2021. december 15-ig oltás felvételére kötelezettek teendői

2021. 11. 01-én lépett hatályba az 599/2021. (X.28) Korm. rendelete, amelyben jogot adtak a munkáltatóknak, illetve​​ némelyiket arra kötelezték, hogy azokat a munkavállalókat, akik nem vették fel még a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltást, az oltás felvételére kötelezzék.

Az 599/2021. (X.28) Korm. rendelet​​ 2. §​​ (1) bekezdés a.) pontja alpontja értelmében azok a foglalkoztatottak, akik munkavégzésük során ügyfelekkel rendszeresen találkoznak egydózisú oltóanyag esetén a védőoltást, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisát 2021. december 15. napjáig ​​ köteles felvenni, azok akik munkájuk során ügyfelekkel rendszeresen nem találkoznak 2022. január 31. napjáig kötelesek azt felvenni.​​ 

A rendelet alapján a munkáltató állapítja meg, hogy a foglalkoztatott mely csoportba tartozik, azonban arra nem nyújt segítséget, hogy kit tekinthetünk ügyfélnek, melyre tekintettel a jogszabályok alapján érvényes fogalom az irányadó.​​ 

Az ügyfél fogalmát az államigazgatási eljárásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.)​​ 10. §-a fogalmazza meg, amely fogalom közigazgatási hatósági eljárásokban ismert fogalom, melyre tekintettel ügyfelekkel csak az foglalkozik, aki közigazgatási hatósági ügyeket folytat le!​​ 

Ha a jogszabályok általi fogalmat használjuk –s miért ne azt használnánk-, akkor pl. a pedagógusok munkaköréből kifolyólag közigazgatási hatósági eljárások lefolytatására nem jogosultak, melyre tekintettel munkavégzése során ügyfelekkel rendszeresen soha nem találkoznak, így a Rendelet értelmében csak 2022. január 31-ig köteles felvenni az oltást, így amennyiben a munkáltató 2021.12.15-ei határidőt szabott meg, az mindenképpen jogszabálysértő és az idő előtti felhívás, a jogellenes keresetkiesés miatt külön is perelhető!​​ 

A fentiek alapján jogszerűen csak az kötelezhető az oltás 2021. december 15-ei felvételére, aki munkakörében adódóan az Ákr. alapján közigazgatási​​ hatósági ügyeket folytat le, de ők is csak akkor, ha munkavégzése során az ügyfelekkel rendszeresen találkozik. A rendszeresség tartalma sem ismert a Rendelet alapján, de úgy gondolom, hogy akinek heti rendszerességgel​​ van ügyfélfogadási ideje, azok ide sorolhatók.​​ 

2021. november 15-ig a munkáltatónak tájékoztatni kellett a foglalkoztatottat, hogy megállapítása szerint az mely határidőig köteles az oltás felvételére! A fentiek alapján látható, hogy előfordulhat, hogy azt munkáltató jogszerűtlenül állapította meg, amely miatt munkaügyi per nyerhető!​​ 

Itt kívánom elmondani, hogy jelen pillanatban minden oltásra kötelezett foglalkoztatnak, aki az önrendelkezési jogával élve, az oltást nem kívánja felvenni, érdekében áll a munkaügyi per elindítása, s úgy​​ tűnik, hogy 2021. december 15-e után lényegében minden munkáltató intézkedéssel szemben indokolt a per indítása tekintettel arra, hogy az oltás felvételét a jogalkotó munkaköri kötelezettségként határozta meg, melyre tekintettel az oltás felvételének a határidőben történő felvételének az elmaradása munkavállalói kötelezettségszegésnek minősül!​​ 

A munkatörvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény 287. §. (5) bekezdése alapján munkavállaló kötelezettségszegése miatt alkalmazott jogkövetkezménye miatt benyújtott keresetlevélnek​​ halasztó hatálya van!​​ 

Mit is jelet ez? Ha keresetet indít a munkavállaló a munkáltató 2021. december 15-e után részére átadott oltás felvételére való kötelezés ellen, akkor a munkaügyi per ideje alatt az oltás felvétele alól lényegében a​​ jogszabályi rendelkezések alapján mentesül, amelyről a bíró a munkáltatót azonnali jogvédelem kérése esetén soron kívül köteles tájékoztatni!​​ 

A kereset benyújtásának halasztó hatálya van a munkáltató által elrendelt fizetés nélküli, vagy illetmény nélküli szabadságra is, ami annyit jelent, hogy a munkaügyi per alatt a fizetés nélküli szabadság elrendelése ellenére a munkáltató köteles a foglalkoztatottat foglalkoztatni és fizetést adni! ​​ 

Egy munkaügyi per során vitatható a Rendelet alkotmányossága, kezdeményezhető a bírótól, hogy a Rendeletet utólagos normakontrollra küldje meg az Alkotmánybíróságra. A per során vitatható az, hogy védettség ellenére miért kötelezik az oltás felvételére a felperest, az orvos kihallgatása kezdeményezhető, akinek nyilatkoznia kell, hogy kisebb-nagyobb kockázati​​ elemzést a foglalkoztatott megkeresése ellenére miért nem végezte el, a foglalkoztatott kérésére miért nem reagált, a Népegészségügytől teljesen független orvosszakértő kirendelése is kezdeményezhető, aki nyilatkozhat arról, hogy a Magyarországon forgalomban lévő oltások védőoltásoknak tekinthetőek-e, azok kísérleti szakban vannak-e, betegségen természetes úton átesett foglalkoztatott meddig rendelkezik védettséggel, az ilyen személy részére egészségügyileg mi jelent​​ nagyobb kockázatot, az oltás felvétele, vagy annak elmaradása, stb.​​ 

A fentiek alapján egy munkaügyi per, főleg az első perek hónapokig elhúzódhat, s átalakulhatnak mintaperré, akkor a bíróság elrendelheti, hogy a perköltséget az Állam viselje, a többi per azidáig felfüggesztésre kerül, azaz a halasztó hatály él!​​ 

Akik a keresetlevelüket benyújtották, a per ideje alatt dolgozhatnak és fizetés kapnak, akik nem nyújtották be a keresetet, azoknak meg kell kezdeniük a fizetés nélküli szabadságot és fizetés nélkül kell kivárniuk az Alkotmánybíróság döntését, akinek a döntés kimondására nincs törvényi kötelezettsége, a jogszabály csak úgy rendelkezik, hogy ésszerű határidőn belül köteles dönteni.​​ 

A munkaügyi per költségei:​​ 

1.) Ügyvéd fogadása nem kötelező, így a​​ munkavállaló maga is perelhet.​​ 

Ha a munkavállalók összefognak és pertársaságot alkotnak, ügyvédet közösen fogadnak, akkor az ügyvédi költségen spórolhatnak. Ügyvédek díja változó lehet.​​ 

2.) Illeték:​​ 

 • Az oltás felvételére való kötelezés elleni per meg nem határozható pertárgy értékű, amely per illetéke 10.000 Ft,​​ 
 • Fizetésnélküli szabadság elrendelése elleni per esetén vitás, hogy megállapítható-e a pertárgy értéke, hiszen a jövedelem kiesés pontos összege a felperestől független körülmények miatt előre nem állapítható meg, hiszen egy éves jövedelem kiesés csak akkor várható, ha a veszélyhelyzetet addig fenn tartják, s a Rendelet addig érvényben marad, továbbá az se biztos, hogy nem-e a munkavállaló gondolja meg magát, s időközben oltakozik. A legrosszabb esetben 1 évi jövedelem 6 %-a a fizetendő illeték, azonban​​ az illetéket előre nem kell kifizetni,​​ pernyertesség esetén az az államot, vagy a munkáltató terheli, a 73/2009. (XII. 22.) IRM rendelet 1. §-a alapján​​ pervesztesség esetén is csak akkor kell kifizetni a​​ fenti illetéket, ha a munkavállaló a​​ per által érintett munkaviszonyból származó bruttó havi átlagkeresete a keresetlevél benyújtásakor meghaladta – a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, a kereset benyújtása szerinti időpontot megelőző második​​ év nemzetgazdasági bruttó havi átlagkeresetének kétszeresét. A 2021-ben benyújtott kereset esetén pervesztesség esetén akkor kell fizetni, ha a munkavállaló havi jövedelme a kereset benyújtásakor meghaladta a bruttó 356.286 Ftx2, azaz​​ 712.572 Ft-ot, a 2022-ben benyújtott kereset esetén akkor, ha a munkavállaló havi jövedelme meghaladta a bruttó 391.094 Ftx2, azaz​​ 782.188 Ft-ot!​​ 
 • Tekintettel arra, hogy 2021. december 15-e után keletkezik a munkáltatói felhívás, a kereset benyújtására van lehetőség 2021-ben és 2022-ben is, hiszen a kereset benyújtására 30 nap áll a rendelkezésre! Ezen körülményt érdemes előre mérlegelni! Kinek hogyan alakult a jövedelme, érdemes-e 2021-ben pert indítani, vagy 2022-re érdemes áttolni?!​​ 

3.) Egyéb költségek:​​ 

 • orvos meghallgatása​​ esetén az útiköltségének a megtérítését kérheti
 • esetlegesen orvosszakértő kirendelése esetén szakértői díj
 • alperes ügyvédi költsége

A per során megelőlegezni csak az útiköltséget és a szakértő díját kell – ha nem alakul át mintaperré – az alperes ügyvédi költségét csak pervesztesség esetén kell, pernyertesség esetén mindent a munkáltató, vagy az állam fizet!​​ 

Rendőrökre, honvédekre, pénzügyőrökre vonatkozó eltérések!​​ 

Rendőrök, honvédek, pénzügyőrök munkaügyi perre nem a munkatörvénykönyvről szóló 2012.​​ évi 1. tv. hatálya alá tartozik, hanem a közigazgatási perrentartásról szóló 2017. évi I. törvény hatálya alá, amely alapján a keresetnek a törvény eltérő rendelkezése hiányában nincs halasztó hatálya, s sajnos nem találtam olyan törvényi rendelkezést, amely alapján a halasztó hatály kötelező lenne, azonban a Kp. 52. §. (1) bekezdés alapján kérelemre a bíró elrendelheti a halasztó hatályt. Tekintettel arra, hogy oltás felvételére való kötelezésről van szó, ami egy olyan egészségügyi beavatkozás, amit nem lehet meg nem történné tenni, az eredeti állapot​​ nem állítható helyre, az AB által kiadott iránymutatás alapján az oltásos perekben a halasztó hatályt a bíróságok kérésre megadják!​​ 

A munkaügyi per kockázattal és költségekkel járhat, de jelen pillanatban óriási előnye, hogy a per alatt nem kezdődik meg a fizetés nélküli szabadság, azokkal szemben, akik nem indítanak pert, hónapokig lesz munkájuk és fizetésük, így ha összeadják a több havi jövedelmüket, meg az esetleges anyagi kockázatot, akkor a per felé billenhet a mérleg! Hivatásosok esetén 2022. március hónapban várható a fegyverpénz kifizetése, amelyet előrejelzés alapján nem kapnak azok, akik oltatlanságuk miatt fizetésnélküli szabadságon vannak. Per esetén valószínűleg nem lesznek fizetésnélküli szabadságon, így a fegyverpénztől sem esnek el.​​ 

A sikeres per érdekében azonban most, az utolsó pillanatokban mindent meg kell tenni!​​ 

 • Nagyon fontos, hogy a mentesség megadásra jogosult orvos írásban meg legyen keresve! Aki eddig még nem kereste meg, az most soron kívül tegye meg tértivevényesen, vagy menyjen be személyesen és vettesse át vele! (minta mellékelve)​​ 
 • Az orvosok jelenleg valamiért ódzkodnak a mentesség kiadásától, kisebb kockázatnak vélik a maguk szempontjából a mentességet igazoló orvosi vélemény​​ kiadásának a hallgatólagos megtagadását. A per során fontos, hogy igazolni lehessen, hogy a felperes mindent megtett annak érdekében, hogy orvosi véleményt beszerezzen. Jelenleg oltási hetet tartanak, azaz bárki bejelentkezés nélkül megjelenhet egy oltóponton és felveheti az oltást, de a háziorvosnál is. Az Állam a Rendelettel az oltás felvételére kötelezte a munkavállalókat, azonban nem tisztázta az oltás utáni eseményekért való felelősség kérdését! Orvosi ellenjavallatnak felelhet meg, ha bemennek az oltóközpontba, háziorvoshoz, s közlik az orvossal, hogy Állami, munkáltatói kötelezés alapján oltásra kötelezettek, így az önkéntességre vonatkozó beegyező, valamint a következményekre vonatkozó perről való lemondó nyilatkozatot nem hajlandóak aláírni, így az​​ olthatóság megítélésének a helyessége az oltóorvos felelőssége, amennyiben a felelősséget nem kívánja vállalni, akkor legyen szíves arról igazolást adni, hogy az oltóponton megjelent az oltás felvétele céljából, de az orvos a beegyező nyilatkozat megtagadása miatt, az oltás beadása miatti felelősséget, annak bizonytalansága miatt nem kívánja vállalni, így az oltás beadását mellőzte. Ezen irat igazolhatja, hogy az oltás beadása az orvosi​​ vélemény alapján a munkavállaló egészségét károsan befolyásolhatja, azaz az oltást egészségügyi okok miatt nem vette fel!  ​​ ​​​​ 
 • December 15-e után a munkáltatónak megnyílik egy határidőhöz nem kötött joga arra, hogy felhívja a munkavállalót arra, hogy 5 napon belül igazolja az oltás felvételét, vagy orvosi szakvéleménnyel igazolja az ellenjavallatot! Amennyiben a munkáltató nem hívja fel a foglalkoztatottat az igazolásra, akkor az oltatlanság semmilyen jogkövetkezménnyel nem jár! A felhívás tényét vita esetén a munkáltatónak kell igazolni! A jogszabály azt nem írja elő, hogy írásban kell történnie a felszólításnak, de a munkatörvény 22. §. (1) bekezdése alapján, ha a munkavállaló kéri az írásbeliséget, akkor a munkáltató köteles azt írásba foglalni, így annak megtagadása a hatályát halasztja!​​ Nagyon sok időt lehet nyerni az írásbeliség kérésével, valamint elektronikus, vagy postai megküldés esetén, ha a felhívást nem vesszük azonnal kézbe, azonban ez csak akkor célszerű alkalmazni, ha nem akarunk perelni! Ha perelni akarunk, akkor a posta útján megküldött munkáltatói iratot később​​ is fel lehet venni, de elektronikus megküldés esetén azt minél hamarabb fel kell venni, mert az lényegében a megküldés pillanatában közöltnek tekinthető, s közléstől számolják a kereset indítására nyitva álló 30 napos határidőt, így ilyen esetben az átvétel elhúzásával lényegében a per megindítására nyitva álló időt csökkentjük!​​ 
 • A munkáltatói küldemény felvételének a teljes megtagadását nem ajánlom, mert az az átvétel megtagadása esetén, a megtagadás pillanatában úgy hatályosul, hogy azt se lehet tudni, hogy pontosan mi van benne, esetleg az jogszabálysértő-e, ráadásul a közlés időpontja vita esetén azaz az időpont, amikor a munkavállaló az átvételt megtagadta!​​ 
 • Akinek munkaviszonya alapján, a munkáltatói intézkedéssel szemben panasz joga van (pl. rendőrök) azoknak a per megindítása előtt a panaszra nyitva álló határidő alatt szolgálati panaszt kell benyújtania! A szolgálati panasznak az oltás felvételére való kötelezés végrehajtására halasztó hatálya van!​​ 
 • Az a tapasztalat, hogy a munkáltató nem kíván kétszeres felhívást alkalmazni, a 2021. december 15-e után esedékes felhívást már belefogalmazta a 2021. november 15-ig megküldött tájékoztató levelébe, így azt gondolja, hogy 2021. november 16-án már jogában áll a 15 nap határidő kitűzésére. Munkaügyi per során ez is támadható, de pont ezért fontos, hogy az iratok át legyenek véve és tudjuk, hogy mit tartalmaznak!​​ 
 • Aki bizonytalan, s perelni akar, annak javasolt minél hamarabb ügyvédet keresni, hogy 16-a után 30 napon belül az esetleges keresetet be lehessen nyújtani.​​ 

          Mindenkinek sok erőt és kitartást!​​ 

Dr. Dora Márta


36 thoughts on “2021. december 15-ig oltás felvételére kötelezettek teendői

 1. Valaki magyarázza már meg nekem, a szegény, tudatlan laikusnak:
  – hogyan lehet az Alaptörvényben/Alkotmányban foglalt, élethez és egészséghez való jogot miniszteri/kormányrendeletekkel felülírni
  – hogyan írhatja felül egy munkáltatói rendelkezés az Alaptörvényben/Alkotmányban foglalt, élethez és egészséghez való jogot,
  – hogyan lehet egy kísérleti stádiumban levő – mérgező – injekciót kötelezővé tenni bárki számára, azaz emberkísérletet végezni, mégpedig a nürnbergi törvények által kifejezetten tiltott fenyegetéssel, zsarolással, kényszerítéssel?

  Nem akad nálunk egyetlen tökös jogász, aki felhívná a figyelmet az országban (egyelőre még) érvényes Alaptörvényre, nemzetközi törvényekre, és hogy hogyan sértik meg azokat nap mint nap egy kamu vészhelyzetre való hivatkozással? Vagy már úgyis csak ideig-óráig lesznek érvényben az alapvető emberi jogokat biztosító törvények?

  Talán nem véletlen, hogy az EU reklámarc-fejese, Ursula von der Leyen, azzal állt elő, hogy sutba kell dobni a nürnbergi törvényeket a kovid-tagadók kényszeroltása érdekében:
  https://www.thegatewaypundit.com/2021/12/heels-austria-germany-locking-unvaccinated-eu-leader-calls-throwing-nuremberg-code-favor-forced-vaccinating-dissenters/

  Hát itt tartunk Európában, alig 70 évvel a II. világháború után: egy német nő, Európa “vezetője” (legalábbis papíron), nyíltan a nürnbergi törvények kiiktatására szólít fel!

  1. RE: “Ursula von der Leyen, azzal állt elő, hogy sutba kell dobni a nürnbergi törvényeket”

   Pontosítás: nem találtam utalást a hivatkozott BBC-vel (British Brainwashing Corporation) készített interjúban (2021.12.01.) arra, hogy a (jud)EU(ssr) fő siksza komisszár-banyája szóban utalt volna a Nürnbergi (Emberjogi) Törvénykönyvre (1947), viszont a vaxolás kötelezővé tételével semmisnek tekintené azt (“van bőr a képén,” az tuti), ugyanúgy mint az ezen alapuló Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát (1966), valamint az Európa Tanács Oviedói Egyezményét (1997) és ENSZ/UNESCO Bioetika és az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát (2005).

   Amilyen lütyőagyú ez a von der Leyen némber, az is elképzelhető, hogy fogalma sincs a fenti egyezményekről, csak löki az NWO tartótisztjei által előírt dumát…

 2. Talán segít, ha T- és B-sejtes immunitás-laborvizsgálatot végeztetnek. Nem szabad felmondani. A szükséges-arányos feltétel vizsgálata is számít valamit, de egy ügyvéd, aki dörzsölt, minden kiskaput megtalál. Ez sajnos az eü. dolgozók esetében nem jött be, ugyanis az Alkotmánybíróság szükségesnek és arányosnak ítélte meg az eü.dolgozók kötelező oltását. 🙁

   1. Talán még az Oviedói Egyezmény jöhet segítségül: “Az Oviedói Egyezmény alapján senki nem kötelezhető, vagy kényszeríthető olyan gyógyszerkísérletben való részvételre, ahol nincsenek meg a „tájékozott beleegyezés” feltételei, és a kockázat- haszon tekintetében nem érvényesül a tudományos mérlegelés követelménye. Az ilyen kísérletbe való kényszerítés, vagy kötelezés kimeríti az emberiesség elleni bűntett fogalmát, ezért az erre kötelező vagy kényszerítő rendeletek semmisek.” https://civilekatisztanlatasert.hu/6174-2/

 3. Üdvözlöm Önöket !
  Éva vagyok ,52 éves es 4 fiamról kell gondoskodnom.
  A Richter Gedeon gyógyszergyárban dolgozom de egy leány vállalat alkalmaz.
  A Reflex kft. kb 100 alkalmazottal.
  Én 4 éve dolgozom itt.
  Nem szeretném felvenni az oltást de köteleznek rá .
  Jelenleg táppénzen vagyok egy hónapja mert beteg lettem.
  Dec.6.án egy vizsgálatot kérek hogy genetikailag hajlamos vagyok e trombózisra ? Mert ha igen akkor mentesülhetek az oltás alól ha az orvos kiadja egyáltalan erröl a papirt hogy eu.okokbol mentes vagyok….
  Kérdésem az lenne ha nem kapom meg a papirt akkor hová kell mennem feljelentest tenni ?
  Milyen papirokat kell beszereznem ?
  Hálásan köszönök minden segitséget
  Tisztelettel
  egy 7 gyermekes anya

  1. Én orvos vagyok, nem tudom, de kérem majd a jogászokat, hogy válaszoljanak Önnek. ÉN csak azt tudom mondani, hogy egy percig nem szabad nekik békét hagyni, folyamatosan bombázni kell őket újabb és újabb beadványokkal, hogy ne legyen nyugodt napjuk, amíg Magának nincs.

 4. Az én háziorvosom azt mondta, hogy ő semmi pénzért nem ad mentességi igazolást. Ezt még nyáron mondta. Azt mondta menjek immunológushoz és ha a szakorvos azt ajánlja hogy nem kell oltás, akkor lehetséges a mentesség. Igen ám, immunológust keríteni nem volt semmi nyáron, vagyis maszek, magán rendelésre kellett mennem. Az állásom függött tőle, hiszen akkor lépett hatályba az első kötelező oltást elrendelő rendelet az egészségügyben. 30.000Ft-omba került kb 15 perces kikérdezés, mert vizsgálat ott sem volt, a hozzáállás viszont annál negatívabb. Majd tovább küldött még drágább maszek vizsgálatokra, laborra, amit akkor és még most sem tudok anyagilag kivitelezni. Összeszámolva százezres nagyságú vizsgálatok. Az immunológus hozzátette azonban, hogy az eredmények ellenére sem dönt úgy, hogy nem vagyok oltható, mert mindenki oltható! Két mélyvénás trombózisom volt, ráadásul mindkét felkarban, ami elég ritka. Aztán a szívritmuszavarral feküdtem kórházban és mindennek ellenére oltassam be magam!? Nem vagyok én öngyilkos.
  Két hete megfáztam, a háziorvosom – vagyis jobban mondva az asszisztense, mert ő nem ért rá még telefonhoz jönni sem-, úgy karanténba tett 14 napra hogy meg sem vizsgált, le sem tesztelt, vagyis személyesen nem is látott. Ilyen esetben gondolom jogosan kérhetek tőle igazolást arra, hogy átestem a covidon? (Ami persze nem igaz, hiszen csak egy megfázás volt.)
  Nem tudom az ilyen háziorvostól hogyan lehet bármit is kicsikarni, főként írásban?

  1. Le kell dokumentálni, hogy ezek miket tettek. Minél alaposabb bizonyítékokkal, leírásokkal és amint ez az egész elbukik, azon nyomban mindet fel kell jelenteni bűncselekmények miatt. És el fogják ítélni, ahogyan a nürnbergi perben a mozdonyvezetőt is elítélték. Persze ez nem oldja meg a mostani helyzetét. Menni kell utána továbbra is. Zaklatni kell őket, küldeni kell neki irodalmakat, hogy mennyi ilyen mellékhatása van ezeknek az oltásoknak. Nem szabad hagyni, hogy nyugodtan aludjanak.

 5. “Aki eddig még nem kereste meg, az most soron kívül tegye meg tértivevényesen, vagy menyjen be személyesen és vettesse át vele! (minta mellékelve)​​”
  Kérdésem: a mellékelt mintát hol lehet megtaláni?

 6. Tisztelt orvosok és tisztelt Dr. Dora Márta!

  Két kérdésem van. Az első ehhez a cikkhez kapcsolódik – hol a melléklet? “Minta mellékelve”. Nem találom:
  “Nagyon fontos, hogy a mentesség megadásra jogosult orvos írásban meg legyen keresve! Aki eddig még nem kereste meg, az most soron kívül tegye meg tértivevényesen, vagy menyjen be személyesen és vettesse át vele! (minta mellékelve)​​ ”

  A másik kérdésem általános jellegű, ugyanis nem akarok marhaságot mondani másoknak, ha az Orvosok a Tisztánlátásért csoportra hivatkozom: dr Lenkei Gábor doktorúr mégsem alapító tagjuk? Ugyanis ő nincs itt a “Rólunk” menü alatt a felsorolásban. Továébbá érdekel a lista, amit hónapokkal ezelőtt láttam itt, ezen az oldalon, számos csatlakozó orvossal, köztük prof dr Bardócz Zsuzsa mikrobiológus-virológus professzorasszonnal, de ő nincs már a felsorolásban, sőt, csak 4 név szerepel immár, a csatlakozók között. A teljes, vagy bővebb listát meg tudják adni? Feltételezem, hogy akik felvállalták saját magukat itt, eztán is felvállalják. Ha nem tévedek. Előre is köszönöm. A munkájukat szintúgy, tisztelettel!

  1. Kedves hajra! MÁrtának írunk és a mellékletetet rövidesen feltesszük. Lenkei doktor a csoportunk tagja, mint még nagyon sok más orvos, és szakember de az alapítók után nem gondozzuk a teljes csoporttagság adatait a Rólunk rovatban. Egyszerűen erre nincs erőnk és kapacításunk, ráadásul sok csatlakozott szakembernek ez nem is fontos. Bardócz professzor asszony is .a csapatunk tagja és egyre több más tudós is, mert a tudósok és orvosok között is vannak normálisak, és etikusan gondolkodók, nem csak gazemberek és sunyik, embereknek, rájukbízottaknak esküjükkel szemben szenvedést okozók. Köszönjük kérdését. Üdv Tamasi dr.

   1. Tisztelt Doktorúr, köszönöm a választ, bár kár, hogy írásban félreérthetjük egymás hangnemét, ezért jelzem, hogy hálával és tisztelettel írtam és írok én mint NEM-orvos civil, az Önök munkáját tisztelendő! 🙂 A reagálásának végén mintha célozgatna rám, vagy másra, amit nem értek, kérem, pontosítsa szándékát! 🙂 A szabályzatukról a 3. bekezdésemben lesz kérdésem most, ami mellbevágott engem -lentebb egy bizonyos szövegrész eltávolítását kérem, mert az Önök szabályzatának ellentmond valamit, majd kitérek rá-, de előbb pár sor még, a félreértés elkerülésére…

    Hadd kérdezzem meg, lehet hogy félreértettem, de ez nem anonim felület a reagálók számára? Nem egészen értem, számonkérően reagált, drága Doktorúr, az első soraival, hogy nem tudhatják ki vagyok? 🙂 Egyszerű, jószándékú civil vagyok, azt hittem, anonim a felület. Tudja, ha lehet anonimnek lennem, akkor maradok, hiszen nekem is lehet(ne) biztonságérzetem a hatalommal szemben. Köszönöm, ha megérti. Értékelem az Önök bátorságát, de én alacsony pozícióban vagyok mint egyszerű ember, ezért jobb, ha anonim maradok. Nekem még szakszervezetem sincs, mint Önöknek.

    Ezen túl, ha anonim, akkor, kérhetem, hogy tartsák be a saját szabályzatukat… Nagyon szépen megköszönném… Tessék szíves lenni az Ön első sorait visszaolvasni, valamint itt a cikkek alján, ahol hozzászólni lehet a “VÉLEMÉNY, HOZZÁSZÓLÁS?” utáni részeket. Máskülönben úgy gondolhatnám, át vagyok verve, még ha figyelmetlensége áldozata lettem is. Egyszerű, érdeklődő választ írtam tegnap, hogy “drága Lenkei Doktorúr hová tűnt a listáról?” Lehet, h ezt félreértette Ön, nem tudom.

    Szerintem úgy korrekt, ha jelzik, hogy “kedves hozzászólók, döntsék el, hogy felvállalják-e adataikat, vagy nem; ha nem akkor nem kötelező hozzászólni.” Szeretem az egyértelmű dolgokat. Vagy anonim maradok, vagy nem szólok hozzá, ha nem lehetek anonim, vagy felvállalom magam. Ez a 3 opcióm van, amiből választani akarok, ami szerintem korrekt 3 opció ez esetben, de valahogy ezt nem egészen látom tiszteletben tartva, hanem valami felemás dolgot várnak tőlem…

    Nem haragszom, de ez nem volt fair -véletlen esetén is figyelmetlensége-, kérem, vágják ki a bizonyos szövegrészt a szabályzatuknak ellentmondó részt! Köszönöm szépen!
    Továbbra is hála munkájukért!

    Lényegileg azonos oldalon állunk, a magam szintjén jómagam is kockáztattam több ízben ezen másfél év során, infóközlésekkel a hatalom leleplezéséről (sőt, több, mint tíz év óta mint gondolkodó vegetáriánus, természetes életmódot élő egyszerű, laikus ember, aki továbbra is rajongok Tamasi doktor úr komplementer orvosi tudásáért) a saját rovásomra egy kicsit én is kockáztatok több, mint tíz éve avval, hogy továbbítom elgondolkodásra oltáspártiaknak, politika által megosztottaknak, engem “le-konteózoknak” a tisztelt doktor urak, és más -ha jól írom az angol szót- whistle blower-ek munkáját (dr Drábik János jogász úr, Edward Snowden, Horkovits doktorúr stb kutatási eredményeit stb), így tartsák, kérem, tiszteletben anonimitásomat, vagy ha ez zavarja Önöket, nyíltan jelezzék, kérem, és onnantól nem reagálok publikusan, az adataimat féltendő. Köszönöm! 🙂

    És megnyugtató, hogy Lenkei Doktorúrral még mindig együtt dolgoznak, mert ő már tényleg a 90-s évek óta zseniális a felvilágosító munkájában! Csak erősíti ő is az Önök áldásos csapatát! 🙂 Köszönöm mindannyiójuknak! A jelen félreértést meg remélem, tudjuk tisztázni. Én azon vagyok, remélem, ez átment. 🙂

    Ha olykor meg aggódom, félre ne értsék, kérem. Optimista vagyok, de én oltatlanként, és sokan egyre inkább aggódunk, ismerve az ausztriai és ausztráliai állapotot. Ha tudnak kiutat amellett, hogy maradjunk higgadtak és optimisták, szívesen veszem én is. Mert nekem alig maradt ötletem, bár maradok békés szándékú én is. Mi lesz az osztrákokkal, meg az ausztrálokkal…? Meg azután velünk? Remélem megmarad mindnyájunk döntési szabadsága… De ettől még jogos az aggodalmam…

    1. Tisztel Doktorúr és tisztelt Admin!

     Maradok oltatlan és Önökkel együtt az emberi szabadságjogokért -a magam egyszerűbb, szerényebb módján- küzdő. Reméljük, választhatóvá válik mindenkinek bármiféle vakcina, és indirekt módon se lesz kötelező soha, sehol a világon. Továbbra is hála az Önök megfeszített felvilágosító orvos-szakmai munkájáért és bátor, becsületes kiállásáért!

 7. A háziorvos határozottan megmondta, hogy nem ad mentességre vonatkozó szakvéleményt, így ezt a nyilatkozatot sem fogja aláírni, annyira félnek. Akkor mit lehet tenni? A 85 éves édesanyámat is ő kezeli, akinek szüksége van az állandó orvosi felügyeletre, így félek ha elmérgesedik az orvossal a viszony, akkor ennek következménye lesz az ő kezelésében is.

 8. Nem voltam és nem vagyok egy eröszakos ember, de egyre jobban az a véleményem, hogy ezt eröszak nélkül nem fogjuk megállitani, Azt mondják, hogy az eröszak, eröszakot szül. Lehet. De ne feledjük el, hogy nem mi kezdtük az eröszakot.

  Láthatjuk, hogy az embereknek nagy a szája az interneten, mondván, hogy igybmeg úgy ök nem fognak oltakozni. Ja. Egészen addig ameddig nem kerülnek sorra, mert utána egyre többen beadják a derekukat. Biztos vannak akik rendelkeznek megfelelö anyagi háttérrel, igy ök nem lesznek rászorulva az oltásra és munka nélkül is eléldegélnek majd, legalább is egy ideig. Viszont olvastam még tavaly olyan dolgokat, hogy a banki rendszert is össze akarják roppantani és a bankolást is a “vakcina útlevélhez” akarják (vagy fogják) majd kötni digitális formában. Ezért nyomják, hogy mindenki fizessen kártyával vagy telefonnal, hogy lassan kivonják a kézpénzt a forgalomból. Utána már csak egy ugrás a banki adataidat összekötni, hogy hányszor voltál beoltva. Konteós dolog? Lehet. De gondolkodjunk el, hogy hány, eddig konteósnak kikiáltott dolog vált valóvá… Remélem nem lesz igaz, de ha mégis, akkor azok a tehetös emberek akik rendelkeztek anyagi háttérrel, mit fognak csinálni hogy elkerüljék az oltást? Kimennek szavalni meg énekelni a parlament elé? Addigra már a legtöbb ember oltva lesz igy vagy úgy, megtörve és beletörödve amit velük tettek, és nem fogja már öket érdekelni az sem. Mint egy elefántot akit a hurkapálcához kötöttek ki, de annak ellenére megtanulta, hogy nem mozdulhat onnan.

  Láthatjuk, hogy az alkotmány biróság simán a szemetes kosárba dobta az egészségügyi dolgozók panaszait is. Valaki komolyan azt gondolja, hogy papirozással valamit is el fog érni? Igen. Azt, hogy több pénzt juttat egy ügyvéd zsebébe. Ennyit. Semmi mást.

  Valaki tud mutatni egy országot ahol az emberek tömegei elértek valamit az utcai tüntetésekkel? Mi eredménye volt a hollandiában vagy más országokban felbukkanó randalirozásoknak? Semmi. Jogok többé csak papiron léteznek, a gyakorlatban nem. Simán kidobják öket.

  Sajnos én nem hiszem, söt biztos vagyok venne, hogy papirozással abszolút semmit nem fogtok elérni. A kommentekben is olvashatók, hogy még orvosok sem hajlandóak papirt adni arról, hogy valaki egészségügyi okok miatt nem lenne oltható. Ha meg igen, akkor az elbiráló bizottság egyszerüen felül irja és érvényteleniti. Kész röhej. Szerintem még nagyon sokaknak mindig nem esett le, hogy valójában mivel is állnak szemben.

  Mint olvasható “konteós” oldalakon, állitólag elöször európa fog elesni. Ennek a jeleit már láthatjuk ausztriában és németországban. Ausztráliáról nem is beszélve, igaz az nem európa. És utoljára emlitik amerikát, mert ott az embereknek fegyvere van és ha az emberek fegyverrel rendelkeznek akkor öket nem olyan egyszerü térdre kényeszeriteni.

 9. Tisztelt orvosok,
  két oltás felvétele után nem szeretném a harmadikat (mellékhatások). Patikában dolgozom, így ügyfelekkel rendszeresen találkozom. Háttérmunka (raktár, labor) gyógyszertárban is vajon kérhető opció, vagy jogilag az egészségügyben ez nem számít és mindenképp kötelező a “szabad oltás”? (Más kérdés, hogy a kapacitásunk nem bírná el, hogy hátul dolgozzak, de a fizetés nélküli szabadságommal is gondban lenne a hely.)
  Köszönettel,
  M

 10. Tisztelt Dr. Dora Márta!
  Itt két időpont szerepel. Én pedagógus vagyok, tehát “ügyfelekkel rendszeresen soha nem találkozom”, mégis a december 15-öt adták meg időpontnak nem csak nekem, minden pedagógus így tudja. Érdemes erre a tankerület figyelmét felhívni decemberben (és így “nyerhetek” egy hónapot) vagy a munkaügyi pernél ezt is felróni, hogy nem megfelelő időpontban küldtek el?
  Segítségét nagyon köszönöm!
  Gönczi Erzsébet

 11. Kedves Hozzászólók! Az én háziorvosom allergia, autoimmun és kérdőjeles szívműtét (szívbillentyű) dokumentumok ellenére sem adott ki igazolást, sőt, azt sem tudja, hogy milyen szakorvoshoz továbbítson. Keressek egyet, mondta ez a kedves. Én közgazdász vagyok, nem orvos. Eddig tanítottam, most nem fogok. Annyi tisztesség nem volt dicső kormányunkban, hogy megvárja a félév végét. Ennyit a családbarát állapotokról.

 12. Ezt nézd meg ! Mit akar ez a bolond osztrák kormány ?

  Forrás: https://youtu.be/TTu6v-ypGxM

  Itt nemcsak arról van szó, hogy aki nem akar oltást, azt egy magas pénzbüntetésre kárhoztatják.

  Hanem, ha ez a pénzbüntetés sem elég a szenvedőnek, akkor max. 1 évig börtönbe is vetik.
  Mind addig, amig a szegény embernek meg nem törik a kemény akaratát és a szenvedő a végén csak felveszi a veszélyes génlöttyöt.

  A német szó, a Beugehaft = amig meg nem törik az illető. A haft meg a fogvatartást jelenti.
  A beugen azt jelenti, hogy hajlík rá, vagyis azt kikényszerítik.

  Tehát az FPÖ most erről tárgyal ezzel a bolond kormánnyal.
  A tárgyalás végső célja az, hogy ne legyen oltási kényszer sem.

  Na ideáig jutott Európa el. És a legtöbb magyar ember meg úgy viselkedik, mint ha az egész élet olyan normális mederben folyna.

  A katolikus római pápa meg a görög Leszbosz szigeteken szomorú, hogy milyen rossz körülmények között élnek ezek a szegény menekültek ott.

 13. Tisztelt Ugyvedno!
  Szeretnem megkerdezni, hogy abban az esetben mi a teendo, ha november 15.-e utan kaptam tajekoztatas a harmadik olassal kapcsolatban a korhaztol, ahol dolgozom.
  Koszonettel,
  Agi

 14. Hogy kerülik el a prominens személyiségek az génlötty kényszert?

  Hogy hirtelen egy PCR-pozitiv tesztet generálnak.
  Forrás: AfD-Vize Beatrix von Storch nach positivem Corona-Test in Quarantäne
  https://snanews.de/20211205/afd-vize-beatrix-von-storch-nach-positivem-corona-test-in-quarantaene-4583446.html

  És ezzel elérik azt, hogy 6 hónapra védettségi státuszt kapnak.
  Ezt csinálták eddig az AfD politikusai: AfD-Vize Beatrix von Storch ( 50 ),
  November közepén AfD-Fraktionschefin Alice Weidel ,
  előtte Co-Fraktionschef Tino Chrupalla
  ugyan ezt tette.

  Tanuljunk már ebből, emberek ! Talän ezzel egy jogi herce-hurca egyszerübb lesz. És ezzel időt és biztonságot nyer a szegény
  szenvedő ember.

 15. Egy ismerősöm oldalán találtam 😜

  “Sziasztok, Oltatlanok! ❤️ Egy jó ideje olvasom azokat a posztokat, akik kétségbe esve kérnek tanácsot a rájuk nehezedő nyomás miatt. “Mi lesz ha elveszítem a munkámat?” – teszik fel jogosan a kérdést.

  👮‍♀️👷🏻🧑🏼‍🍳👨🏻‍⚕️👨🏻‍🌾🕵🏻‍♂️👨🏻‍💻👨🏼‍🔧🧑‍🏫👩‍🎓

  ‼️Én most megoldást fogok javasolni‼️

  Gondolkodjunk először is egy kicsit! Magyarországon 9,7 millióan élünk. Ebből 26-56 éves felnőtt körülbelül 5 millió. A jelenlegi foglalkoztatási adatok szerint majdnem 4,5 millióan dolgoznak. Tudjuk, hogy ennél többen.
  💉Az oltott-oltatlanok aránya a jelenlegi nyomás miatt lassan elmozdult az 50%-ról, nem kedvező irányba. 💉
  Ha ez így megy tovább, akkor az emberek megerősítik az egyébként is rabszolga sorsukat. Elméletileg, ha minden oltatlan és nyomás alatt lévő ember felállna a munkahelyéről, akkor az még akkor is rengeteg ember, ha feltételezzük, hogy a munkavállalók között nagyobb arányban vannak az oltottak. Legyen mondjuk ez a szám 2 millió ember. Tudjátok mit jelent ez?? Ennél a számnál nem sokkal kellet több ahhoz, hogy kétharmadot kapjon a jelenlegi kormány!

  ‼️Emberek, ébresztő, rengetegen vagyunk!‼️

  Mit lehet hát tenni?

  Per társaságot alakítani, ügyvédeket megbízni? Ugyan! Nincs erre idő!

  Utcára vonulni? 2006 óta tudja a magyar, hogy ez teljesen felesleges. A tüntetés csak arra jó, hogy levezesse a feszültséget. Hogy azt az illúziót adja a résztvevőknek, hogy tettek valamit a sorsuk jobbítása érdekében. Amellett, hogy minden tiszteletem az övéké, lássuk be, soha sem tudtak ezzel semmit sem elérni!

  DE MOST LEGALÁBB ILYEN BÁTOR TETTRE VAN SZÜKSÉG, HA NEM MÉG BÁTRABBRA!

  Vagy egész életünkben attól szeretnénk rettegni, hogy mi a legközelebbi “vészhelyzet”?
  (délszláv háború, iraki háború, arab tavasz, járványok, migráns áradat, további járványok, nagyhatalmi kereskedelmi háborúk, fegyverkezés és új hidegháborús korszak)
  🦠Ki tudja a következő járvány miatt milyen totális korlátozások jönnek még?⛓

  Minket embereket csak a fogyasztásunkon keresztül tudnak sakkban tartani. Ha nem mehetünk boltba, plázába, moziba, fodrászhoz, szervízbe, stb… De mi az, amire nekünk ilyen vészterhes időben annyira szükségünk van, amit ez a KÉTMILLIÓ ember ne tudna előállítani, vagy elvégezni??
  Melyik oled tv, milyen mobiltelefon, hány felesleges kínai import termék lehet fontosabb jelenleg, mint a SZABADSÁGUNK?!
  Gondoljuk végig: ez egy fajta háború. A háborút sokszor nélkülözve kell túlélni. De azt se felejtsük el, hogy mi vagyunk azok, akik előállítják és szolgáltatják a teljes lakosság teljes szükségletének legalább a felét! Ha mi nem termelünk, szolgáltatunk, leáll a gazdaság. Ha minket kirúgnak, ha a munkahelyről felállunk, akkor bajba jut az ország másik, oltott fele is!

  ‼️Itt az idő összefogni, nem széthúzni!‼️

  Még az oltott és oltatlan is egymásra kell, hogy számítson!

  Kérdezzük meg magunktól, a szomszédunktól, az ismerősünktől a rokonunktól, hogy milyen termékkel vagy szolgáltatással tud hozzájárulni ahhoz a helyzethez, ha ez a 2 millió ember feláll a munka mellől! És cseréljünk, vagy vásároljunk közvetlenül egymástól! Szolgáltassunk termékért cserébe, vagy épp fordítva, adjunk terméket a szolgáltatásokért cserébe! Ne feledjük, ahol nincs pénzmozgás, ott az elszámolás még működhet!

  ⁉️De mégis hogyan és hol szerveződjünk⁉️

  Van egy (természetesen) magyar applikáció, ami méltatlanul kevés figyelmet kap, pedig olyan, mintha pont erre fejlsztették volna ki. Térkép alapú szomszéd szívesség, segítség, adok-veszek, stb… Ezen keresztül tarthatjuk a kapcsolatot. De természetesen nem árt megtanulni még ezen kívül azt a sok-sok közösségi oldal használatát, ami online piacteret nyújt ezekhez a tevékenységekhez!

  Itt a meghívó, hogy csatlakozz a Miutcánkhoz.
  –> Közösség építés
  –> Helyi programok
  –> Szakember kereső
  –> Adás-vétel, kölcsönzés
  –> Környék chat

  https://miutcank.hu/#/invited/reg/CAHIEH%7CVmFsZW50aW4%3D

  ‼️Ne feledjétek, most a legfontosabb az egyéni tudatosságotok növelése, nem pedig az utcára vonulás‼️”

  OSSZÁTOK!! OSSZÁTOK!!

  1. Egyszer az édesapámmal egy nehéz padláslétrát kellett elmozdítsunk. Az akkori súlyom hét-, nyolcszorosa volt. Együtt vittük, – akkor azt gondoltam, – mert akkor semmit sem tudtam az erőkarokról és elemi fizikáról. Azt hittem én is vittem. Valójában csak ő, én feltartottam a végét, hogy ne horzsolja a földet. De hősnek hittem magam. Azután pedig egyedül maradtam és ismét meg akartam mozdítani. Annyi erőm volt, hogy kitartsam addig, míg kihátrálok alóla, és nem rám, hanem a lábam elé essen a földre. Így is, azt hiszem, csak azért volt rá erőm, mert az életféltésem megkettőzte, és az erőfeszítés, ameddig az az egyetlen lépés tartott a szédülésig kimerített és megijesztett, és maga volt az emlékezetes végtelenség. A földről már fel sem tudtam emelni. Egyet tudok érteni azokkal, akik most nem kihátrálnak, hanem kitartják a megdőlt falat vagy létrát addig, ameddig lehet, ameddig ki lehet hátrálni alóla. Most már nem az a cél, hogy a létra ne dőljön el, hanem az, hogy ha parányi esély van, kihátrálhassanak alóla azok, akiknek ki kell még hátrálnia. Meg kell tanulnunk, hogy nem vagyunk önellátó hősök. Erre az időre sokan fognak keserűen visszatekinteni: ha még másfél másodpercig eltartottam volna magamtól! Ha még másfél másodpercig eltartottam volna tőle!
   A kormány a defláció költségét továbbra is az oltatlan lakosságon fogja behajtani. Igen, eljön majd a barter ügyletek ideje is. Csak ne jussunk majd a dicső ’56 perifériájára: egy lövés, egy bakkancs.

 16. Üdv!

  Munkaügyi pert szeretnék indítani a Honvédség ellen a kötelező oltás felvétele ellen. Segítségre lenne szükségem jogilag , hogy hogyan tudnám elkezdeni.

  Köszönöm!

  Üdvözlettel : Egy zöld

 17. AZ OLTÁS NEM NEKED +OL(T=D)ÁS HANEM az UZSORÁS BANKÁR-KASZTNAK, azaz a COVID KÖD deKÓDja 9.
  A SZEMITA MAFFIA IMMÁR 3000-ÉVE az UZSORÁS HERÉSKEDŐK=KERESKEDŐK VÉRSZOMJAS ELADÓSÍTÓ MAFFIÁJA!!!
  CÉLJUK az EMBERISÉG EREDET-MÍTOSZÁNAK KIOLTÁSA, MEGHAMISÍTÁSA, ERKÖLCSÉNEK TOTÁLIS LEZÜLLESZTÉSE a KOR KÓROS TELE-VÍZIÓJÁVAL, DIGITÁLIS SZEMFÉNYVESZTŐIVEL és ENERGIA-SOKKÓLÓIVAL!!!
  Hasonló recept szerint vitték véghez a lélek-deformációját is…
  Az elzsidósított egyházakat NAGY-BOLDOGASSZONYUNK (MÁRIA!!!) KIMISKÁROLÁSÁVAL a VALÓDI SZENTHÁROMSÁGBÓL pont azért torzították el, hogy ezek a buzeránssá, energiátlanná tett egyházak az ő heréskedő=kereskedő érdekeiket szolgálhassák világszerte.
  A mesterségesen kikutyult (ISTENTELENÍTETT!!!) ún. zsidó-vallás fasiszta rasszista megosztó és kirekesztő antiszociális ideológiájának elsődleges célja az emberi társadalmak és civilizációk szétverése, eladósítása, rabszolga-állammá alacsonyítása!!!

 18. Köszönöm az útmutatót és tájékoztatót!!

  @ …. melyre tekintettel az oltás felvételének a határidőben történő felvételének az elmaradása munkavállalói kötelezettségszegésnek minősül!​​

  Ez igen sikamlós lépcső. Azért ennyire nem lehet képlékeny a munkaköri kötelezettség és egészségbiztonság fogalma. Remélem. A következő lépésben, az 1935-ös nürnbergi törvényekhez hasonlóan megtiltaná az alkalmazottnak, hogy egy háztartásban éljen egy oltatlannal? Vagy oltatlan közös gyermekükkel találkozzon? Ezen a vonalon nagyon messze lehet eljutni, és nincs kétségem egy lehetséges per esetén meg is teszik, valami elképzelhetetlen precedenst teremtve. Valószínűleg ez is cél, ha pedig nem, és megnyerik, akkor számukra járulékos nyereség. Végül egy abszurd helyzethez jutunk ezen a pályán: a filharmónia igazgatója kórusának férfi szopránja pótlásának céljából hormonális kezelésre küldheti majd egyetlen utasítással az alkalmazottjait?

  Tudom, hogy az egészségbiztonság alkotmányos monománia lett ma Magyarországon, de ez egyelőre, abban a formában, ahogy tálalják az egészségbiztonság fogalmát csak a munkahelyi környezet biztonságára terjeszti ki, a munkavállaló biztonságát nem ellenőrzi, a környezet biztonságából következteti, vagy előfeltételezi, még ha ez első olvasatra nem is ennyire egyértelmű. A munkahelyi környezet biztonsága, a munkavállaló oltottsága és a munkavállaló egészségbiztonsága (3) közötti összefüggés nem magától értetődő, és nagyon sérülékeny alapokon áll. A munkahelyi környezet oltással elért egészségbiztonsági szintje nem lehet magasabb, mint maga az oltás biztonságossága, másként: legfeljebb annyira biztonságos a munkahely, amennyire maga az oltás biztonságos. De még annyira sem, mivel az „oltás áttörés” esélye az egy munkahelyi környezetben dolgozók és áthaladók számával és idejével arányosan növekszik. Mivel nem létezik olyan visszajelző rendszer, amely figyelné az oltások mellékhatását, – ez M.o. vonatkozásában tény, – az oltás biztonságossága gyakorlatilag ismeretlennek tekinthető. Egy esetleges matematikai modellhez, amely a munkahelyi biztonságosságát vizsgálja, azt is figyelembe kellene majd venni, hogy az átlagos munkavállaló idejének nagyjából csak egyharmadát tölti munkahelyén, és bármilyen biztonságossági többlet számolható (kétlem) az oltás és ezáltal az oltott munkavállaló javára, azt harmadolni kell. A rendelet előfeltélezei a Tökéletesen Biztonságos Oltást, és a Tökéletesen Áttörhetlen VédőOltást. Kockázati elemzések során a Tökéletesen Biztonságos egyszerűen nem létezik. Ez retorika. Kezdjük látni, hogy idehaza is – dr. Fauccit idézve:- “A tudomány én vagyok” szellemében rendelkeznek. De csak! rendelkeznek.
  A korrelációs bizonyítékok (‘oltaltlanok világjárványa’) még mélyebb zsákutcába vezetnének, ha ezzel a módszerrel akarnak majd bizonyítani. A Rendelet mentén haladva, hamar eljutunk oda, hogy pusztán korrelációs statisztikai adatok alapján el lehetne bocsátani a munkavállalót, azért, mert Rézmívesnek hívják, barnás a bőrszíne, és mert egy túlságosan megrendelt hamis statisztikai vizsgálat alapján a hasonló tulajdonságokkal rendelkező egyének között elég nagy aránnyal fordul elő büntetett előéletű. Igen, akkor is kell majd bocsátani, ha Rézmíves Sándor a paksi erőmű vezető főmérnöke lenne, vagy biztonsági őr a Nemzeti Bankban, az ország aranytartaléka mellett. Ez a Rendelet igen meredek és sikamlós lépcső, – vélem, a Magyar Törvénykezés szégyenekfoltjaként fognak rá visszatekinteni – mert korrelációs bizonyítékokra hivatkozik, amelyek esetenként egyrészt maguk a statisztikai hamisítás gyöngyszemei, és mert az egyén alkalmazásának alapja annak egyéni teljesítménye és képessége, és nem egy statisztikai ál-alcsoportba való illeszthetősége. Ez a Rendelet is tipikus Ianus-tünete derék kormányunknak.

 19. Nekem 1917 Cd 4 t sejtem van a cd8 sejt 433, 266 bau/ml és 48 NTU a laboreredményem. t sejt 500 tól a bau 200 tól a ntu pewig 11 tól védett minősítésű. soha nem voltam pozitív. Nem voltam beteg nem kezeltek koviddal, az immunológus szerint indokolatlan oltani mégis azt írták hogy oltható vagyok ez most hogy a pitlibe van? Hjaaa a lényeg nem oltattam be magam. Doktor úr, ez azt jelenti hogy egészséges az immunrendszerem és mutáns vagyok?

  1. Ezt a laboreredményt kinyomtatva elviszed a Kormányablak nevű műintézményhez, ott megadják melyik Kormányhivatalnak kell átutalni 3000.- Ft-ot és helyben kinyomtatják a “Védettségi” kártyát. Ez 4 hónapig érvényes!

 20. Pedagógus vagyok, akit fenyeget a fizetés nélküli szabadság. Szeretném kérdezni, hogy nincs-e csoportos beadvány, vagy nincs-e olyan ügyvéd, aki felvállalná az ügyünket. egyedül semmire se megyünk.

 21. az megvolt de akkor is elküldenek fizunélkülire
  😆 nem fogadják el a védettséget…. mert gyakorlatilag sorbe morbo 9990 a diagnózis as az full egi. de ugye az oltás az állami szférában kötelező. De nem kérem 02.03 ig tuti akkor megyek megint vérvételre…. Én a Dr. Rusvai prof. módszerére szavazok vagyis kicsit módosítva, aktív immunizációba kezdtem
  😉 Nem arra várok hogy majd mi lesz. amíg van védettség azt aktívan kell tartani… szerintem. és ha lehet oltások nélkül!

 22. Munkaugyi pert inditok. Keresek a pertarsasag megalakitasahoz hivatasos allomanyu bm alkalmazottakat. stuber.z@ mail.ru

 23. Tisztelt Orvosok és tisztelt Dr. Dora Márta!
  Szeretnék munkaügyi pert indítani, hol lehet ezt megtenni? Azonnali hatályú felmondásomat 2022.jan.11-én kaptam meg. (Nem vagyok eü. végzettségű csak az egészségügyben dolgozom műszaki területen és nekem is kötelezővé tették az oltást, holott csak a kórház területén dolgozom!)
  Üdvözlettel!

 24. Tisztelt Ügyvédnő és tisztelt Doktor úr!
  Még tavaly beadtam a keresetet, de ez a halasztó hatály nem igazán működött, mert azóta még csak vissza sem jeleztek semmit, nemhogy tovább dolgozhatnék.
  Kérdésem hogy történt olyan, ahol ezt érvényesíteni tudták? Ha igen, akkor mit kell tenni ennek érdekében? Esetleg egyéb változás, tudnivaló, javaslat?
  Köszönöm előre is.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük