és önrendelkezést.10

10. cikk, 4. szakasz

Ha a Részes Állam 48 órán belül nem fogadja el az együttműködési ajánlatot, a WHO a közegészségügyi kockázat nagyságától függően haladéktalanul megoszthatja más részes államokkal a rendelkezésére álló információkat, miközben ösztönzi a részes államot, hogy fogadja el a WHO együttműködési ajánlatát, figyelembe véve az érintett részes állam véleményét.

Bármely nemzetnek, amely elutasítja a WHO nyilatkozatát, mindössze 48 órája lesz, hogy újragondolja álláspontját és megfeleljen, vagy más nemzetek nyomásának és/vagy szankcióknak, például gazdasági szankcióknak lesz kitéve. Az érintett nemzet nézeteit többé nem veszik figyelembe.

12. cikk, 2. szakasz

Ha a főigazgató az e szabályzat szerinti értékelés alapján úgy ítéli meg, hogy nemzetközi aggodalomra okot adó lehetséges vagy tényleges közegészségügyi vészhelyzet áll be, a főigazgató értesíti az összes Részes Államot, és konzultál a Részes Állammal…. Ha a főigazgató úgy ítéli meg, és a részes állam egyetért abban, hogy az esemény nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetnek minősül, a főigazgató a 49. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően kikéri a 48. cikk alapján létrehozott bizottság (a továbbiakban: Sürgősségi Bizottság) véleményét a megfelelő ideiglenes ajánlásokról.

A 12. cikk létrehozza az egészségügyi vészhelyzetek új alosztályát, amely felhatalmazza a WHO főigazgatóját, hogy egy „potenciális” fenyegetés puszta feltételezése alapján egyoldalúan indítson pandémiás protokollokat. Megszűnik az a kikötés, hogy egy nemzetnek egyet kell értenie a főigazgató értékelésével. A távoli bürokraták felhatalmazást kapnának arra, hogy egészségpolitikát ne csak egész nemzetekre, hanem kiterjedten az egyénekre – a nemzet vagy az emberek kívánságaitól függetlenül – vezessenek be.

Új IV. fejezet (53 bis-quater cikk): A Megfelelőségi Bizottság

 1. A részes államok megfelelőségi bizottságot hoznak létre, amely a következőkért felel:
  • a) figyelembe veszi a WHO és a részes államok által a jelen Szabályzatból eredő kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban benyújtott információkat;
  • (b) A engedelmességgel kapcsolatos ügyek nyomon követése, tanácsadás és/vagy segítségnyújtás azokban azzal a céllal, hogy segítsék a részes államokat az e szabályzat szerinti kötelezettségeik teljesítésében.

Az IHR-módosítások egyik legármányosabb módosítása a „Megfelelőségi Bizottság” létrehozása, amely adminisztratív és végrehajtási mechanizmusként szolgál majd annak biztosítására, hogy a tagállamok megfeleljenek a WHO vészhelyzeti irányelveinek, beleértve az infrastruktúrát, a tőkekiadásokat, az információgyűjtést és a vészhelyzeti reagálások végrehajtását.

Összefoglalva, az IHR módosításai többek között a következőket jelentenék:

 • Fokoznák az összes ország és azok állampolgárainak megfigyelését.
 • Felhatalmazást adna a WHO-nak, hogy közölje a többi tagállammal, ha az egyik tagállam nem tesz jelentést, és büntető intézkedéseket indítson.
 • Felhatalmazná a WHO főigazgatóját, hogy fel nem tárt források felhasználásával jelentse be, mikor és hol fordul elő világjárvány vagy „állítólagos” vészhelyzet.
 • Korlátlan jogkörrel ruházná fel a főigazgatót a beavatkozások meghatározására és végrehajtására.
 • Lehetővé tenné a WHO-nak a tőke elérését és mozgósítását világjárvány esetén.

A WHO, támogatói és érdekelt felei általi hatalomrablás közvetlen támadást jelent minden nemzet és polgára politikai és gazdasági szuverenitása ellen.

A világszerte katasztrofális gazdasági, társadalmi, fizikai, érzelmi és mentális károkat okozó politikák ismételt előidézésével a WHO megbukott a közegészségügy globális képviselőjeként betöltött küldetésében, és nem bízható meg azzal, hogy a világ minden polgárára vonatkozó politikát határozzon meg.

Megjegyzendő, hogy a WHO mentességet élvez minden jogi lépés, letartóztatás, valamint papírjaik, dokumentumaik és létesítményeik átkutatása alól.

A WHO-nak nem szabad több pénzt, hatalmat vagy felhatalmazást adni, és nem szabad megengedni, hogy tovább irányítsák a világ egészségügyi menetrendjét, vagy biológiai biztonsági intézkedéseket hajtsanak végre.

A meg nem választott, elszámoltathatatlan bürokraták által közvetített globális megállapodásokat soha nem szabad megengedni, hogy akár egyetlen nemzetet is uraljanak.

Elengedhetetlen, hogy minden nemzet és terület megőrizze szuverenitását, különösen a válság idején, hogy az egész globális közösséget meg lehessen védeni a globálisan irányított politikáktól, amelyek elsősorban a hatalmas pénzügyileg és ideológiailag érdekelt felek javát szolgálják.

Az alulírottak tisztelettel kérik, hogy minden nemzet és képviselőik tagadják meg az ilyen megállapodásokat.

Határozottan ellenezzük a javasolt IHR-módosításokat, amelyek megkövetelnék a nemzetektől és polgáraiktól, hogy ragaszkodjanak egy elszámoltathatatlan globális testület diktátumaihoz.

Ellenzünk minden olyan szerződésben, megállapodásban vagy más jogilag kötelező erejű globális dokumentumban való részvételt, amely akadályozná bármely nemzet szuverenitását a közegészségügy területén.

Kijelentjük, hogy a nemzetek és polgáraik vannak a legjobb helyzetben és legfelkészültebben ahhoz, hogy a közösségeiknek megfelelő egészségügyi döntéseket hozzanak.

Követeljük, hogy minden nemzet lakossága legyen felelős az egészségügyi válságokra adott válaszok meghatározásáért.

Mint a világ polgárai, megvédjük a globális közösség minden tagjának jogait, szabadságjogait és magánéletét azáltal, hogy az IHR-módosítások elutasítására szólítunk fel, valamint a WHO azon kísérletének elutasítására, hogy az egészségpolitika hatalmát és tekintélyét bitorolja – otthon az emberek között.

2022. május 18-án ezt a nyilatkozatot készítette és aláírta:

Leslie Manookian
Egészségügyi Szabadságvédelmi Alap


Nyilatkozat aláírása az alábbi linken:
https://healthfreedomdefense.org/wfd/

27 thoughts on “Nyilatkozat a Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat javasolt módosításai ellen

 1. Aláírtam. Talán ezért:
  “‘A világ egy veszélyes hely.
  Nem azok miatt, akik gonoszságokat követnek el,
  hanem azok miatt, akik ezt tétlenül nézik.’
  (Albert Einstein)”
  Most várom a fekete Volgát. Vagy Zaporozsecet inkább?:))

  Különben már másodjára látok “konteos” cikket a fősodorban:
  https://zala.megyeimagazin.com/who-elindult-a-visszaszamlalas-2301?fbclid=IwAR18LezL4MDgfxbl7xq4JIolOHWEbhsGN91nxx46nzIKgRc4UgIvF_f6Nc8
  a másik a Magyar Nemzetben, Fritz Tamás tollából:
  https://magyarnemzet.hu/velemeny/2022/05/ovakodjunk-a-virusszakertoktol?utm_campaign=2022-05-08&utm_medium=email&utm_source=magyarnemzet_napi_hirlevel&fbclid=IwAR2FaS9BkSDI38EAL_TP7tPW4rqHj07QCoN7Aahq2YUMk8P2beTbYZ4mEcg

  1. Tisztelt Dr Szabó Attila, köszönjük a linkeket! Jó tudni az ilyenekről! – És természetesen mi is aláírtuk.

  2. Jó hír hogy a téma végre bekerült a főáram portáljaira. Azt jelzi hogy a WHO általi hatalomátvétel már az elitnek is túl sok.
   És az az egyetlen reményünk az, sajnos, amikor a háttérhatalom már a kiváltságos rétegek sarkára is lép és ezzel elindít egy pozitív ellen-lavinát a plandémia-hiszti ellen.

   Csodálkozom hogy az OT csoport nem tűzi ki az MN cikket a főlapjára.
   Bár az igazság egésze onnan is hiányzik, és továbbra is megy a kamu fertőzésről és laborban fabrikált vírusokról, legalább ki lett mondva hogy kik művelik ezt a cirkuszt és a miértek közül is néhány. A cikk tartalma pontról pontra egyezik az ezen Csoport nézeteivel, mintha az ezen a honlapon közölt anyagok kivonata lenne.

 2. (Nem kaptam visszajelzést, hogy elment volna, ezért megpróbálom mégegyszer…)

  Emlékeztek még Event 201-ra ahol megterveztek egy kitalált virus (covid) betörését?

  Nos itt van a dokument amit még 2021 márciusában terveztek meg, egy feltételezett bio-terror, monkeypox virus támadásáról. Kezdés 2022 május. 2023 végére több száz milló halottat “jósolnak”.

  Az oldal ahol a PDF található. Bökj a jobb oldalon található “Full Report” gombra ahol megnyilik a a PDF.
  https://www.nti.org/analysis/articles/strengthening-global-systems-to-prevent-and-respond-to-high-consequence-biological-threats/

  Vagy itt a direkt link a PDF-hez:
  https://www.nti.org/wp-content/uploads/2021/11/NTI_Paper_BIO-TTX_Final.pdf

  A PDF-ben nézzétek meg a 10. oldalt.

 3. Annyira látszik, hogy az ukrán cucc egy direkt csinált valami, hogy visszanézed az utóbbi 2 év híreit, és átírod a covidot Putyinra, megkapod a mai híreket. A következő a majomhimlő, aztán majd újabb baromságok. Cél mindig az AKTUÁLIS RETTEGÉS = BEHÓDOLÁS fenntartása, mely fokozatosan a digitalizációval egy önkémyuralmi rabszolgaságba és népességcsökkentésbe akarja vezetni a világot. Ahogy azt eltervezték már évek óta. Az összes politikus BŰNÖS, aki behódol ezeknek, és asszisztál egy digitális egyiptomi rabszolgatartáshoz. Ők sem fognak megmenekülni ezektől, hiábi hitegetik őket, hogy majd kimentik őket a nép haragja elől, amikpr mindenki rájön mindenre, hogy mi ez az egész Oz-i színjáték és manipuláció, félelemmel terelik a birkákat a digitális karámba.

 4. Sajnalom azt a sok embert aki azt hiszi, hogy firkalgatassal valamit el fog erni. Hagy emlekeztessem az tajekozatlan embereket, hogy 2020-ban az anerikai feher haz hivatalos oldalan volt talahato egy subdomain, ahol kulonbozo peticiokat lehetett kesziteni. A cime https://petitions.whitehouse.gov.

  Itt volt talalhato tobbek kozott az a peticio is amely a Gates Foundation ellen kovetelt felulvizsgalatot az emberek ellen elkovetett merenylet miatt. 2020 majusaig 100 ezer alairas kelett ahoz, hogy a feher haz megvizsgaljon egy peticiot. Bill Gates eseteben majdnem 700 ezer alairas jott ossze.

  Viszont miutan Joe Biden kerult a tronra, ez az oldal nyomtalanul eltunt, es ma a https://petitions.whitehouse.gov oldal egyszeruen csak atiranyit a feher haz hivatalos oldalara (https://whitehouse.gov).

  De aki ezt nem hinne el, az gyozodjon meg rola sajat maga. Az eredeti peticio megtalalhato az archive.org -on. Lathato a majdnem 700 ezer osszegyult alairas szam is. Magyarul, ennyit er peticiokat firkalni. De csak firkaljatok tovabb, csak utana ne sirjatok. Legalabb abban a hitben fogtok aludni menni, hogy mindent megtettetek egy celert felesleges firkalassal es alairas gyujtogetessel. Legyen az alabbi peticio egy pelda hogy mennyit er a firkalas, meg akkor is ha majdnem 700 ezer alairas van.

  https://web.archive.org/web/20210114213919/https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-call-investigations-bill-melinda-gates-foundation-medical-malpractice-crimes-against-humanity

  1. Egyet kell értenem Önnel.
   Itt aztán semmit sem ér semmiféle tiltakozás, petíció, levélírás, perek és más módszerek.
   Ez akkor menne, ha az államok ( amelyek valójában már papíron sem igen léteznek) legalább demokratikusan működő jogállamok lennének. Viszont akkor ilyen állapot nem is következhetett volna be ( A valóságban demokrácia soha nem létezett.)
   A Rothschild – Rockefeller klán ( és még néhány a fekete nemességgel, az illuminátus szervezettel szabadkőművesekkel együtt, és a létrehozott titkos és nem titkos társaságokkal, hálózatokkal, a nemzetközinek titulált magán szervezetekkel) már több mint 200 éve eldöntötték (sőt már az Ókortól) a hatalmának megtartása érdekében az emberiség ritkítását, kiirtását. A Róthschildok az embereket jószágoknak nevezik, ez már önmagában mindent elmond.
   Itt már nem csökkentésről van szó, hanem a teljes eltüntetésről. 2050-től nem lesz homo sapaiens, legalábbis a terveik szerint.
   Nem véletlen hogy mostanra időzítette USRAEL a NATO-Orosz háborút. Minden eszköz felhasználandó.
   És már tervezik a napfény eltakarását, kálcium-karbonátot szándékoznak a felső légkörbe juttatni.
   Elmarad a fotoszintézis, ami az élet alapja a földön.
   A szén-dioxid kivonása elpusztítja a növényeket. Csak azt nem értem minek a méreginjekció.
   Úgy látszik fajtájuknak megfelelően súlyosan perverzek is, élvezik az élet pusztulását már vagy 3500 éve.
   És akkor hol van az éghajlat és időjárás jelenlegi manipulálása ( Golf áramlat 1968-tól elterelve), az elektromágneses eszközök élet elleni felhasználása, a chemtrail közvetlen hatásai, stb..
   A lényeg, olyanoktól várni az igazságtételt, akiknek célja a népirtás, finoman kifejezve igencsak nagy fokú naivitás.
   Egyszer már említettem, hogy a nürnbergi per is csak színjáték volt, feláldoztak néhány katonát a látszat kedvéért, a többit pedig gyorsan kimentették. Hisz a háborúkat is Ők tervezték a két világháborúval és a holokauszttal együtt.
   Minden számottevő szervezet, de a különböző társadalmi szervezetek, jogvédő és környezetvédő szervezetek, titkos és nem titkos társaságok, és más egyéb szervezetek, de az oktatás, kultúra, a társadalom egésze mind vertikálisan, mind horizontálisan az irányításuk alatt van.
   Ez nem igazán nevezhető bíztatónak.

 5. Csak egy ötlet. Ha oltott lennék, a jelenlegi ismert helyzet miatt a következményekre hivatkozva kikérném az oltásom tartalmát.
  Vagy bíróságként kiadatnám.
  Mivel az oltottak biztos nyilván vannak tartva “széria számonként”, és az oltások összetétele is valamennyire ismert már, ez leginkább egy gyors program írási és jogi elrendelési kérdés. Jogom van-e tudni, hogy mit tettek belém? Az oltás felvétel előtt milyen “mellékhatás” ismeretre, minek a mellékhatásának az ismeretére kellett nyilatkozni? Aminek az ismeretéhez jogot kapott minden oltott.
  Az is érdekes, hogy nem is az van az oltásban, amit reklámoztak. Vagyis nem reklámozták, hogy mi is van benne.
  A kérdés, hogy “milyen tartalmú oltást kaptam”, azért már sok oltottban felmerült.

  1. Elmondták akik az oltóponton jártak, hogy “A kérdés, hogy “milyen tartalmú oltást kaptam”, azért már sok oltottban felmerült.”
   és hasonló témájú kérdések illetve a mellékhatások tájékoztatásával kapcsolatos kérdésekre válaszul megkapták a ” saját felelősségre… kitöltős lapot”. Ezen a ponton lehetett felállni és kimenni. Vagy aláírni és lemondani a jogaidról. Utólag mit akarnál kinyomozni? Tényleg számítana?
   – Butaságot beszélsz.
   Mondta : Utólag Okos Kapitány a mesébe

   1. Oltatlan vagyok, és az is szeretnék maradni. AZ IS FOGOK MARADNI. -:)
    Egy oltottnak számítana-e az info? Akkor miért kérdezi?
    Ha az eddigi listában nem találta a számát, esetleg azt jelenti, hogy még nem a teljes lista hozzáférhető, vagy nem fejtették meg a listát teljesen. Több kör oltás volt, és részeiben adják ki a dokumentációt.
    Valamint nemcsak a Pfizert kellene kikérni.

   2. “Jogom van-e tudni, hogy mit tettek belém?”
    Az élet védelme felsőbbrendű alapjog-e annál, hogy megtévesztetten, esetleg zsaroltan (kötelező) ki mit ír alá? Egyáltalán kötelezővé tétel esetén is kellett nyilatkozni?? (Én szerencsére kimaradtam)
    Gondolom valami ilyesmi jog felsőbbséget akarnak az alkotmányok felülírásával. Különben nem kellene felülírni.
    Jogászok, mit gondolnak erről?

  2. “Csak egy ötlet. Ha oltott lennék, a jelenlegi ismert helyzet miatt a következményekre hivatkozva kikérném az oltásom tartalmát. Vagy bíróságként kiadatnám.”
   Arra már gondoltál esetleg, hogy rákeresel?
   https://portal.ct.gov/Coronavirus/Covid-19-Knowledge-Base/Vaccine-Ingredients
   https://www.alabamapublichealth.gov/covid19vaccine/assets/cov-vaccine-ingredients.pdf
   https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html
   https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/janssen.html

  3. “Az is érdekes, hogy nem is az van az oltásban, amit reklámoztak. Vagyis nem reklámozták, hogy mi is van benne.”
   De ha kiadnák a valódi tartalmát akkor honnan tudnád, hogy valójában az igazi tartalmát közölték? Ugyse hinnéd el mondván, hogy az igazi tartalmát ugyse adják ki. Ez meg olyan lenne mint amikor a kutya szalad a farka után.

 6. Monkeypox Appears To Be ‘Lab Strain With Unknown Characteristics,’ Says ECDC Source
  by Jamie White
  May 21st 2022, 3:02 pm
  Comes as Russia investigative committee accuses US of conducting illegal research into smallpox and Ebola pathogens at clandestine biolabs in Ukraine.

  The monkeypox outbreak currently springing up in countries around the world appears to originate from a “lab strain”, a source at the European Centers For Disease Control reportedly revealed.

  Independent investigator Dr. Benjamin Braddock claimed on Twitter that an unnamed source at the ECDC told him that preliminary analysis of the monkeypox found the virus came from a lab and may be related to the U.S’s biological research in Ukraine.

  “ECDC source tells me that the preliminary analysis of monkeypox indicates that it is ‘a third lab strain with unknown characteristics’ and that there is chatter about this being somehow related to Moscow’s charges against U.S. biological activities in Ukraine,” Braddock tweeted Saturday.

  Additionally, a Russian-Chinese joint task force has reportedly launched an investigation into “where it originated, whether it is detectable in research conducted by the US in Ukraine, Georgia; whether there is a link to biological research conducted by the US on smallpox in Ukraine,” he added.

  In the face of the rising monkeypox cases in the U.S. and Europe, the ECDC source reportedly claims the agency is intent on purchasing smallpox vaccines (Imvanex) from biotech company Bavarian Nordic, even though they haven’t been tested on this particular strain of monkeypox.

  “Main ECDC focus right now is on buying up as much of BN’s vaccine as possible. ‘They’re buying before they know whether it is even effective against this strain of monkeypox. I wouldn’t be surprised if they skipped testing it’s efficacy altogether,’” Braddock tweeted.

  Shortly after Russia’s invasion of Ukraine, the World Health Organization warned Ukrainian authorities to destroy any high-threat pathogens being researched in biolabs to prevent “any potential spills” into the public.

  Russia’s Parliamentary Commission on Investigation of US Biological Laboratories in Ukraine on Friday accused the US of conducting illegal research on smallpox and Ebola at clandestine biolabs in Ukraine.

  “Today, we presented an analysis of which pathogens the US was particularly interested in in Ukraine,” Irina Yarovaya, co-chair of the committee, told reporters Friday. “Aside from the pathogens that are territorially bound to Ukraine, [the laboratories] researched viruses and pathogens that are endemically very far from Ukraine, such as Ebola and smallpox.”

  Prior to this recent outbreak, monkeypox cases were only documented in central and West African countries, baffling experts over the monkeypox cases quickly popping up in North America and Europe in recent weeks.

  “I’m stunned by this. Every day I wake up and there are more countries infected,” said Oyewale Tomori, a virologist who formerly headed the Nigerian Academy of Science and who sits on several WHO advisory boards.

  “This is not the kind of spread we’ve seen in West Africa, so there may be something new happening in the West,” he said.

  Curiously, the U.S. Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) recently purchased 13 million doses of Bavarian Nordic’s Jynneo smallpox/monkeypox vaccine, but the Health and Human Services (HHS) released a statement claiming the large order has nothing to do with the ongoing monkeypox outbreak.

  “The most recent BARDA purchase of smallpox vaccine was part of a standard and ongoing preparedness efforts and unrelated to specific events,” an HHS spokesperson told Axios on Friday.

  “BARDA has worked with industry to develop and purchase vaccines and treatments for a potential smallpox emergency, some of which may also be used to respond to monkeypox,” the spokesperson added.

  Notably, there have been no naturally-occurring cases of smallpox in the US since the virus was eradicated in 1980.

  Why would the U.S. government feel compelled to buy a shipment of smallpox/monkeypox vaccines, especially right now?

  The New World Order Prepares Their Final Attack

  CLICK HERE to watch our live feed that’s now streaming 24/7 on GETTR! Also, be sure to follow Alex Jones and Banned.video on GETTR for breaking news and exclusive information!

 7. Tisztelt fentebbi Andrew és M G Miklós! Nagyon logikusnak és jogosnak tűnik mindaz amit írnak (mármint hogy úgysem ér semmit a petíció firkálgatás, stb.) De azért azt szeretném megtudni önöktől, hogy akkor miféle más ötletet vagy cselekvési tervet javasolnak, ami viszont hatásos lehetne és működne? Mármint azonkívül, hogy mégiscsak és csakazértis egyre többen és egyre erősebben hallatjuk a hangunkat?

  1. T. Hozzászóló!

   A kérdés jogos. De úgy látom , hogy nincs kiút. Talán az elején egy világméretű ellenállás a hatalmon lévők gyors eltávolításával ment volna, és nem fegyver nélkül.
   Most Európa teljes NATO megszállás alatt van.
   Nem sokára az újdonsült világkormány fogja alakítania dolgokat, melynek csendőrsége a NATO- amit valójában ezért hoztak létre.
   Nagyobb részét USRAEL adja. De ez olyan mint egy zsoldos hadsereg. Ha valaki elhiszi, hogy a vonaton behurcolt színes bőrűek egyetemisták nagyon téved. ŐK fegyverek a hatalom kezében, mindazokkal együtt, akiket hosszú évek alatt migránsként betelepítettek. Ez a Calergi-terv része (Páneurópa). Szintén ezen dolgoztak a Habsburgok (Habisok) XX. századi leszármazottai, gondoljunk Habsburg Ottóra
   Nincsenek nemzetek, csak összekutyult népek.
   Ez a háború az Ókorban indukálódott, és most ér a végére.
   Vajon miért is hátrálnának meg a síppal, dobbal, nádi hegedűvel zajló ellenállásoktól?
   A hatalom minden szegmense és képviselője országonként is a már létező világhatalom kezében van. Ukrajnát pillanatok alatt letarolták, és azóta is felhasználják, ha kell az utolsó emberig.
   Két éve folyik a világon a békés ellenállás minden eredmény nélkül.
   Ausztrália ma már az, ami az elődje volt, egy börtönsziget.
   Kelet-Európa a szovjet függőségből USRAEL totális gyarmatává vált. Lakói csak élő szerszámok, amelyek már feleslegessé váltak.
   Miért hátrálnának ezek a pszichopaták, amikor még az egészségügy is hóhér szervezetté vált.
   A fegyveres pedig testületek kiszolgálják a helytartótanácsokat.
   De a legnagyobb támaszuk az emberi butaság. A legszomorúbb az, hogy a magas szinten képzettek nagyobb számban hisznek az átverésnek, mint az alulképzettek, aminek oka a teljes eltávolodás a valódi világtól, és a hittől a tévedhetetlenségben.
   Az emberiség már akkor végleg veszített, amikor Kelet-Európa népe euforikus mámorban rendszerváltás címén ( az ego győzelme a homo sapiens fölött – kevés ideig élünk, de addig is gyűjtögessük az anyagiakat) a háttérhatalom hatalmába lökte önmagát, amiben Magyarország élen járt.
   Politikusainknak nevezett nemzettipróink a kiegyezés óta mindig is ilyenek voltak, mint ahogy Deák sem a magyarok atyja, hanem a Rothschild ház kiszolgálója volt.
   Megszűnt a kétpólusú világ, ami lehetővé tette a háttérhatalom számára a világra való teljes rátelepedést.
   És olyan érzésem van, hogy a Putyin által átvert orosz nép is csak áldozata lesz ennek a játszmának.
   Azt elhinni, hogy akár békés, akár más módszerrel is ezen a népek változtatni tudnak tévedés.
   Az állítólagos majomhimlő már Ausztriában van, a gyilkosok pedig jól felfegyverezve a kerítésen belül NATO-val, MOSZAD-dal, magán hadseregekkel, bérencekkel együtt.
   A Római Birodalmat az egoja döntötte meg és nem a hunok, persze az akkor is tőke gazdag és már létező háttérhatalom irányításával, most is ez zajlik, de már tényleg világméretekben.
   Az emberi nem homo sapiensből tőke érdekeltségűvé vált, azaz a többség a plutokrácia része szeretne lenni.
   Olyan eszközöket tudnak alkalmazni, a tudósoknak, kutatóknak köszönhetően, ami ellen nincs fegyver, mert mindazok akik a védünk és szolgálunk hamis jelszó alatt tevékenykednek, mindig is a piramis csúcsán lévőket szolgálták és szolgálják.
   Hiába a sok jó szándékú ember, mint például az ezt oldalt önzetlenül (és nem veszélytelenül ) működtető orvosok és ellenállást szervezők, ez kevés. De ők megtették és megteszik, amit csak tudnak, de ez már rég nem fegyver.
   Az emberek zöme nem hogy a történelmet egyáltalán nem ismeri, de még a jelent sem.
   Ezért berángatták ebbe a zsákutcába.
   Bármilyen verziót is vizsgálok az eredmény nálam az, nincs megoldás, már késő.
   Ez persze az én szubjektív véleményem, de történhet még olyan változás, amely sorsfordítóvá válhat, hiszen én nem a piramis csúcsán, hanem az alsó szintjén vegetálok.

   1. Tisztelt M G Miklós Úr !

    Egy mondatot a fentiekhez, Rómát ugyan az az “ego” buktatta meg, amelyik Deákot a “haza bölcsévé” tette ! Deák Ferenc egy kollaboráns hazaáruló volt. Antall úgyszintén !

    De nem ez a főcsapásirány .
    Lehetne tenni még mindig a világ megmentéséért, ha az ember EMBER lenne. Ez sajnos nincs így. Eszközöket még csak-csak lehetne szerezni hozzá, de EMBERT azt kizárt, annak születni kell, nem kiképezhető, nem átképezhető, holmi selejtes homo sapiens masszából, ami inkább homo animals, és soha nem lesz belőle EMBER. Ki kell hangsúlyozni, hogy nem csak a “mi” poharunk repedt és légyszaros !
    A világ elveszett, mert kiölték belőle az EMBER-t. A pár még élő egyed kihalásra van ítélve.

    1. Tisztelt S.G. Úr!

     Én a következőket írtam:

     „Politikusainknak nevezett nemzettipróink a kiegyezés óta mindig is ilyenek voltak, mint ahogy Deák sem a magyarok atyja, hanem a Rothschild ház kiszolgálója volt.”

     „A Római Birodalmat az egoja döntötte meg és nem a hunok, persze az akkor is tőke gazdag és már létező háttérhatalom irányításával, most is ez zajlik, de már tényleg világméretekben.”
     Tehát ugyanazt mondtuk.

     üdvözletel:

     M G Miklós

     1. Tisztelt M G Miklós Úr !

      Nem is megcáfolni akartam, csak kevésbé árnyaltan nevén neveztem a dolgot. Így jobb a lelki békémnek.

      Amiért egyáltalán írtam, az a második része a levelemnek. Az EMBER megszűnt létezni, csak “ember” van,
      az meg édeskevés, pontosan fogalmazva semmit sem ér. Erre nem tetszett reagálni, de sebaj !

      Nem hiszem, hogy újat mondok Önnek, de nagyon régóta keresem az EMBER-t, de csak a silány “ember”-t találtam. Ez a mára is igaz. Az, hogy ez mennyire így van, annyit teszek hozzá, hogy ha az EMBER nagy többségben lenne a világon, ez a honlap nem is létezne ! Az itt bogozgatott kérdésekre nem keresgélnének válaszokat, mert a kérdések nem is léteznének, mivel a kérdések feltevésének az oka sem létezne.

   1. Tisztelt M G Miklós! Idéznék pár mondatot az írásából:

    “Két éve folyik a világon a békés ellenállás MINDEN EREDMÉNY NÉLKÜL.”
    Ezt a mondatát jobban át kellene gondolnia, mert szerintem rengeteg eredmény született.
    Pl a mindenkire kötelező érvényű oltáskötelezettség szinte mindenhol megbukott, akármennyire erőlködtek.
    És rengeteg ellenálló- és információ-megosztó csoport és összefogás alakult (erősödik az emberiség önvédelmi mechanizmusa.)
    Stb, stb!

    “Azt elhinni, hogy akár békés, akár más módszerrel is ezen a népek változtatni tudnak tévedés.”
    ” . . . az eredmény nálam az, nincs megoldás, már késő.”
    Ez a két mondat szerintem csak a másik oldal részéről zajló pszichológiai-hadi trükk/taktika eredménye, miszerint ők mindenhatónak tüntetik fel magukat, és próbálják azt elhitetni hogy (már) nem is lehet tenni semmit mert úgyis minden pont úgy történik ahogy ők azt előre eldöntötték – csak hogy már az ellenük cselekvés gondolatát is letörjék. Pedig egyáltalán nem mindenhatóak, ne dőljünk be nekik! Nem is tévedhetetlenek. Csak szimpla bűnözők, akik egyre többet hibáznak és egyre jobban kapkodnak. És ezért egyre többen veszik észre hogy kilóg a lóláb!

    Szeretném tanulmányozásra javasolni a pillangóhatás elvét.
    Nem tudhatja előre, hogy ha itt és most ön megtesz valami kis semmiségnek tűnő cselekedetet, az miféle hatás-láncolatot és eredményt fog összességében kiváltani valahol a világban.
    Tehát nem kell “vegetálni”. A “legalsó szinten” is lehet TENNI valamit.

    Továbbá, most idéznék máshonnan egy másfajta gondolatot:
    “Ha csak akkora hitetek lenne, mint egy mustármag, akkor mondhatnátok ennek a hegynek: »Mozdulj el innen oda!«, és az oda is menne. Akkor minden lehetséges lenne a számotokra.”
    Szóval elég “veszélyes” ez a dolog hogy miben hiszünk!! Amiben ön annyira erősen megingathatatlanul hisz, az önre nézve kötelező érvényűen igazzá (valóra) is fog válni. Szóval ne az elit terveinek megingathatatlan bekövetkeztében higgyünk sziklaszilárdan!… mert akkor az elménk hatalmát átengedtük hogy nekik dolgozzon.

    Továbbá, még egy gondolat, egyik legnagyobb költőnktől idézve:
    “Örök tanúságúl:
    Habár fölűl a gálya,
    S alúl a víznek árja,
    Azért a víz az úr!”

    1. Tisztelt Hozzászóló!

     Ön bizonyos szempontból szerencsés ember, képes az utolsó pillanatig hinni a jóban.
     Számomra az élet ennek az ellenkezőjét produkálta fiatal koromtól kezdve.
     A tapasztalat arra késztetett, hogy mindig a legrosszabbra készüljek, ez sok bajtól meg is mentett.
     De ez olyan helyzet, amire nem látok megoldást.

     “Örök tanúságúl:
     Habár fölűl a gálya,
     S alúl a víznek árja,
     Azért a víz az úr!”
     Mintha a szabadság és függetlenségi harc elveszett volna, és rá 60 évre az ország nagy része is.
     Orbán „vitéz ” egy napon belül módosíttatta az alaptörvényt, majd azonnal vészhelyzeti állapotot hirdetett.
     Már nem az oltással fognak vacakolni, hanem elég nagy valószínűséggel az országot katonai felvonulási tereppé változtatják, ami lehetővé teszi a világkormány(WHO) zabolátlan garázdálkodását.
     Mert valójában valószínűleg ez a mesterségesen kreált háború célja eleitől fogva.
     A hit és ima pedig soha nem oldott meg semmit.
     A isten pedig nem az az antropomorf lény, amit az ókorban Mózes könyvében tálaltak, hanem valószínűleg egy transzcendens, nem anyagi majdnem örökké létező teremtő erő, amely valamennyi sejtünket a legparányibb alkotó elemig átjárja.

     Üdvözlettel:
     M G Miklós

     1. Az ország eléggé régóta felvonulási terület, természetesen letagadva csillagokat is az égről.
      Több mint egy éve, kisebb-nagyobb csoportokban fegyveres alakulatok lépték át a határt folyamatosan
      Az állomány titoktartási szerződésre van kényszerítve.
      A légtér működése ellenőrizhetetlen, de avatott fülek meg tudják különböztetni a katonai gépek hajtómű zaját, a polgári légiközlekedés eszközeinek zajától, és a repülési időpontokból is jól lehet következtetni, hogy mi repül, és merre felé.
      A szárazföldi csapatmozgások időnként jól láthatók, éjjeli nehéz tehervonatok, tankokkal, lövegekkel. Nem lábujjhegyen mennek !

     2. Tisztelt M G Miklós!
      Ajánlom figyelmébe az alábbi cikket, amit egy a világ történéseiről nálam valószínűleg tájékozottabb szerző írhatott, tényszerűbben bemutatva hogy valójában merrefelé haladnak mostanság a világ dolgai.
      Címe:
      “Globalisták versenye az idővel — A Nagy Újraindítás meg fog történni, csak nem úgy, ahogy a globalisták tervezik. Lehet, hogy helyette be kell érniük a Nagy Leválasztással”.
      A cikk alján szerepel a link, ahol angol eredetiben is olvasható az írás, gépi magyar fordításban pedig ezen az alábbi linken található:
      https://www.pokolafoldon.hu/great-reset/globalistak-versenye-az-idovel

   2. Grúziai Szent Gábriel próféciája a fenevad bélyegéről.

    „A sátán 666 csapdát állít. Pecsétje nemcsak láthatatlanul, de láthatóan is rákerül majd az emberek homlokára és karjára. Ha a pecsétet erőszakkal teszik rá valakire, arra Isten úgy fog tekinteni, mint egy megszégyenített szűzre. A keresztények legnehezebb megpróbáltatása a pecsétet elfogadó hozzátartozóik lesznek. A pecsét nem tudja azt befolyásolni, akire akarata ellenére teszik rá. De képzeljük el, milyen csapdát állít az antikrisztus az anyának, aki magára marad öt gyermekével. Hogyan etesse meg őket, ha nem fogadja el a pecsétet?

    Eleinte a pecsétet az önkénteseknek ajánlják fel. Az antikrisztus trónra lépése után azonban mindenki kénytelen lesz elfogadni. Az engedetlenség árulásnak minősül. Az emberek az erdőkbe fognak menekülni. Óvintézkedéseket kell tenni, hogy körülbelül tíz-tizenöt fős csoportokban mozogjatok csak, mert a démonok megpróbálják lelökni az egyedülálló embereket a sziklákról. A hívőket megvédi a Szentlélek. Bármi is történik, soha ne veszítsétek el a reményt. Segítsétek egymást. Isten megtisztítja az elméteket, és világosan tudni fogjátok, hogyan reagáljatok. Aki kitart, az üdvözül. Egy igaz hívő sem fog éhséget vagy szomjúságot érezni. A hívők nem hervadnak el a katasztrófák idején. Az Úr csodákat fog tenni értetek. Egy növény egyetlen levele egy hónapra elegendő táplálék lesz Még a föld röge is kenyérré változik, ha a kereszt jelét vetitek rá.”

    Goderdzi Urgebadze /1929-1995/ néven született Gábriel testvér, Grúzia egyik legnagyobb ortodox szentje.

    A politikai elitre nem tértem ki, mivel a kommunista hatalom- átvétel után már a kereszténység elsorvasztása fokozatosan végbement. Azért vált észrevétlenné a szabadkőműves hatalmi “pártrendszer” nyeregbe kerülése, még un. keresztények számára is rendszerváltásnak álcázva egészen napjainkig!

    https://gloria.tv/Kapisztr%C3%A1n

 8. Tiltzakozunk a WHO országok elleni merénylete miatt,hogy ők szabályozzák ,mikor legyen járványhelyzet,mikor oltsanak be minket méreginjektiókkal,világméretű genocidium végrehajtását akarják elérni a háttérhatalmi elit parancsára.Nem engedjük a méreginjectiók beadását a gyermekeink és unokáink megölése céljából.Tiltakozunk a nagy cégek természetet mérgező ténykedései ellen is .Fejezzék be a káros anyagok kibocsájtását,az őserdők kipusztítáésát a pálmaolaj miatt.Tiltakozunk Amerika ellen,hogy a világhatalmat meg akarja szerezni hatalmas emberáldozatok,kirobbantott hábork árán.Az emberiség gyógyszerkisérleteit és az állatokon folytatott kisérletet is szüntessék be.Börtönbe juttasák az elmeháborodott ,pénzért az egész földet megsemmisítő médiák hazugságai ellen.

 9. Helytelen fordítás: Nem ‘részes állam’ (ilyen magyar szó nincs) , hanem tagállam.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük