NYILATKOZAT

2021. JANUÁR 24.

Orvosok, Tudósok és Egészségügyi Dolgozók a Tisztánlátásért

A magyarság, magunk és utódaink jövője iránti aggodalomtól vezérelve a következő nyilatkozatot tesszük.

Figyelembe véve, hogy

 • Minden jel szerint a magyar kormányzat másokkal együtt (társ-szervezeteik, oldaltól függetlenül az egész magyar politikai elit, a médiák döntő többsége, a tudományos társadalom jelentős része, az egyházak,) egy globális emberiség elleni összeesküvéssel párhuzamosan (WHO, az Agenda 21, Agenda 30, Event 201, Világbank, Világgazdasági Fórum, ENSZ, bizonyos multinacionális vállalatok) destruktív, életellenes, előre megírt jövőprogram elemeit követi és ennek megvalósításáért  – egy mondvacsinált, alapos tudományos bizonyítás nélküli járványra hivatkozik, amellyel a társadalomban általános félelmet kelt. Biztosan látható, hogy az egyre súlyosbodó intézkedéseknek nincs utolsó része, egyik után következik a másik és ezen módon a jövőben is egyre rosszabb lesz. A Kormány és érintett hivatalai tárgyalásra, megbeszélésre egy szakmailag és társadalmilag elfogadható korrekcióra nem készek, a személyi és gazdasági jogainkat egyre erősebben és önkényesen korlátozó intézkedéseket hoznak, az intézkedéseket jószándékúan vitató személyeket elhallgattatják, megbízható jövőképet pedig nem mutatnak – emiatt a társadalom jelentős részében komoly aggodalom, pánik alakult ki.
 • A COVID 19 „védőoltások” már megkezdett beadása reális egészségügyi veszélyt jelent a magyarság génállományára, egészségére, jólétére, akár életére, de ezen védőoltások megtagadása is a hatalmi erőszak, kényszerítés és zsarolás révén életkilátásaink rövidülését okozhatja. Vagyis akár beadatjuk, akár megtagadjuk az erőszakolt „védőoltásokat”, akkor is az életünkre törnek. Az erőszak tetten érhető, a kényszeroltással egyet nem értőket egyes kórházakban spanyol mintára el kezdték listázni, fenyegetni!
 • Megértettük, hogy a járvány egy elterelő „hadművelet”, a valódi történés az emberek nincstelenné, kiszolgáltatottá tétele és jó úton haladnak efelé.
 • Megértettük, hogy az orvosi berkekben sincs meg a szakmai kompromisszum lehetősége, mivel a kulcspozícióban levő orvosvezetők (kormányzati és önkormányzati egészségügyi intézmények, klinikák, kórházak vezetői, MOK, MTA, a gyógyszertudomány állami és magán vállalatai és intézetei)  is beálltak a zsarnoki globalista elit szolgálói közé, vagy gyáván hallgatnak pozíciójukat féltve és a józan szakmai érveket, tudományos bizonyítékokat nincs szándékukban megfontolni, megvitatni – miközben a negatív program teljes erővel halad előre embertelen tervei szerint és az ilyen szakmai helyreigazítás további keresése meddő időveszteség lenne. Így bár mi orvosok továbbra is feladatunknak tekintjük az orvosszakmai tisztánlátás támogatását, de véleményünk szerint a mindenáron való orvosi tudományos vitákra törekvésnek az ideje lejárt, egyszerűen azért, mert a másik fél nem kész álláspontunk megfontolására sem.
 • Ugyanakkor a lakosság és a szakma egy részétől felénk áradó pozitív visszajelzések alapján érzékeljük, hogy orvosi mozgalmunk fontos reményt ad a lakosság kiútkereséséhez és szükségesnek látjuk a kiútra vonatkozó meglátásaink közreadását.

Ezért semmilyen más választásunk nem maradt, mint megkeresni és támogatni a minél szélesebb körű megújulást célzó összefogás történelmi és társadalmi alapjait és a tágítható kiskapukat.

A magyarságot fel kell szabadítani a rá erőszakolt indokolatlan globalista pánik alól, vissza kell adni a biztonságos életbe vetett hitét, utódaink jövőjét, meg kell védeni a kényszerintézkedésektől!

Stratégiai lehetőségek, fellépés a bennünket megnyomorító és a gazdaságot tönkretevő erőszak ellen

 • Mindenki tehet a változásért! Minden állampolgár, aki megértette a nemzetközi csalás mibenlétét, abban a helyzetben álljon helyt, ahol épp tart, ahová a Sors állította. Ne felejtsük: egyéni áldozatvállalások nélkül nem lesz fordulat és a nyakunkra tett hurkot egyre szorosabbá fogják húzni. Ha nem kötelező a tesztelés, akkor szálljunk szembe a kényszerteszteléssel. Ott, ahol nem kötelező a maszkviselés, akkor bátran vegyük le a maszkunkat! Ha nem kötelező az oltás, akkor ne hagyjuk a munkahelyi kényszerítést. Ha látjuk a csalást a szemünk előtt, akkor emeljük fel hangunkat a csalással szemben. A sunnyogás, a megalkuvás, a hallgatás őket segíti céljaikban. Jelmondat: “tartsuk be a jogszabályokat, de tegyünk mindannyian az ellenállásért, a jövőnkért”
 • Eljárások a jelenlegi jogrend alapján: ahogyan más országokban is teszik, idehaza is szükséges a valóságtól elrugaszkodott, tudományos alapokat nélkülöző intézkedések, büntetések, korlátozások elleni feljelentések és eljárások tömeges elindítása, az érvényben levő jogrend alapján. Az állami és önkormányzati, valamint munkahelyi intézkedéseket meg kell mérettetni, ezért mindenkit arra bíztatunk, hogy bármilyen joghátrány éri  a bevezetett járványügyi intézkedések kapcsán, akkor forduljon ügyvédhez (keressen erre kész ügyvédet) és indítson eljárásokat az állami gépezetben szereplő főként pozícióban levő személyek és másodsorban intézmények ellen. Ez nem lázítás, hanem az intézkedések érvényes jogrend alapján történő megmérettetése és annak figyelembe vétele, hogy Magyarországon még a jogrend működik, a jog képes a tévedést, vagy akár a sandaságot helyreigazítani. Ugyancsak kiemelt jelentőségűnek tekintjük a Magyarok Világszövetségének 2020. decemberében kiadott tiltakozó és a COVID 19 kényszeroltás elleni cselekvésre szólító felhívását, amelyet a szövetség megnyit aláírásra minden magyar állampolgárnak. Fontosnak tartjuk, hogy ehhez minél többen csatlakozzunk. Jelmondat: „Legyenek tele a bíróságok, az állampolgárok által kezdeményezett állítólagos „járványveszély” miatti jogtiprás elleni feljelentések tárgyalásával”
 • Politikai formációk létrehozása a jelenlegi jogrend keretei között: Mivel a fentiek tekintetében jelenlegi parlamenti pártok egyike sem állt a nép mellé, egyike sem kérdőjelezte meg a nyilvánvalóan zsarnoki intézkedéseket, sőt még követelte is azokat, a kialakult lakosságot veszélyeztető helyzet új erővonalai szerint szükséges átalakítani a politikai palettát. Indokoltnak tartjuk, hogy egy vagy több új politikai formáció jöjjön létre, amelyek nem hozhatók összefüggésbe a globális elittel. Nem kérünk a köpönyegforgató áruló pártokból. Mi készek vagyunk kellő időben ezeket a formációkat támogatni! Jelmondat: „Valódi politikai határvonal már nem a jobb és baloldal, hanem a globalista zsarnokság („új világrend”) lekötelezettjei és az egészséges, szabad életet akarók között dől el! Vagyis egyik oldalon állnak az eddigi parlamenti pártok (jobb és bal oldal egyaránt), a másik oldalon lesznek azok az új pártok, akik hitvallása a „kamujárvány”, az „új világrend”, a zsarnoki globalizmus embereinek és a bennünket megnyomorító intézkedéseiknek a lebuktatása, megsemmisítése, valamint egy szabad új élet megalkotása.” Mi orvosok a tisztánlátásért kellő időben kiállunk majd ezen új formációk mellett.
 • Visszatérés Magyarország történeti alkotmányához: a 2012-esalkotmánymódosítás (új alaptörvény) jogi megalapozottsága egyes jogász szakemberek szerint megkérdőjelezhető, így az azóta létrejött helyzet egy látszat-demokrácia, látszat intézkedések sorozata lenne, amely jogszabályok teljességében érvényüket vesztik akkor, ha mérvadó jogász szakemberek és a nép az említett alkotmánymódosítást hitelt érdemlően és a társadalom jelentős tömegének egyetértését elnyerve megkérdőjelezik, valamint a jelenlegi hatalom nem tudja saját álláspontját hitelt érdemlően megvédeni. Ennek a helyzetnek a megvizsgálására, valós megértésére a Magyarok Világszövetsége elvben kész egy jogtudományi konferenciát létrehozni, amennyiben száz ezernél nagyobb létszámú kezdeményező kinyilatkozatja, hogy nem tekinti hatályosnak a jelenlegi alkotmányt. Ezért támogatjuk a Szabadság Mozgalom ilyen irányú adatgyűjtését, melyet az itt és itt és itt található linken érhet el. Megadva az esélyt egy ilyen fordulatnak, ennek a kezdeményezésnek az aláírására kérünk mindenkit! Jelmondat: „Ha az Alkotmány módosítása 2012-ben jogilag elfogadhatatlan módon történt, akkor ezt jogilag meg kell mérettetni, mert lehetséges, hogy az egész azóta hozott intézkedés sor, beleértve a bennünket megnyomorítani készülő járványügyi intézkedések is érvénytelenek”. Ide kapcsolódik még a Magyarok VIII. Világkongresszusa Záró-nyilatkozatában kimondott jelmondat:  „történeti alkotmányunkon kívül nincs és nem is létezik életképes magyar nemzet.”
 • Erkölcsi megújulás:   Alapvető fontosságú a magyarság élete erkölcsi alapjainak újraépítése és megszilárdítása. Ehhez véleményünk szerint segítségül hívható az ősi magyar (szkíta) kultúra, az egyházaktól függetlenül is létezni tudó szilárd egyéni, kisközösségi Istenhit (bármilyen erőszak mentességet és szeretetet hirdető felekezet is az, az Egy Istenhit szellemében), a hagyományos  kulturális közösségek megtartása és újraépítése, a keleti tradícionális szellemiség szerinti életet élő kis közösségek térnyerése. A COVID miatti intézkedések és kialakult helyzet megmutatta, hogy a globalista kultúra észrevétlenül megmérgezte az emberek lelkét, legyengítette a társadalom önvédő mechanizmusait, de sajnos többnyire az egyházak sem adják meg a szükséges muníciót, hanem részt vesznek a globalizmus térhódíátásának támogatásában.  Jelmondat: a társadalom megújulásához a globalista, versenyszellemű törtetés, „győzzön az erősebb” filozófiája helyett szükség van az ősi, az Istenhitre, erőszakmentességre, szeretetre épülő erkölcsiségre. Ezek támogatását be kell építeni egy új társadalmi berendezkedés struktúrájába is.

A folyamat elemei tehát a következők

Legjobb, ha minden tettre kész magyar ember a fenti területeken aktívitásba kezd, ha gyarapítja a tettre készek táborát és jó, ha minden tettre kész közösség önállóan és önállóan szervezi a fentiek irányába mutató életét.

 1. mondjon nemet minden ponton, ahol nem a törvények betartása a kérdés, hanem az azt túllicitáló értelmetlen intézkedéshez, elvárásokhoz, zsarolásokhoz igazodás, vagy annak tesztelése, hogy meddig mehet el a zsarnoki diktatúra.
 2. alakítsanak perközösségeket, keressenek ügyvédeket és indítsanak eljárásokat mindenütt, ahol a jog alapján a szóban forgó hátrányt okozó esemény megkérdőjelezhető
 3. keressék meg a politikai formációkat, amelyek teljes egészében felvállalják a „kamujárvány” leleplezését és minden erejükkel támogassák azokat, hogy a 2022-es választáson jelentős többséggel kerüljenek a parlamentbe a józan gondolkodású új pártok!
 4. Ön személyes jószándéú kommentjével támogassa a fenti törekvésünket, aláírásával támogassa Magyarok Világszövetsége azon nyilatkozatát, amely megkérdőjelezi a kényszeroltást, aláírásával hitelesítse azt a nyilatkozatot, amely kétségbe vonja az alkotmányozás jogszerűségét a Szabadság Mozgalom elérhetőségein. Ez esetben a cél, hogy minél gyorsabban elérjük a legalább 100 ezer fős létszámot.
 5. Jelenleg ezeket a társadalmi ébredési folyamatokat támogatjuk, másként nem látjuk elkerülhetőnek az oltást és a leendő rabszolgaságot.

A fenti nyilatkozat civil polgári kezdeményezés, pártoktól, idegen érdekektől, gazdasági érdekektől és egyáltalán minden olyan intézmény és szervezet befolyásától mentes, amelyek részt vettek a jelenlegi sokkoló hazai és világhelyzet kialakításában. Minden erőnkkel garantáljuk, hogy ők ne tudjanak átszivárogni a kezdeményezők közé, teljesen eltűnjenek a közszereplők közül és egy új, a nép akaratát kifejezni tudó etikus elit alakuljon ki hazánkban.   

Úgy látjuk, hogy az új világrend Magyarországon is küszöbön áll, de másként, mint a globalisták képzelik.

Budapest, 2021. 01. 24.

Orvosok, Tudósok és Egészségügyi dolgozók a tisztánlátásért mozgalom képviseletében és támogatójaként  

Dr.Tamasi József

Dr.Pócs Alfréd

Dr,Gelléri Julianna

Dr.Szanyi Dorottya

Dr.Szinnyai Attila

Prof. Dr. Bardócz Zsuzsanna

Dr. Fölker Tibor

Dr.Ébert Jenő

Dr. Szabó G. Dénes

Dr.Borbély Katalin

Dr.Szabó Gizella

Dr.Czelenk Erika

Dr.Széll Csaba

Vajda Péter

Heffner Attila

Váradi Barna

 

Ábrahám Annamária

Ábrahám Sándor

Ábrahám Zoltán

Agócs Irén

Andrejkovics Anita

Árváné Varga Ilona

Balla Gabriella

Balogh István

Balogh Klára

Bánfi Renáta

Baráth Györgyné

Bárdi Andrea

Bartha Katalin Krisztina

Bérdi Andrea

Berecz Béla

Berecz Erika

Berkó Tamás

Berkóné Balla Krisztina

Berta János

Bibó Imola

Bibók Péter

Bíró Katalin

Blahó Eleonóra

Blahó Zoltán

Borbély Annamária

Bostan Nyírő Terézia

Börcsök Tünde

Bubla Zoltán

Budai Antal

Buka Károly

Császár Magdolna

Császár Olga

Császár Péter

Császárné Bodnár Franciska

Csige István

Dézsi Ágnes

Dézsi Tiborné

Dienes Tamás

Dietrich János

Dobos Attila

Szűcs Barbara

Dobos Ivett

Dr.Frankovics Zsoltné

Durkó Zoltán László

Erdei István

Erdőháti Szilvia

Farkas Erika

Fejesné Eta

Fekete Tibor

Fényes István

Fodor Márta

Fülöpné Varga Rozália

Füstös Erzsébet

Gergár Mária

Gergely
Erzsébet

Glázer Sándorné

Gondos Béla

Greksa Éva

Guttmann Anikó

György József

Györkös Erzsébet

Györök József

Györök Katalin

Haász Józsefné

Hajdu György

Halasi Krisztina

Harsányi Zita

Hegedűs Hedvig

Hidegkúti Gábor

Hodován Etelka

Homoki Ágnes

Hunyorné
Benczkó Éva

Jákliné Szakál Adél

János Sz. István

Juhász Antalné

Juhász János

Juhászné Berecz Magdolna

Kalmár Zoltán

Kara Lajosné

Katona András

Katona Sándor

Katonáné Komáromi Erzsébet

Kecskés Krisztina

Kelemen Ildikó

Kenyeresné Nelli

Kerekné
Liktor Judit

Kertész
Attila

Kerti Ágnes

Kirsching Éva

Kiss Dominik

Kiss István

Kiss Mária Katalin

Kiss Tamás

Kiss Viktor

Kluibert
Gertrud Mária

Koczóné Fenyvesi Erika

Kocsi
Györgyné

Koltai Gabriella

Komlósy Szilvia

Kormányos Pál

Kovács Gábor

Kovács István

Kovács Péch Margit

Kovács
Szilárd

Kovács Zsuzsanna

Kökény Róbert

Kőrös Gyuláné Magdi

Krausz Ferenc

Kubicsek Gyöngyi

László Csaba

László Erika

Lauber Györgyné

Lengyel Magdolna

Lévai Csilla

Lévai József

Lipták László

Lőrincz Szilvia

Madra Margit

Magyar Péter

Malik Zsuzsanna

Margli Józsefné

Marti Hedvig

Meleg Sándor

Mészáros Róbert

Miklós Laura

Miklós Mihály

Miskolczi Katalin

Molnár Anna

Molnár Márta

Molnárné Bot Márta

Muraközy Éva

Murvai Zsuzsanna

Nagy Adrienne

Nagy Edit

Nagy Judit

Nagy Lászlóné

Nagy Mariann
Éva

Németh Kamilla Sába

Németh Péter Róbert

Németh Zsolt Andor

Némethné L. Gabriella

Niedetzky Csaba

Nógrádi Katalin

Noll-Szatmári
Enikő

Orbán Attiláné

Orosz Klára

Orsós Krisztina

Pálffy Terézia Rozália

Pálné Sárosi
Judit

Palóczi Judit

Pásztor László

Peng Csaba

Peng Csabáné

Petrik Márta Magdolna

Pintér István

Pintér István

Piri László

Princzes Gábor

Pusztay Lászlóné

Raffai Zoltán

Ratkóczi Tibor

Rémes Beáta

Salamon Gábor

Sárközi Ibolya

Siegel Adrienn

Sikula Edit

Sinkó Erzsébet

Sóti István és Marica

Szabó Andrea

Szabó Emese

Szabó Klára

Szabó Zsanett

Szalay Erzsébet

Szanyi Flóra Cecília

Szanyi Zoltán Iván

Székely Petra

Szigli Szabolcs

Szilágyi András

Szó Istvánné Fülöp Dalma

Szórádiné Bodrogi Noémi

Tamásfalvi
Pál

Tasarcz Eva

Tihanyi Csaba

Till Margit

Tóth Bea

Tóth Enikő

Tóth Ferenc

Tóth Gyula

Tóth Istvánné

Tóth Katalin

Tóth Kinga

Tóth Péter

Tóth-Kovács Katalin

Ujj Krisztina

Vallyon Krisztina

Varga Júlia

Vida Ferenc

Vincze Tamás

Visnyei Ferenc

Volschitz János

Vörös Vera

Zámbori Mária

Zana Anikó

Mindenki küldjön egyetértő kommentet, aki támogatja a fenti nyilatkozatunkat!

…..

595 thoughts on “NYILATKOZAT

 1. Kezdeményezésüket, munkájukat minden erőmmel támogatom! Bízom a sikeres jövőnkben!

  1. Tisztelt Orvosok a tisztánlátásért!
   Üdvözlöm a tiszta hozzá állást és a sok erőfeszítést, amit a Magyarság egészségéért tettek és tesznek. Ilyen hozzá állású Orvosokból kell sok azaz országba és a földön.. A nyilatkozat maximálisan tartalmazza a valós és jó hozzá állást. Sok erőt és egészséget kívánok mindannyiuknak. Támogatom az erőfeszítéseiket.

 2. Egyetértek,de ez édes-kevés.Ettől nem változik semmi.Ma olvasták fel éppen az Ószövetségből Jónás könyve 3 fejezetét, Ninive megtéréséről.
  A Sátán terve fölött csak az egy igaz Isten végzése győzhet.Vajon hajlandó a magyar nép Istenhez fordulni,megtérni,könyörögni irgalomért?Van olyan személy,aki felvállalja ezt a küldetést?Visszavezetni az embereket a teremtő Istenhez?Az Ő parancsai szerinti élethez? Van más megoldás?

  1. 2000 évvel ezelőtt már volt valaki, aki felvállalta. Most “nehezített pályán”, mindenkinek saját magának kell visszatalálnia. Azok pedig, akik ezt megteszik, úgyis egymásra találnak!

    1. Egyetértek a fenti nyilatkozattal, bízom benne, hogy a magyarság új erőre kap, és élhetőbb, emberibb jövőt tud ezáltal létrehozni.

  1. Én is támogatom és eggyet értek mindenben!
   Az igazságra derüljön fény minél hamarabb!
   Minden embernek joga van a tisztánlátáshoz! Össze kell fogni!!!

 3. Rendkívűl nagy örömömre szolgál, hogy Önök valóban érdemben próbálnak tenni, az emberiség fennmaradása érdekében, amihez valljuk be, napjainkban igen nagy batorság, önzetlenség és nem utolsoó sorban, kitartás kell!
  Tehát, 100%-osan egyetértek mindennel, amit leírtak .Mindent megteszek, hogy minél több emberhez eljussanak szavaik és a magam módján, próbálom én is felnyitni, a félálomban lévők szemét. A transzban lévőkért, talán csak imádkozni lehet…
  Köszönöm szépen a kezdeményezésüket, Önök, túlzás nélkül, a mai kor igazi HŐSEI!!!

 4. A pénz, és a bankrendszer
  A világ GDP-je két alapvető elemből áll. Az egyik természeti erőforrások, ércek, föld, stb felhasználásával valódi értékeket, termékeket, vagy szolgáltatásokat állít elő, a másik része pénzügyi műveletek eredménye, semmilyen az ember számára valóban szükséges dolgot nem hoz létre!
  A két elem nagyságrendje az össz. eredményben mára oly mértékben eltorzult, hogy a pénzügyi eredmények többszöröse a valódi, az ember számára szükséges termékeket, szolgáltatásokat előállító értékeknek!

  A pénznek három szintje figyelhető meg a gazdaságban.
  A pénz a valódi értékteremtő világban valódi értékeket közvetít, termékek, szolgáltatások cseréjét segíti!

  A második szintje az első szintre épül rá, az ott megtermelt értékek az első szinttől való elrablásának eszközrendszerét fejlesztették ki, amely megtévesztő pénzügyi instrumentumok alkalmazásával, a társadalom felé hamis információkat, és adatokat nyújtva hamis képet fest fontosságáról, és mibenlétéről, hogy valódi tevékenységét eltakarja!

  A harmadik szint egy olyan, a tényleges hatalmát eltakaró szervezeti rendszer, amely titokban tartott kiépülésével, és működésével, a föld a látható, és egyértelmű, a választottnak tűnő hatalmi szervezetek, államok, államszervezetek fölött a tényleges hatalmat gyakorolja!
  Pénzügyi hatalmával meghatározza a választások eredményeit, ily módon megfosztja a föld népeit az önrendelkezésüktől, miközben azok látszatát fenntartja!
  Nem látható szervezetek útján, a pénzügyi rendszer segítségével meghatározza az államok egymás közötti rangsorát!
  Fegyverkezési programokat, és háborúkat finanszíroz!
  Behatárolja az egyes országok létkörülményeit, élettel kereskedik! A föld lakóit árú cikkeknek tekintve, azokat adja, veszi!
  Hamis, tudományosnak álcázott fogalomkészlettel ismerethalmazt taníttat, az iskolákban, egyetemeken, hogy valódi tevékenységét, és hatalmát eltitkolja!

  Az államszervezetek közötti, és azokon belüli működési rendszerében olyan szerződések biztosítják a hatalmát, amelyek abszolút elsőbbséget biztosítanak számára a terjeszkedéshez, a törvény előtti megkérdőjelezhetetlen elsőbbségükhöz, az államok választott szervezeteivel szemben a totális hatalomhoz!
  Az EU alapszerződései is erre épülnek!!

  A tényleges gazdaságtól élesen elkülönülő két pénzügyi szerkezet által használt eszközrendszer nem tekinthető pénznek!
  A hatalom eszköze, amellyel életet ad, és elvesz!
  Az isten hatalmát sajátította ki, és titokban működteti!
  Ebben az aranyásó zenekarban, a hatalomban lévő magyar „elit” is előbbre lépett a kontrabasszista szerepéből a prímás szerepébe, miközben az ellenzéke a kontrabasszista szerepébe kényszerült!
  A karmester változatlan!!
  Ez a pénz, és a bankrendszer!
  És most gondolkozz el azon kedves olvasó, hogy mi vagy te ebben a rendszerben!!!
  Mi történt a te istentől kapott szabad lelkeddel?

  Szeretettel ajánlom figyelmükbe a következő előadásokat:
  Dr Vass Csaba professzor úr :https://youtu.be/YHsgvBMGGpM
  Dr Tonka Endre professzor úr :https://youtu.be/fm3Fy8unXb8
  Dr Bogár László professzor úr:egy bogár naplója, aki mer az ner 11.perctől, fontos, hogy értelmezd

 5. Támogatom és köszönöm azoknak, akik felvállalják a küzdelemmel járó megpróbáltatásokat.

 6. Egyetértek.
  Talán annyit tennék hozzá, hogy a történések világos összefüggésbe hozhatók azzal, hogy a túlnépesedett világunkban, egy szűk gatdasági elit, akiknen globalizáció következtében a világ gazdasági befojásának nagy része a birtokába került, egy olyan torz fejlődéshez vezetett, melyben ez a szűk réteg abszolút ellenérdekeltek abban, hogy az általuk birtokolt gazdasági hegemónia a világ jobbá élhetővé tételét szolgálja mindenki számára.
  Mivel ezt nem kívánják megosztani másokkal, természetes, hogy az erre igényt tartó szélesebb réteget akik ebből pillanatnyilag teljes mértékben ki vannak rekesztve, a lehető leginkább kontrollálni, és irányításuk alá kívánják vonni.
  Ehhez, a covid műhisztéria egy lehetséges eszköz,melyen keresztül a korrupt politikusok bevonásával, az emberek többségétől alapvető emberi és szabadságjogokat vesznek el vagy korlátoznak nagy mértékben,hogy kordában tartsák a viágot, hogy az olyan legyen ami az ő elképzeléseiknek felel meg hiszen a viág az övék. Amit már egyszer sikerült megszerezniük, azt nem hajlandóak kiengedi a kezükből, és ezt ezzel a módszerrel tökéletesen el is tudnák érni. Ezért tartom szükségesnek a tiltakozást, minden ezzel kapcsolatos szabadságjog elvételével, vagy korlátozásával szemben.
  Nem értek egyet azzal a megállapítással, hogyy a magyarság fennmaradása a tét, ennél sokkal többről van szó, az emberiség jövőjéről kell beszélnünk, hiszen ez az egész világunkat éritő, és az emberiség sorsát hosszú távon meghatározó kédés.

 7. Hálás köszönet mindenért, amit Önök tettek és tesznek. A bátorságuk, a becsületességük, a tisztességük példamutató, s az kellene, hogy legyen minden honfitársunk számára. Messzemenően támogatom a kezdeményezésüket, a globális elit elleni fellépést mind a családunk, a gyermekeink, unokáink, saját magunk és a magyar nép megmaradásáért. Miként olyan szépen fejezte ki Kazinczy is mindennek az alappillérét : “Nyelvében él a nemzet!” Nemzet nélkül nincs valódi szabadságot, alkotmányos rendet és életet jelentő jövő! Család nélkül sincs, és mindezeket tudják azok is, akik most minden erejükkel igyekeznek az embereket megosztani, a kapcsolatokat és a teljes életünket szétzilálni, a nemzeteket ellehetetleníteni, és egy közös, arc nélküli masszába olvasztani. Hiszek abban, hogy – mint a történelem során mindig – talpon marad a magyar nemzet!

 8. Abszolút támogatásomat élvezik. Ezer hála a kitartó munkájukért és becsületességükért! ?❤

 9. üdv.itt már a szóbeni tiltakozás,aláírásgyűjtés,stb nem segít.a gyilkos erőszakra csak még nagyobb erőszak a válasz,a megoldás.el kell söpörni a kormányt,a rendőrség vagy a nép mellé áll,vagy azt is eltaposni,(pl a 89-es romániaia forradalom esetében is,a nép mellé állt a hadsereg és a rendőrség).
  javaslat:szórólapozno országszerte,nagyon gyorsan,összehangoltan,hogy a lakosság még passzív,meghunyászkodó része is felébredjen,és cselekvésre szánja el magát.E weboldal tartalma ráébreszt mindenkit a horror valóságra.már nagyon kevés az idő,szorul a hurok az emberiség nyakán.ki az utcára ,visszavenni az életünket!!!!!! ha láncreakciószerűen beindul a világ,akkor győzünk,hanem meghalunk.ennyi:!!!!!

 10. Egyet értek és támogatom a törekvéseket. Egyúttal javaslom, hogy nézzék át a következő lehetőséget is. https://apostolimagyarkiralysag.info/viewpage.php?page_id=9 Véleményem szerint nem zárja ki egymást több előbbre vivő megoldás. Akár egymásba integrálva még több esélyt és stabilitást, akár gyorsabb felépülést el lehetne érni. Véleményem szerint ha ide tömörülne egy komoly létszámú tömeg, akár új terület megszerzésével elindulhatna egy belülről épülő és gyógyuló folyamat. Nagyon hamar létrejöhetne egy a jelen rendszertől független önfenntartó infrastruktúra, logisztika. S a rendszer apróbb módosításaival, (mely a kor kihívásihoz igazodik) minél szélesebb körben kerülne elfogadásra. Ami nagyon fontos, hogy itt teljesen pártfüggetlen emberi életet lehetne élni. Meglátásom szerint ez is egy nagyon komoly (mind) menekülési lehetőség, mind pedig egy épülésre képes és lendületes társadalmi berendezkedés lehetősége. (Ez nem a valamikori “Frizbi” műsorban szereplő Bíró József “örökös kormányzó” által meghirdetett agymenés!) De feltételezem, hogy már Önök is találkoztak a fenti link mögötti tartalommal. Szerintem mindenképp átgondolandó.
  Tisztelettel: Vári Viktor M.

 11. Mindenben támogatom családommal együtt ( tettekkel is ) a kezdeményezést .
  Köszönet érte !!!!

 12. A fenti Nyilatkozatot elolvastam. Mindenben egyetértek Önökkel.
  Eddigi munkájukat is hálásan köszönöm és támogatom az aláírásommal is.

 13. Teljes szívemből támogatom!!! Amiben tudok, én is segítek. Köszönjük!

 14. Teljes mértékben egyetértek a fenti megállapításokkal, és támogatom e gondolatokat a magunk, és gyermekeink jövője érdekében. Köszönjük!

 15. A Nyilatkozattal és a hozzászólásokkal is egyetértek. A Nyilatkozat szövege átfogó és lényegre törő. A hozzászólások közül különösképpen kiemelném a 3.(Egy Isten hívő);a 7. (Farsang Tibor) és a 11. (Kiss Ferenc) gondolatait.
  A Kezdeményezőknek ezúton is köszönöm bátorságukat,áldozatvállalásukat,és Mindenható Istenünk áldását kérem életükre, és Családjaik életére.
  Lehetőségeim szerint segítem munkájukat.

 16. Támogatom!
  Minden tekintetben egyet értek!
  Ezek nem a vezetőink, hanem az elnyomó gyilkosaink!
  Jogunkban áll az elszámoltatás és az ítélkezés felettük!
  Nem mi vagyunk értük, hanem pont fordítva! Ha tetszik neki, ha nem!
  Takarodniuk kell!

 17. Tisztelt Mindnyájuk!

  A kezdetektől figyelemmel kísérem erőfeszítéseiket, és nagy bizodalommal vagyok irányukba! Szeretnék- nagy tisztelettel- egy szellemi talapzatot, mivel az egy irányba tartók egy csónakba is kell üljenek, hogy elérjenek valamit azzal az erővel szemben, mely nagyon is szervezett, tervezett már évszázadok óta!
  – talán mégis van egy politikai szerveződés,- a MVSZ-nek nem ismeretlen- mely érdemes a figyelmünkre! Ez a Mi Hazánk lenne.
  – a történeti alkotmányunk, a jogfolytonosság helyre állítása alapvetően szükséges véleményem szerint is, és nem csak a magyarságnak, hanem más nemzeteknek is kiutat mutathat. E témában az alábbi filmben szereplők, sajnos néhányuk már nem él, kivételesen nagy ismeretekkel rendelkeznek:
  https://youtube.com/watch?v=64apeT-VI_s&feature=share
  https://youtube.com/watch?v=fJrgJTpgxNE&feature=share
  -külön szeretném- súlyánál fogva- említeni Pap Gábor művészettörténészt, ki a magyar népi műveltség, a Szent Korona kutatását magas szinten műveli.
  – Drábik Jánost biztosan ismerik az MVSZ-ből.Bogár László közgazdász professzor, Szántai Lajos művelődés történész, a Két Hollós könyvesbolt, mint a szerves műveltség ápolója kívánkozik még ide, és innen még elérhető rengeteg kiváló ember, ki a magyarság, és az emberiség sorsának jobbra fordításán fáradoznak!

  Nem tudom segít-e ez valamit, de bízom az összefogás erejében. Erre kiváló alap a most indult magyar közösségi oldal, a hundub!

  Maradok Tisztelettel:
  Dobos Attila

 18. Egyet ertek. Tamogatom a kezdemenyezest. Fel kell ebrednunk. Koszonet a batorsagukert.

 19. Mi egy “HÍRLÁNC” kialakításával is segítjük a nemzet talpraállását,az egységes kiállás és újraszerveződés támogatása okán .Keressük azokat az ügyvédeket,akik csoportos vagy bármilyen per indításával segíteni tudják a globalista önkény lerázását ,és segítenek az embereknek,vállalkozásoknak okozott indokolatlan károk megtérítésében .Készülő honlapunk és és a hozzá kapcsolódó civil mozgalmak,valamint a Nemzeti Hírháló segítségével lehetővé tesszük a kormánymédiák és a FB megkerülésével a hírek,információk eljuttatását a lehető legszélesebb körben az ébredő emberekhez .

  1. A Nyilatkozattal teljes mértékben egyetértek.Támogatok minden olyan kezdeményezést amely az ” Igazságot”,Empátiát “,az emberi beleérző képességet gyakorolja.

 20. Férfiak, Nők, Fiaink, Lányaink !!!
  A fenevad a kerítéseink körül ólákodik. Már vicsorit! A tűjével akarja lassú halálra sebezni a testünket.
  A szabad jelenünk és jövőnk áll rajtatok és rajtunk.
  Nem lehet, hogy annyi Magyar vére hullott feleslegesen e szép Magyar honért, s mi nem tudjuk megtartani azt a mohó, kapzsi, pénzistenű fenevadaktól. S nem tudjuk azt továbbadni azt gyermekeinknek úgy ahogy van, tündöklő fényével és temérdek kincsével, a szabadság szeretetével.
  Itt az ideje megakadályozni, hogy leigázzák az országunkat és emberségünket!
  Ti, további nemzetek! Miért hallgattok oly mélyen, hogy nem hallhatjuk szavaitok? Nektek talán mindegy volna sebeitek, fájdalmitok, szabadságtok vagy pusztulásotok?
  Rátok van most szükség! Agyak, eszek, szívek, szájak, kezek! Védjétek meg Nemzetünket! Ha kell, saját megvakított politikai vezetőinktől. Nem vezető az, aki nem tudja merre tart a világ és nem tudja merre kíván menni nemzete.
  Ti, ott elől! Hogy vagytok képesek lefeküdni és aludni gyermekeitek szobája, s gyermekeitek anyja, s asszonyotok mellett? Egyikőtökben sem levén könyörület? Ha nem számít, akkor soha nem is tartoztatok közénk. Csak rákos daganatként nőtök és tőletek beteg a nemzetünk. Orvost ide!
  Mi bennünk, miért kellene lennie irgalomnak irántatok, ha bennetek nincs milliók iránt? Megölitek anyáinkat, apáinkat, gyermeinket. Megölitek nyugalmunkat, jelenünket, jövőnket!
  Épp itt az ideje, hogy meggyógyuljatok, amíg lehet, hogy épp maradjon utódotok szép élete. Mert a sors egyszer fordul, másszor perdül, de az mi igaz sohasem ferdül.
  Mi, akiket eltérítettek a saját pogány hitünktől. Minket már egyszer átneveltetek! Tanultunk belőle! Mi, akik istenként tiszteltük a természetet, és az életet tartottuk szentnek az “írás” helyett. És termékenyre formáltuk a földünket és, arattuk munkánk gyümölcsét, mi soha nem gondolnánk azt, hogy csak nekünk kellene birtokolnunk a földön. Azt igenis gondolhatjuk, méretébe belenyugodott nemzetként, hogy nem kell megtűrnünk a terrort és az elnyomást, a megsemmisítést.
  De, ha még sincs kiút, és 1000 év alatt sem értettük meg, hogy mi Magyarok újra csak önmagunkban és egymásban higgyünk, akkor sem ülhettek győzedelmet örök időkig. Történelemhamisítás csináltok majd, kitörlitek a történelmünket és úgy marad mindaddig, amíg eljön az üstökös, mi elől nincs menekvés. Nem marad se papír, se hús, sem eszme. Csak az ami az elpusztított nemzetekért járó igazság. Hiszen ki tudhatná, hogy mely nemzetért áll bosszút ami jönni fog.

 21. Egyetértek a Nyilatkozat minden gondolatával!
  Támogatom Önöket és azokhoz az ismerőseimhez eljuttatom e felhívást,
  akiknek nyitva a fülük és megértik, hogy mihamarabbi változtatásra van szükség!!
  Köszönet minden fáradozásukért!!

 22. Nagyon-nagyon örülök, ez óriási lépés, teljes szívemből támogatom nagyszerű törekvésüket és igyekszem tenni is érte!

 23. Egyetértek és támogatom áldozatos munkájukat! Kiállásukat, kitartásukat hálásan köszönöm!

 24. Bár nem vagyok sem orvos, sem egészségügyben dolgozó, “csak” egy, a családjával 2010-ben a magyarországi történések miatt külföldre “kényszerített” magyar állampolgár, de ha ez számít
  A NYILATKOZATTAL EGYETÉRTEK ÉS TÁMOGATOK MINDEN EZZEL KAPCSOLATOS TÖREKVÉST

  Tisztelettel:
  Ács Szabolcs

 25. Egyetértek a nyilatkozattal! Támogatok minden olyan kezdeményezést ami egy őszinte, szeretetalapú világ felé vezet!

 26. Egyetértek a nyilatkozattal! Támogatok minden olyan kezdeményezést ami egy őszinte, szeretetalapú világ felé vezet!

 27. Teljesen egyetértek, örülök, hogy végre valami elkezdődik, itt az ideje lépni.

 28. Teljes szívemből támogatom a nyilatkozatot, Isten áldja meg Önöket a bátorságukért.
  Tágan kapcsolódva ehhez, adataink védelme érdekében javaslom a
  maganelet.hu oldal javaslatainak megfontolását.

 29. Már régóta követem bátor és kitartó munkájukat amit nagyon nagyra becsülök. Isten áldja meg mindazokat kik ebben részt vesznek. Kérjük, hogy mondják meg mit tehetnek, hogyan segíthetnek azok akik nagyon távol a csonka országtól, de szorongva figyelik a már nem is annyira szélmalom harcukat. Látszik már a fény az alagút végén.

 30. Halas koszonettel veszem, hogy elkezdtek erdemben szervezni a megoldashoz vezeto utat! Semmilyen mas lehetosegunk nincs, mint az osszefogas! Minden tekintetben egyetertek a megfogalmazott celokkal, es amit tudok tenni arra rendelkezesre allok!

 31. Teljes mértékben egyetértek. Köszönöm a bátorságukat, a kitartásukat amit a magyar népért tesznek. Szintén köszönöm, hogy békés úton szeretnék megoldani a jó irányba terelő változásokat. Szurkolok, hogy mindez sikerüljön!

 32. találkoztunk okt 3.-án az exo soma e “elmélet” valóságának nyilvános s a pas teur tan… hibásságának bemutatása, melyet maga a tudós cvallott be, létkérdés az emberiségnek. nincs halogatható idő segítséget egy magyar (jelenleg u s a ban élő és egy andr.. ka.. m ..) nevű szakember tud adni a kö zzé n em t ett em ail -en fel tudjuk venni a ka pcs.-ot hála érte.

 33. Köszönet a kiállásért a halkabbak helyett is!
  Ne feledjük, hogy az élő művészeti élet ellehetetlenítése is zajlik. Látjuk.
  Méltó lenne a Közép-európai emberhez a HUMÁNUMHOZ való ragaszkodást újra és újra emlékezetünkbe idézni az újraélesztett MŰVÉSZET eszközével! Én ezen a téren teszem a dolgom tovább, és erre hívok masokat!
  Közeleg Petőfi születesének 200 éves jubileuma…

  1. Halas koszonet az Orvosoknak a munkajukert. Teljes mertekben tamogatom onoket. Minden jot! Jo egeszseget kivanok!

 34. Köszönjük szépen mindannyiunkért végzett áldozatos munkájukat. Egyetértek a kezdeményezéssel. Egyúttal kérnénk minden olvasót, támogatót, hogy az egy célért tevékenykedő, de különböző csoportokban tömörülő embertársainkhoz is juttassuk el ezt a nyilatkozatot. Itt az idő az összefogásra! “Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni…” / József Attila/

 35. Kedves Kollegàk, Szervezök, Együttmüködök és névtelen Érdeklödök!
  Történelmi hagyomànyaink szerint kellene viselkednünk; azaz ne hagyjuk magunkat leigàzni!
  Ne hòdoljunk be a “labancnak”, a mostani “kuruckodàs” minden magyar kötelessége. Nyiljon ki a szemünk, ismerjük fel, hogy föképpen nem egészségközponti problémàròl, hanem ennek a leple alatti Ùj Gazdasàgi Vilàgrendszer bevezetéséröl, minden egyes polgàr szàmbavételéröl és tetteinek kontrollàsàròl van szò!!!
  Mert 50 éves orvosi tapasztalatomra tàmaszkodva: nem a virus a mérvadò, hanem az egyéni, egyedi immunrendszer!! Ha az immunrendszerünk kellöképpen müködik, akkor jöhet olyan virus amilyen akar – nem fogunk megbetegedni. Ezért erösìtsük immunrendszerünket: Vitamin-D, Vitamin-C,
  cink és szelén bevitelével, napi 30 perces mozgàssal a friss levegön, szeretettel foglalkozva, mindenféle acsarkodàs nélkül azirànt, akinek màs a meggyözödése, a hite. Ehhez viszont kritikus informàciòkra lenne szükség, ami nem a Tv-ben, vagy Ràdioban érhetö el. Tessèk megkeresni a forràsokat: az Internet szàmtalan lehetöséget nyit erre. Pl. http://www.orvosokatisztanlatasert.hu Ösznte, honfitàrsi köszöntéssel: Dr. ÉBERT Jenö

 36. Annak ellenére hogy lelkes támogatója vagyok e csoportnak ezt a kezdeményezést nem támogatom:

  Én csak egy olyan kezdeményezést tudnék támogatni amelyben – amennyiben politikai síkra mennek – amelyben a cél az lenne hogy a felelősségteljes orvosi társadalom magyarországi képviselői, azaz Önök, szintén békés és törvényes úton, rávegyék a jelen Kormányt a párbeszédre és elérni az engedélyüket hogy az alternativ orvosok csoportja véleménye, és az itt is publikált tudományos anyagok, lehetőséget kapjanak a főmédiákban való szereplésre.

  Mindezt azért mondom, mert:
  Ha ez a Kormány megbukik, akkor – jó ha már most tudják – Önök is a saját nyakukra tették a kést, plusz az egész magyar lakosságra is. Miként nemcsak egy virus ölhet, az az ellen hozott intézkedések is, úgy igaz hogy nemcsak a jérvényügyi intézkedések ölnek hanem egy olyan Kormány is amelyben nincs olyan bátor kiállás a magyar érdekekért – pénzügyi, gazdasági és migránspolitikai téren – miként azt a jelen Kormány teszi és tette.

  A magyar Kormány talán az egyetlen az egész világon amely szembe mert menni az EU és az Ensz által diktált iszlamizációs törekvésekkel és a azok gazdasági válság-generáló makrogazdasági és monetáris diktátumaival
  A mai magyar Kormány az egyetlen kormány amelyre igaz a feltételezés hogy a Covid-19 ügyben egy orbitális becsapás alatt áll és ez esetben az ügynökök és hasznos idióták maguk az otthoni orvosi társadalom nagytöbbsége.

  A nyugati országok vezetése már régen eladta népeit a mély államnak, ez alól egyedül a jelen magyar Kormány a kivétel – ami most a Covid-19 csalással elbillent. Azert mert magyarországi orvosi elit az aki végzetesen rossz tanácsadóként vitte el rossz irányba a Kormányt.
  Most az egész magyar társadalom egy olyan diabolikus válaszút elé került miszerint vagy elfogadja a végzetes tömegvakcinázást vagy megbuktatja azt a Kormányt amely bukása után még rosszabb lesz a helyzet, mert azután a Mély Állam ügynökei fogják átvenni a hatalmat, ami által amellett hogy marad majd a kötelező vakcinázás az új vezetés alatt is, marad majd a maszkozás, a lezárások plusz a korábbi ballib kormányok által egyébként is eltervelt ország- és kultúrarombolás fog otthon is végbemenni. Akkor az ország sorsa végletes és végleges elbukás lesz.

  Most amíg az Orbán kormány a helyén még van remény. Az egyetlen lehetőség Magyarország túlélésére az Orbán kormány felébresztése a hipnózis alól. Jól gondolják meg.

  Ha szükséges, minden pontot kifejtem részletesen.

  1. Kedves Hölgyem! KÉtségtelen, hogy vannak értékek, melyeket az Orbán kormány alkotott és amely mellett az ellenzékkel ellentétben kiállt. Én magam is szimpatizáltam sok intézkedésükkel évekig és hittem a jószándékukban. UGyanakkor a koronavírus járvány ügyön csúfosan elbukott és nagyon elárulta, hogy valójában kinek dolgozik. Mi számtalan próbálkozást tettünk: szerveztünk egy konferenciát, ahová vártuk a Kormány megbízott szakembereit. Feltettünk kérdéseket, amelyekre semmilyen választ nem kaptunk. Javaslatokat tettünk párbeszédre, de ez is válasz nélkül maradt. Jelenleg már nincs tovább. Látható, hogy a taktika a fokozatosan melegített víz és várható, hogy előbb utóbb főve halunk meg, mint a béka a fazékban. Ezt pedig nem fogjuk megvárni. Elfogadom, hogy Ön még mindig azt hiszi, hogy a KOrmány jót akar nekünk, de beláthatja, hogy a hitén kívül semmilyen garanciát nem tudna felmutatni egy politikus jószándékára, ami csak számunkra már megkésve tisztázódhat. Úgyhogy a tudomány, a szakmai etika, az emberek iránti részvét elve mindent felülír és megszólalt bennünk az orvos, még ha az orvosok többségében nem is történt ez így. Nekünk elszakadt a madzag és ha csak a Kormány nem bizonyítja, hogy hatékonyan, őszintén változtat, akkor mi a nép mellett állva folytatjuk a kriminális összeesküvés, az elfogadhatatlan megtévesztés és terror elleni fellépésünket. Üdvözlettel Tamasi dr.

   1. Én nem dolgozom senkinek, egyedül a saját életemet féltem és féltem sok millió honfitársamét. Vagy Ön szerint nincs elég okom arra hogy saját magam élete és egészsége védelmében kifejezzem a véleményem?

    Már az egész járványügyi intézkedések elején azzal kezdtem hogy Orbán Viktornak küldtem átfogó és referenciákkal alátámasztott esszéim. Nem válaszolt, valószinű nem is olvasta ezeket.

    Nincs fórum arra hogy minket meghallgassanak de azért nincsenek mert az orvosi társadalom elit tagjai szorosan összezárnak mintegy túszul ejtve a kormányt. Ön is pontosan tudja hogy NEM a kormány a felelős mindezért. Itt az Önök oldalán is közlésre került a kiváló német ügyvéd általi beszámoló és ő maga is hangsúlyozza hogy a kormányokat a technokrácia tartja sötétben. Nyilvánvaló hogy az orbitális mértékben megfizetett orvosi elit az ami sakkban tartja azt a kormányt nálunk aki minden egyéb területen szinte hősiesen védte és védi Hazánk. Csalódott vagyok a Kormányban e Covid-ügy kapcsán? Igen. De úgy gondolom-e hogy az a megoldás Hazánk számára ha elzavarják a jelen Kormányt? Nem. Jogomban áll ezt kifejezni? Szerintem igen. Ön szerint? Azt írja hogy nekünk elszakadt a madzag. Igen megértem, nálam is. Azt próbáltam kifejezni hogy mégsem az a megoldás hogy ezen az alapon a Kormányt akarják megbuktatni. Az Alkotmánybíróság kellene kérje a FÜGGETLEN szakértői vizsgálatokat, többek közt arra hogy valóban létezik-e a vírus, hogy mire alkalmas a PCR teszt, ha van itt valami vírus akkor van e olyan összefüggés hogy a korábbi vakcinázások és vagy esetleg bizonyos egyéb gyógyszeres kezelések amelyek tipikusan idősekre és betegekre jellemző amelyek kombinációja e vírussal okozza a súlyos megbetegedések és halálozásokat, plusz pl hogy a ventilátor kezelés okozza a halálozást és vagy bizonyos gyógyszerek? Ha az efféle vizsgálatok elítélő eredményt hoznak, akkor a bíróság, elég egyértelműen, a főáramú orvosokat kellene hogy elítélje akik nem körültekintően adtak szakértői tanácsot a Kormánynak – nem pedig az általuk cserben hagyott Kormányt. Ez lenne az észszerű és a jogos törekvés és ez válna Hazánk javára.

    Remélem ezekkel a javaslatokkal segítettem. Továbbra sem értem sem a leereszkedő hangnemét, sem a személyeskedő megjegyzéseit és hamis vádjait, és egy másik válaszában az értelmetlenül alkalmazott sértegetéseivel. Ezt nem vártam volna Öntől.
    Üdvözlettel:
    Éva

  2. Kedves A. Éva!

   Ön – ezen a helyen talán egyedül – még mindig hipnotizálva van.
   Óriási tévedés azt gondolni, hogy a jelenlegi kormányunk bármilyen szinten is mást tenne, mint az összes többi. Ugyanúgy a rendszer részei, mint azok, akik esetleg utánuk jönnének. Meg kell végre mindenkinek érteni, hogy a pártpolitikai csatározások színleltek. Pontosan ugyanaz a technikai játszma folyik a politika színterén, ami a covid-hisztéria színterén: egymásnak ugrasztani a választópolgárokat, hogy a zavarosban jól lehessen halászni. Az Ön kedves kormányának módjában állna bármelyik pillanatban nyitni a covid-kritikus orvos- és tudóstársadalom felé. Láthatóan eszükben sincs. Ők sem a magyar emberek érdekeiért dolgoznak. Aki nem látja át, hogy a nemzetállamok feletti hatalom uralja a globális politikát (és egészségpolitikát) az nem lát semmit. Az nem látja a fától az erdőt.

   Ön ezt írja: “A magyar Kormány talán az egyetlen az egész világon amely szembe mert menni az EU és az Ensz által diktált iszlamizációs törekvésekkel és a azok gazdasági válság-generáló makrogazdasági és monetáris diktátumaival”

   Nem ment szembe a magyar kormány sem az EU-val. Ha szembemenne, azt jelentené, hogy kilépnénk abból az Unióból, amely rátelepedett Európára és a nemzetállamok leépítésén dolgozik.

   “A mai magyar Kormány az egyetlen kormány amelyre igaz a feltételezés hogy a Covid-19 ügyben egy orbitális becsapás alatt áll és ez esetben az ügynökök és hasznos idióták maguk az otthoni orvosi társadalom nagytöbbsége.”

   Dehogy igaz. Hogy lennének már “orbitális becsapás” áldozatai? Ne legyen már ennyire naiv, nagyon kérem! Ezzel tulajdonképpen lehülyézi, leidiótázza a saját kormányát…hogy lennének már becsapva? Ön komolyan gondolja, hogy Orbán Viktor és/vagy tanácsadói nem találnák meg akár ezt az oldalt, akár Európa más államaiban dolgozó víruskritikus orvosok oldalait? Ön komolyan gondolja, hogy ennek a kormánynak a titkosszolgálata nem figyeli jelenleg is az összes víruskritikus oldalt? Ön azt gondolja, hogy a Szolgálat, ami képes volt Dr. Gődényt elvinni az otthonából, nem a jelenlegi kormány befolyása alatt áll? Vagy az az orvoskamara, ami meghurcolta Dr. Tamasit, annak az irányítása nem kormányközeli emberekből áll? Mit gondol, kedves hölgyem, az ún. “operatív törzs” tagjai annyira “amatőr szakemberek” lennének, hogy nem tudják, hogy mi folyik covid-ügyben? Ön nem járatja a kormányközeli lapcsalád helyi napilapját, ahol címlapon megy az oltáspropaganda minden egyes példányban? Hogy ezekben az újságokban egyetlen hír sem jelenhet meg, ami nem maszkhordási kötelezettségről, vakcináról és rettenetes halálos vírusról szól, meg hogy éppen melyik médiaceleb, vagy művész sportoló oltatja magát? Bocsásson meg hölgyem, de Önt elvakítja a párthűség! Hozzáteszem, egyrészt BÁRCSAK igaza lenne Önnek! De sajnos nincs, láthatjuk a meghozott intézkedésekből, a napi szinten, fenyegetésként felsorolt adatokból, hogy hány egészséges embert büntettek meg, mert nem hordott maszkot, vagy nem ért haza este 8 órára, mint egy kisiskolás. Látjuk, halljuk, hogy élen járunk az “oltásigazolvány” fejlesztésében. Hurrá!
   És félreértés ne essék, ezzel véletlenül sem azt mondom, hogy egy jelenlegi ellenzékből összeverődött kormány jobb lenne. Nem, az sem lenne jobb. De ez sem különb. A covid-forgatókönyvet ugyanolyan hűséggel teljesítik, mint bármelyik másik kormány. És nem az orvosokat kell elsősorban szidni – bár némelyek füle mögött bőven van vaj – mert felülről kapják az utasításokat. Kevesen mernek szembemenni az utasításokkal, ami viszont még ennél is szomorúbb, igen sokan teljesen magukévá teszik a rettegtetést, és tényleg, szinte hipnotizálva felednek el mindent, amit eddig legalább tudtak járványtan témakörből. Sajnos ismerek olyan orvost, aki maszkban ül a saját autójában…Nem akarom minősíteni ezt a hozzáállást, mert mindenkinek lehetősége van utánajárni, hogy mi is zajlik körülötte. De ettől még felülről kapják az ukázt, hogy mit kell hinni, gondolni, tenni. És bizony, láthattuk, hogy ők is meg vannak félemlítve – már aki nem a vírustól rettegve rohant oltatni magát már első körben.

   “A nyugati országok vezetése már régen eladta népeit a mély államnak, ez alól egyedül a jelen magyar Kormány a kivétel – ami most a Covid-19 csalással elbillent. Azert mert magyarországi orvosi elit az aki végzetesen rossz tanácsadóként vitte el rossz irányba a Kormányt.”

   Rendkívül érdekelne, miből gondolja Ön, tisztelt hölgyem, hogy a magyar kormány ebben kivétel lenne? És miből gondolja azt, hogy a kormányt az orvosi elit “vitte rossz irányba”? Ugyan…Érdekes módon Trump elnöknek is szégyenletes orvosi elitje van, mégis szembe mert menni velük. Igaz, utána meg is fizette az árát…Pedig hányan beszélnek róla úgy, hogy Trump elnök nem a legélesebb kés a fiókban…

   “mi által amellett hogy marad majd a kötelező vakcinázás az új vezetés alatt is, marad majd a maszkozás, a lezárások plusz a korábbi ballib kormányok által egyébként is eltervelt ország- és kultúrarombolás fog otthon is végbemenni. Akkor az ország sorsa végletes és végleges elbukás lesz.”

   Arra lennék kíváncsi, Ön vajon mit gondolna, hogy ha ennél a vezetésnél is maradna a vakcinázás, a maszkozás, a lezárások, akkor hogyan mentegetné tovább ezt a kormányt? Akkor ki lenne az, aki “rosszba viszi” a rossz tanácsaival a szegény kormányt? Hozzáteszem, jelenlegi kormányunk SEM játszik saját lapokból, csak a neki leosztottakat kevergeti pontosan úgy, mint az összes többi. Egyetlen Deep State-től független állam sincs már, ez pontosan látszik, ahogy mind ugyanabból a forgatókönyvből játszik. Jelenlegi kormányunk sem kivétel.

   Orbán-kormány alatt sincs remény. Egy éve nézzük lassan, hogyan tette tönkre az Orbán-kormány is a kisvállalkozásokat, hogyan veszítik el munkájukat az emberek, hogyan válnak földönfutóvá azok, akiket elzártak a forgalom elől, miközben a plázákban, a multikban még nagyobb a tömeg, mint a covid előtt volt. Az Orbán-kormány az, amelyik szét fogja cincáltatni rendőreivel azokat a kereskedőket, kis éttermeket, amelyek éhenhalás, gazdasági összeomlás, csőd közelében állnak és ki akarnak nyitni februárban. Nézzük majd meg, hogy mi lesz, mit fognak tenni a hatalom fogdmegjei, ha tömeges felvonulások lesznek. Mert előbb-utóbb lesznek. Amikor elvitték rémhírterjesztésért a jelenlegi hatalom őrei azokat, akik nyilvánosan “tagadták a vírust/rémhírt terjesztettek”, akkor Ön mégis mit gondolt?

   Kérem, vegye észre, hogy nincs itt semmi kivétel. Megy szépen a covid-forgatókönyv szerint minden a maga előre megírt útján. Csak emlékeztetőül álljon itt az ön számára egy kb. tízéves cikk arról, hogy ellenzékben még milyen jól tudta a jelenlegi kormány azt, hogy mi történik vírusfronton a “halálosvilágjárvány 1.0” idején. És megnézheti, hogy ugyanez a lap hogy áll ma a covidhoz?

   https://demokrata.hu/magyarorszag/h1n1-a-jarvany-hazugsag-volt-79339/

   Azzal gondolom tisztában van, hogy ez az újság kinek a vezetése alatt jelenik meg a mai napig?

   Mit mondott Orbán Viktor? “Az oltás ingyenes lesz, de nem kötelező”. Nos, ingyenes oltás nincs, horrorisztikus összegeket fizetünk az oltóanyagért mi, adófizető állampolgárok. Az pedig, hogy oltási könyv birtokában jutunk csak olyan alapjogokhoz, melyeket előzetesen elvettek tőlünk, az pontosan ugyanaz, mint a kötelező oltás.

 37. Végre az ébredés kézzelfogható jelei!
  Goethe mondása jut eszembe:
  “Csak annak jussa élet és szabadság, ki napról napra vivja ki!”

 38. Az emberi SZABADSÁG és MÉLTÓSÁG sérthetetlen.
  Az Emberek és a TEREMTŐ közé nem állhat senki.

 39. Igent mondok a szabadságra, az egészségre!

  Tiszta szívvel és lélekkel támogatom ezt a kezdeményezést!

 40. Köszönöm eddigi munkájukat, és kitartásukat. Mindenben egyetértek, és támogatom Önöket.

 41. Mindennel egyetértek Ezzel a maszkolással arra kényszeritik az embereket hogy saját magukat mérgezzék hog az elhasznált levegő végtermékét újra szivják vissza vagyis eltiltották az embereket a levegővételtől. Ezt kéne megértetni nem értük ellenük van.

  1. Emlékszem, régebben viccesen azt mondtuk, hogy “lassan már a levegőért is fizetnünk kell” Hát akkor nem gondoltam volna, hogy ez egyszer ennyire valóságos lesz. Ha tiszta levegőt akarsz belélegezni, megbüntetnek. Tehát fizetsz a levegőért. nagyon szomorú, hogy idáig jutottunk, nem tartható fenn ez a helyzet Tennünk kell a szabadságunkért!

 42. TÖKÉLETES A FELHÍVÁS SZÖVEGE.EGYETÉRTEK MINDEN SZAVÁVAL. TÁMOGATNI KELL A MI HAZÁNK FELHÍVÁSÁT IS

 43. Minden sorral egyetèrtek ès támogatom Önöket!
  Hatalmas lèpès, vègre megmozdul valami!

 44. Tökéletesen egyetértek a nyilatkozat céljával és szellemiségével, megfogalmazásával egyaránt. Minden honlapról elérhető előadást végignéztem, kijegyzeteltem, tavaly április óta gyűjtöm és foglalom rendszerbe az ismereteket, az összes egymásnak ellentmondó vagy külföldi tanulmányok által vitatható összefüggést intézkedést leírtam, rávilágítva részletesen az ellentmondásokra, következetlenségekre, és ebből fakadó jogtiprásokra. Az ismeretszerzést és sokoldalú tudás megszerzését tartottam legfontosabb célomnak az elmúlt 10 hónap során. Pereket felkészülten érdemes indítani, és abban részt venni.

 45. Teljes mértékben egyetértek a kezdeményezéssel Támogatom Önöket ahogy tudom. Köszönet az eddigi munkáért csak így tovább.

 46. Nem egyszer megköszöntem hogy visszaadták az emberiségbe vetett hitem, amit most vissza kell vonjak azáltal hogy a fenti törekvésekkel egyet nem értésem kifejező kommentem kimoderálták. Ezek szerint a párbeszéd helyett Önök is a kényelmesebb megoldást választják: a cenzúrát.

  Miközben e Nyilatkozat alatti kommentem nem ment át a szűrőn, minden Önöket támogató és dicsérő hozzászólásaim és részletesen kifejtett gondolataim fenn maradhatnak az egyéb oldalaikon?

  A tény hogy saját mélyre ható kutatásaim alapján igazolhatom hogy tudományosan illetve szakmailag objektíve korrekt álláspontot képviselnek, nem jelenti azt hogy akár én vagy bárki más az Önök szubjektíve kialakított politikai törekvéseikhez is támogatásunk kellene adjuk.

  Azáltal hogy Önök mint orvosok és tudósok, ugyanakkor politikai téren laikusok, politikai síkra terelik az orvosi szakmát, ugyanazt a hibát követik el mint a Kormány. Azáltal hogy kimoderálták az itt közölt véleményem, szintén. Miként a Kormánynak sem állna jogában kiiktatni a szakmai párbeszédet Önökkel, Önöknek sem állna jogukban kiiktatni a párbeszédet azokkal akik a Covid-19 “járvány” szakmai ügyét nem kötnék össze egy Kormány-buktatási politikai akcióval. Az Önök szakértelme nem politikai tudomány, Önök nem politikai kutatók, nem társadalomkutatók és nem pénzügyi-gazdasági elemezők. Önök orvosok és a tudomány szakértői. Az Önök véleménye addig jelent a magyar társadalom számára értéket ameddig az szakmai kérdésekre korlátozódik.

  Az hogy nem fogadják el az ellenvélemény közlését ezen az oldalon, a cenzúra kényszerítő eszköze, plusz egy logikailag hibás és morálisan elvetendő kényszerítő fogalmi kapcsolás. A tudományos igazság, akár az egészség, nem politikai vagy kereskedelmi árucikk – ha Önök ezt nem így gondolják, az aláássa az Önök szakmai tevékenységének morális alapjait is, mert ezáltal szakmai igazságra törekvésük egy megtévesztő és ártalmas politikai agenda része, ami egy olyan egyveleget képez amelyben a megtévesztés marad az eredő.

  Tudomásukra hozom, hogy az ezen a weboldalon szerzett tapasztalataim egyéb fórumokon megosztom a nyilvánossággal és ehhez bizonyítékként minden itt moderáció alatt ragadt hozzászólásomról snapshot készül(t).

   1. Kedves Éva! Ne butáskodjon:a magyar kormány épp olyan, mint bármelyik, különben nem lenne kormányon, főleg nem ennyi ideje. Pontosan tudják, mit cselekszenek, kénytelenek voltak megalkudni a hatalom megtartásáért. Minden eszközt meg kell ragadnunk a saját érdekünkben. Politikai eszközt is, bár én sem hiszek benne, hogy sok ember meggyőzhető, de muszáj megpróbálni. Ne tessék fenyegetni a jószándékú, cselekvő, munkájukat és szabadidejüket feláldozó igaz embereket! Köszönöm!

    1. Köszön válaszát – teljesen igaza van kedves Katalin!

     Nem “butáskodom” többé. Nem baj hogy a Mély Állam a Covid-19 projektet többek közt azért találta ki hogy elbuktassa általa a Trump-kormányt ez évben és az Orbán-kormányt legkésőbb a következő hazai választásokkor. De nem baj, segítsék a Mély Államot azzal hogy már most elzavarják a magyar nemzeti kormányt és nézzék majd meg az eredményt amit majd az a vákuum teremt. Ha nem az következik be azután amire számítottak, akkor csak magukat hibáztathatják.

   2. Köszönöm a félreértés tisztázását, kedves Tamási doktor!
    Akkor amikor megírtam e második kommentet, még nem volt látható az előző, ugyanakkor észrevettem hogy egy hozzászólás ami későbbi időben lett posztolva mint az enyém, jelen volt.
    Pozitív, hogy ezek szerint a politikai szabad vélemény-nyilvánításnak is helyet adnak.

  1. Kedves Hölgyem, valamilyen Éva! (Mert a tiszta kommunikációhoz az is hozzátartozna, hogy nevén ismerjük és nem valami álnéven, mint ahogyan engem is néven ismerhet és mindent megtalál rólam a site-jaimon. Bocsásson meg, de Ön nem tud parancsolni a szájának! A beszéd az mérgezni tud, mint ahogyan ezzel a levelével mérgezi az itteni hangulatot alaptalanul. Vádaskodik alaptalanul. Senki nem moderálta ki az Ön írását. Egyszerűen csak más dolgunk is akad, mint hogy egész nap a beérkező hozzászólásokat engedélyezzük és nyilván még nem értünk oda, mire Ön már mindenfélének kikiált minket. Majd a másik levelére is válaszolok, de az bent van, senki nem moderálta ki. Üdv Tamasi dr.

   1. Egy nyájas és építőnek szánt jelzéssel élnék a támogatók táborából. Csak az fogalmaz itt bármily tiszteletre méltó ellenvéleményt a Nyilatkozattal szemben, aki átugrotta az írás utolsó sorát:
    “Mindenki küldjön egyetértő kommentet, aki támogatja a fenti nyilatkozatunkat!”
    Tehát: AKI TÁMOGATJA!!! A komment-háborút inkább hagyjuk a FB-ra, ahol keletkezett és ahová való!
    Régóta áhítottam azt a tisztaságot, ami átsüt a Nyilatkozat teljes szövegén! Egyetértek a teljes tartalmával, és életem minden percében készen állok a felelősségteljes, támogató cselekvésre.

 47. Teljes mértékben egyet értek Önökkel! Támogatom Önöket!
  Köszönöm szépen a munkájukat!

 48. Őszinte elismerésem és tiszteletem az Önöké a kilátástalansággal szembeni harcukban illetve harcunkban. Ami bizakodás maradt bennem, azt Maguknak köszönhetem. Erőt, egészséget és kitartást kívánok mindenkinek, mindannyiunknak!

 49. Egyetértek, támogatom.
  Támogatok minden olyan kezdeményezést, amely segít felébreszteni a még alvókat, hogy együtt legyőzzük ezt a rémálmot, amit ránk kényszerítettek és azt, ami felé haladunk.

 50. Komment nélkül TÁMOGATOM a kezdeményezést és Önöket is, megkülönböztetett tisztelettel.

 51. Már a “pandémia” legelejéről fogva figyelemmel kísérem munkásságukat, amiért mélységesen tisztelem önöket . Nemcsak a magyar , ,hanem, a külföldi hasonló gondolkodású fórumokat is nézem ,elsősorban a német nyelvüeket. Mind egy nyelven szólnak hozzám: a tudomány , emberség és józan ész hangján. Természetesen egyetértek es támogatom munkájukat teljes szívből .

 52. Egyetértek és támogatom a kezdeményezést, köszönet az áldozatos munkájukért.

 53. A nyilatkozat minden egyes szavával egyetértek . Kívánok önöknek, magunknak es minden józanul gondolkodó ,a világ minden más nyelvén is felszólaló szakembernek sok sikert! Nem vagyunk egyedül ….

 54. A történeti Alkotmány helyreállítása helyes törekvés. A kormány megbuktatása nem. Ugyanis nincs jobb alternatíva. A védőoltás egyelőre nem kötelező, lépjünk fel azért, hogy ne is legyen! Nem vagyok híve a légből kapott összeesküvés-elméleteknek, de a Thübingen-i tanulmány meggyőzött arról, hogy kamujárványról van szó és messze nem lehet olyan súlyos a helyzet, ahogy mutatják. Az egész mögött a válság a fő cél, amivel próbálják megszerezni a teljes kontrollt. Emiatt nem tehetnek minket kísérleti nyulakká. A külvilággal szemben tanúsított politikát viszont hagyjuk azokra, akik értenek hozzá.

  Ui: Senki sem juthat kormányra sehol, akit ne hagynának jóvá. (Legfeljebb utána meglepődnek azon, hogy mit produkál, ahogy Trump esetén.) Azt hiszem elég egyértelmű, hogy a regnálása óta ép elég dologban köpött bele a levesükbe a jelenlegi magyar kormány.

 55. A nyilatkozat minden egyes szavával egyetértek. Nagy elégtétel számomra, hogy párhuzamosan hallgatom/nézem az elsősorban német nyelvterületű hasonló gondolkodó szakemberek nyilatkozatait, és ugyanezt gondolják mint mi . Nem vagyunk egyedül ….

 56. Minden olyan értelmes és tisztességes ügy mellé állok amely emberséges és természetes úton és módon a jobbulást szolgálja.

 57. Igen!
  Elég volt a biológiai világháború (covid19 hisztéria) áldozati szerepéből, és a nemzetállamok végső kifosztásából.
  Most mértem az ingával, hogy legalább 400.000 -en vagyunk, akik aláírjuk a tiltakozást.

 58. Nagyon köszönöm a bátorságot, nyíltságot, és örömmel, valamint hálával olvasom a fentieket.
  A tudati lélek idejét éljük, ideje felelősen kiállni valódi, morális értékeink mellett, és a következő generációk érdekében.

 59. Tisztelt Tamasi Doktor Úr!
  Nyilván figyelemmel kísérik a Dr Fuellmich vezette Korona Vizsgáló Bizottság oldalát, a legutóbbi 01. 22-i ülés anyaga nettó 4h 22min hosszú, angol és német nyelven. Bár csak az angolt beszélem, de érdekes anyag.
  Talán tudják használni.

  https://corona-ausschuss.de/sitzungen/

  Tisztelettel:
  Ács Szabolcs

 60. Támogatom és egyetertek minden részletével! Sok sikert, kitartás!….az igazságunk már győzött is! Egyre több közalkalmazott rendör és katona, orvos, ápoló ismeri fel a valós helyzetet…az pedig nem az amit a fősodrasú media és a politikai vezetes állít!

 61. Egyetertek Es maximalisan tamogatom!!
  Az igazsagnak gyoznie kell ,egyre tobben latnak tisztan !!

 62. Egyetértek a leirtakkal, támogatom Önöket és a kezdeményezésüket. El sem tudják képzelni, hogy milyen sokan vannak Önök mellett, de csak név nélkül, hisz félnek a retorziótól, – hozzá teszem, hogy jogosan.

 63. Nagy örömmel támogatom ezt az összefogást, mivel pártatlan, politikailag semleges, ember- és szeretetközpontú szemlélettel kivezet a sötétség birodalmából.
  Köszönöm a kezdeményezés! Győzzön az igazság, ami nem odaát van! ???

 64. Én ezt a cikket elmentem archivba, mert egyszerűen, ha elmesélem majd az unokáimnak, hogy létezik az elmebajnak ilyen mélysége – nem fogják nekem elhinni. Kordokumentum a 21. századi emberiség szellemi hanyatlásáról.

 65. Nagyra becsülöm a kiállásukat és azt az igyekezetet,amivel az emberek tisztánlátását segítik.Egyetértek a nyilatkozattal és támogatom.Kitartást.

 66. Önök az egyetlen remènyünk! Személy szerint én is azon vagyok, hogy minden lehetséges fórumon minden felvilágosító videót a világ minden részéről megosztok ami felfedi az emberiség ellen elkövetésére irányuló büncselekményt! Minden erőmmel támogatom az Önök munkáját, hiszen óriási a tét! Hálás köszönet az áldozatos munkájukért! Isten óvja Önóket és a világot!

 67. A szabad akaratunkkal visszaélve, ártanak Nekünk és a gyermekeinknek. Hacsak Mi, Együtt, összefogva nem teszünk határozott lépéseket, hogy megváltoztassuk a jövőnket! A Nyilatkozat minden pontjával egyetértek, és támogatom.
  Hála és köszönet mindannyiunk nevében!

 68. Csak és kizárólag az igazság az, ami életre visz! Minden erőmmel támogatom Önöket!

 69. Támogatom az összefogást, mert anélkül semmit nem ér az egész! Együtt a gyermekeinkért, unokáinkért a jövő magyar nemzedékéért!

 70. Tisztelet es koszonet az emberiseg megmaradasa erdekeben tett hosies kiallasukert. Kezdemenyezesuket teljes mertekben tamogatom.

 71. Egyetértek a leírtakkal és támogatom Önöket , hogy közösen sikerüljön legyőzni a gonoszt és visszatérjen a normális életünk.

 72. Egyetértek, elfogadom és támogatom a munkájukat! Amiben csak tudok, támogatom Önöket! Az itt link alatt lévő dokumentumot milyen módon tudom eljuttatni Önöknek? Kinyomtatva, aláírva, postán?Szeretettel,tisztelettel :Bíró Katalin

 73. Igen, egyetértek és támogatom e polgári kezdeményezést, mindazok tükrében, amit a háttérhatalom sátáni elképzelése nyíltan tesz, rombol és tör előre a végső megvalósításban, az az a callergi terv köztudott elképzelései szerint ! Lásd, Bevándoroltatás, Gyalázatos Választási botrány, posvány elnyomási félelemkeltéssel, “Goj” -osítási” akarat végrehajtása miatt is ! Köszönöm a Fellépés lehetőségét, Isten legyen Önökkel ! A Kitartás Legyen a Fő Fegyverük, még Folytatjuk !

 74. Teljesen egyetértek és támogatom a magyar nép egészsége érdekében végzett munkájukat és erőfeszítéseiket, s egyben köszönöm is a hősies helytállásukat!

 75. Egyetértek,támogatom és megteszek mindend hogy minél többen értesüljenek.Köszönöm önnöknek!

 76. Miniszterelnökünk, mint nyilatkozta, a járvány kezdetén levette a polcról Camus könyvét és elolvasta.

  Az író alábbi mondatát is bizonyára ismeri.

  “A pestis elleni küzdelem egyetlen módja az őszinteség.” (Albert Camus, 1947)

 77. Támogatom Önöket. Egyetértek kezdeményezésükkel és céljaikkal. Köszönöm, hogy az emberek valódi érdekeit képviselik.

 78. Köszönjük áldozatos munkájukat! Végtelenül hálásak vagyunk a reményért!

 79. Tisztelt Tamasi József,
  Tisztelt Kollégák,
  Tisztelt Szabadságszeretö Kiútkeresök!

  Bátor és önfeláldozó munkásságukat kezdetektöl követem és sokszorosítással, orvosi felvilágosítással környezetemben érvényesülni segítem.
  Jelenlegi akciójuk is nagy reménnyel tölt el, készen állok az együttmüködésre. Kérdésem; miért tekintik a kényszeroltás megakadályozására legkézenfekvöbb esélyünknek a hónapokat és éveket igénybevévö – és vajmi eséllyel kecsegtetö – alkotmánymegmérettetési eljárás beindítását?
  Az osztrák FPÖ párt vezéregyénisége, Herbert Kickl – volt belügyminiszter – 2021. január 31-re az utcára vonuló civil engedetlenségre szólit föl. Ez a közvetlen és a kormányt azonnali megnyilatkozásra, színvallásra kényszerítö fellépés.

  Válaszát, válaszukat elöre is köszönöm!

  Dr. Széll Csaba

  1. Kedves Uram! Köszönjük a biztatását. Nem gondoljuk, hogy ez az ami biztos, sem azt, hogy nincs más. Ezért a nyilatkozatunkban mindent igyekeztünk felsorolni, ami segíthet. Mindenesetre az, hogy kivinni a népet az utcára, ahhoz egy olyan nagy szájú és értelmes politikus kéne, mint a Kickl. Itt sajnos ilyen nincs. Mi is azzal gazdálkodunk, amink van. Orvosszakmai tudásunk és a körülöttünk levők meglátásai. Geri Tibor remélhetően valamit helyesen tud. Meglátjuk. Meg kell tennünk mindent, hogy ez is sikeres legyen, aztán még mindig lehet pártokat is erősíteni, mint Dr.Gődény pártját, február 28 ő is szeretné az embereket összegyűjteni.

   1. Tisztelt Doktor Úr!

    Az embereket kivinni az utcára nem politikus kell és nem is álellenálló csoportvezető, hanem hiteles, igaz magyar emberek! Jelenleg Dr. Pócs Alfréddal Önök ketten azok, akik mögé biztosan beállna a tömeg. Azért nincs ellenállás, mert nincs megszervezve, ahogy eddig sem volt – de az idő múlik. Ezt leírtam már Önnek három napja privát üzenetben is, sokkal részletesebben. Kérem, gondolják át, mert a jelenlegi helyzetnél nem lesz alkalmasabb arra, hogy megmutassa a magyar nép, hogy igen is, össze tud fogni.

    Tisztelettel
    Szigli Szabolcs

    1. Kedves Szabolcs! Nem szeretnék semmi lehetőséget elpocsékolni, de alapvetően nem forradalmár, hanem orvos vagyok. gyógyítok, nevelek, tudományt csinálok, könyvet írok. Ha a forradalmárok csatlakoznak hozzánk és megcsinálják, amit ők tudnak, akkor szívesen csatlakozunk hozzájuk. Szóval ne rajtunk múljon, de mi nem tudunk egyedül mindent megoldani. Amíg a nép nem ébred fel annyira, hogy önállóan is látható legyen, addig nem szeretnénk mi lenni egyedül minden, és hátunkon cipelni a népet. A csalás nyilvánvaló, nyilvánvaló, hogy nincs életveszély, nincs rohamosan terjedő járvány. Egyenlőre ezen a site-on keresztül próbáljuk meggyőzni az embereket, hogy mi a helyes vélekedés és sok ember kell felébredjen. Köszönjük a pozitív biztatását! Üdv Tamasi dr.

 80. Minden tiszteletem azoké, akik a magyarság védelmében lépnek fel!
  A nyilatkozat tartalmával azonban csak részben értek egyet. Nem politizálok, meggyőződésem, hogy nincs értelme, “az egyik kutya, a másik eb”. Vagyis a rendszerváltás óta figyelvén a hazánkbeli történéseket, nem látok sok különbséget a különböző vezetés munkássága terén. Ezért ezzel nem is foglalkoznék, de Önöknek – mint elismert orvosoknak, tudományos munkatársaknak – sem ez volna a feladatuk !
  Csatlakozom azokhoz, akik köszönetüket fejezik ki Önöknek a szakmai feltáró munkájukért, valamint azon a törekvésükért, hogy hiteles információkhoz juthassunk COVID ügyben.
  Nemrégen – nem COVID miatt – kórházba kényszerültem.
  Az ott töltött idő alatt láttam azt a megfeszített munkát, amellyel a COVID-dal (?) beérkező betegeket próbálták gyógyítani, akit lehetett, életben tartani.
  Azt gondolom tehát ( laikusként ), hogy valami van itt, amit nevezhetünk járványnak, akárminek…
  Ha Önök tagadják azt, hogy ez egy létező, emberek halálát okozó vírus (?), kérdést szeretnék feltenni.
  Tudományos megközelítéssel, orvosi szakmai felelős magatartással foglalkoztak már azzal, hogy mi ez? És megpróbálták már ezt az Önöket követő sok ezer ember tudomására hozni?
  Nem vagyok sem összeesküvés követő, sem ellenes. Nem vagyok vírus-párti, sem ellenző.
  De mitől halnak a kórházakban halomra az emberek? Mitől fulladnak meg 2-3 nap alatt, előtte egészséges középkorúak?
  Erre feleljenek felelősségteljesen tisztelt orvos – professzor urak és hölgyek!
  Mert ha ez nem egy vuhani halpiacról elszabadult vírus, de mégis itt van, akkor honnan került elő?, összeesküvés elmélet szerint ki vagy mi érte a felelős?
  Sok, egyéb írásból, kis filmből hallottam már különböző válaszokat ezekre a kérdésekre, felmerülő nevekkel – ami a vélt felelősöket illeti -, de tudományos levezetéssel még nem találkoztam. Ha nem vírus, akkor micsoda? És hogyan “keveredett elő”?

  A 139. kommentelőnek pedig üzenem, hogy remélhetőleg megéri ő is és az unokái is, hogy meséljen nekik! De nem kellene azokat sértegetni, akik a magyarságért, annak fennmaradásáért, a magyar emberek szabadságáért emelik fel a hangjukat.
  Tisztelettel.

 81. Tisztelt Tisztán Látók!

  Már a kezdetektől nyomon követem és nagyra becsülöm a munkájukat! Főleg úgy, hogy a hatalom komoly ellenintézkedéseket tett és tesz annak érdekében, hogy azok a gondolatok, tudás, amelyet Önök képviselnek, ne tudjon a main streem média mellett elterjedni. Az embereket félelemben, tudatlanságban, egzisztenciális zsarolásban tartó hatalom mellett,már régóta várok egy olyan hangot, mint az Önöké!
  Minden tiszteletem és támogatásom az Önöké! Amennyiben és remélem úgy is lesz, hogy tetlegességre is sor kerül, ott a helyem és a vállam az Önöké mellett!

 82. Tökêletesen megegyezik a vęleményem az előttem szólókéval ! Köszönöm , hogy próbálnak tenni valamit !!! Szívből szorítok , hiszen ez az érdekünk !!!!

 83. A WHO szerint eltűnt a Földről az influenza 2020. áprilisában…
  https://apps.who.int/flumart/Default?ReportNo=10

  Eszerint pedig többen halnak meg influenzában, mint COVID-ban…
  WORLDLIFEEXPECTANCY
  LIVE LONGER LIVE BETTER

  https://www.worldlifeexpectancy.com/selected-deaths-vs-covid-19-world

  Nem zárható ki a SARS-Cov-2 laboratóriumi eredete > https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bies.202000240?fbclid=IwAR06Vxv1yJMLtdMMIDjxRMlHCkHbwYbKzM_GuQJACw1PA_QkXmI_jJbLuus

 84. Teljesen egyetértek , támogatom teljes szívemmel, lelkemmel, és szellememmel! Továbbá, nagyon hálás vagyok az áldozatos munkájukért!
  Személy szerint már alig vártam egy ilyen kezdeményezést, hogy tehessek valamit , éppen ezért állok az ügy mellé és terjesztem a családom és barátaim körében.

 85. Támogatom,azt a higgadt, felelősségtudatos,hozzáállásukat! Nem az erőszakot, a jó szándékot érezni munkájuk mögött, ami bizalmat, hitet ad az embereknek.Bízom, hogy munkájuk és erőfeszítésük kapcsán egyre több kollégában megkondul a lelkiismeret.

 86. Teljes mértékben egyet értek a kezdeményezéssel, szívvel-lélekkel támogatom, mert bízok abban, hogy végre létre jön egy olyan szerveződés, amely képes megszólítani az ország józanul gondolkodó, és valódi változást akaró tagjait. Támogatom azért is, mert ez a kezdeményezés nem a politikai hatalomért vívott hazug ígéretektől hemzsegő, sekélyes szlogeneket termelő és hangoztató csapat megnyilvánulása, hanem őszinte, tisztán látó és gondolkodó, áldozatra kész emberek munkája! Remélem, hogy egyre több ember fejében gyújtanak világosságot és az egész ország számára fontos és értékes változásokat fognak kiharcolni a támogatók tömegével! Környezetemben igyekszek minél több embert meggyőzni ennek a kezdeményezésnek a hasznosságáról, és a támogatásuk fontosságáról!

 87. Nagy örömmel támogatom a kezdeményezésüket. Én az elejétől úgy gondoltam. hogy nem oltatom be magam. 2020 februárjában lehet, hogy megfertőződtem. Kb 3 hétig voltam benne. Alig kaptam levegőt.

 88. Egyetértek és támogatom a kezdeményezést. Köszönet az erőfeszítéseikért!

 89. Maximálisan egyetértek, és támogatom ezt az ügyet! Én is terjesztem ezt a nyilatkozatot!

 90. Teljes mértéken egyetértek és támogatom a kezdeményezést!
  És itt különösképp egyetértek Dobos Attila 2021-01-25 – 16:55, József Dr. Tamasi 2021-01-27 – 14:16, Magyar Péter 2021-01-27 – 18:38 gondolataival.
  És bátorkodom mindenki figyelmébe ajánlani Csorba Tibor 2021-01-29 – 17:08 által ajánlott információkat.
  Én úgy látom, ma Magyarországon, (és világszerte) a legtöbb probléma az információ hiányából (megtévesztés), és elfogultságból (érdekek) fakad. És ezért van az, hogy alapvető kérdésekben sem tudunk sokszor egyetérteni. Őszintén hiszem, hogy ez hamarosan változni fog! És akkor elindul egy olyan folyamat, ami minden ember számára hasznos lesz, hitbéli, és politikai beállítottságtól függetlenül!
  Ezért most félre kell tenni önös érdekeinket, mert a szélmalomharcban csak együttes fellépéssel tudunk eredményt elérni, és remélni, hogy életünk pozitív irányba fog változni….

 91. Támogatom az élet fennmaradását a földön és az orvosokat akik kiállnak értünkhöz és az egészségünkhöz való jogunkért.

 92. Teljes mértékben támogatom, nejemmel együtt. A MI HAZÁNK pártnak – mozgalomnak Önök mellet a helye. Dúró Dóra talán hajlandó lehet Önök mellé állni egy Nemzetes asszonynak kötelező Istent és a nemzetet képviselni !

 93. Teljes mértékben egyetértek. Támogatom és elküldöm a Szabadság Mozgalomnak a Nyilatkozatot.

 94. Becsülöm ;tisztelem Önöket;a kitartásukért az igazság jegyében !Egyetértek minden szóval!Aláírom;elolvastam .megértettem a nyilatkozatot!Köszónöm:tisztelettel :Lévai Csilla

 95. Becsülöm;Tisztelem Önöket!a kitartasukért;az igazság jegyében !Egyetertek minden szóval!Aláírom ;elolvastam;megértettem a nyilatkozatot!Köszönöm;tisztelettel:Lévai Csilla

 96. Egyetertek es tamogatom. A bezart sag, tetlenseg, kulturanelkuliseg megbeklyoz. Edesanyam csak akkor mehet a nyugdijas klubba ujra, ha beoltatja magat, habar 1 eve ki sem mozdult! Ezt ‘melegen’ ajanlotta a vezeto. Mivel beteg, en magam 10 oraban em tudok dolgozni, csak alkali munkakat, azaz alig talalkozom magam is elo emberrel. Ergo minek oltatnam be magam vagy a 78 eves anyukam? Igyekszem minden nap boldogsagot talalni, javaslom az eneklest, ami lelekemelo, javaslom a rajzolast, ami megnyugvast adhat. Mar 200 felett jarunk, csak igy tovabb, tiszta hittel es magyar szellemiseggel!

 97. Teljesen egyetértek a nyilatkozattal, támogatom! Köszönöm áldozatos munkájukat!

 98. Az Orvosok a tisztánlátásért mozgalom minden cselekedetével és gondolatával egyetértek. Teljes erőmből támogatok minden törekvést, ami szerény lehetőségemből telik., és amely az hivatott megcélozni, hogy ez a Globális Rettenet és mocsok eltűnjön az életünkből. A világ már sohasem lesz szabad, ha az erkölcsileg magasabb szinten lévő emberek nem cselekednek. A vírus, a Pandémia. a korlátozások, csak azt hivatottak erősíteni, hogy látszólag jogszerű de mélyen emberellenes törvényeket és Globális Társadalmi átalakításokat foganatosíthassanak… Ez a TÉT….A kezdettől fogva követem munkásságukat, tiszta elveiket, higgadt stílusukat. Ehhez a munkához kívánok önöknek hatalmas lelkierőt, Isteni tisztánlátást, és azt kívánom, hogy továbbra se hagyja el önöket az a kisugárzó emberszeretet, ami mai világunkban a legnagyobb kincs !

 99. Az Orvosok a tisztánlátásért mozgalom minden cselekedetével és gondolatával egyetértek. Teljes erőmből támogatok minden törekvést ami szerény lehetőségemből telik., mely az hivatott megcélozni, hogy ez a Globális Rettenet és mocsok eltűnjön az életünkből. A világ már sohasem lesz szabad, ha az erkölcsileg magasabb szinten lévő emberek nem cselekednek. A vírus, a Pandémia. a korlátozások, csak azt hivatottak erősíteni, hogy látszólag jogszerű de mélyen emberellenes törvényeket és Globális Társadalmi átalakításokat foganatosíthassanak… Ez a TÉT….A kezdettől fogva követem munkásságukat, tiszta elveiket, higgadt stílusukat. Ehhez a munkához kívánok önöknek hatalmas lelkierőt, Isteni tisztánlátást, és azt kívánom, hogy továbbra se hagyja el önöket az a kisugárzó emberszeretet, ami mai világunkban a legnagyobb kincs !

 100. Egyetértek és szívvel-lélekkel támogatom kezdeményezésüket, önfeláldozó munkájukat, amit már a kezdetektől figyelemmel követek. Hálás köszönet mindazért, amit tesznek!
  Aláírásommal sajnos nem tudom támogatni, mivel a múltbeli történelmi események folytán elszakadtam az Anyaországtól (Erdélyben élek) . Sajnos itt nem akadtam még olyan (orvos) csoportosulásra, mely hasonló elveket képvisel és amelyik felemelné a hangját ennyi igazságtalanság láttán.
  De úgy tanárként, mint egyszerű emberként, azon voltam, vagyok és leszek, hogy a gyermekeink testi-lelki egészségét megvédjem és a félelmet, pánikot elűzzem még a közelükből is!
  Az oltásra is NEM-et mondtam és ezt akkor is fenntartom, ha (a TV-hírek szerint) sok romániai szülő azzal fenyegeti a prdagógus társadalmat, hogy nem engedik iskolába addig a gyermekeiket, míg minden tanár be nem oltatja magát…
  Még egyszer köszönet áldozatos munkájukért és hogy tartják a reményt bennünk! Tiszta szívemből gratulálok mindannyiuknak!

 101. Nagyon köszönöm a munkájukat! Bármikor és lehetőségeim szerint bármilyen formában támogatom Önöket!

 102. Az Orvosok a tisztánlátásért mozgalom minden cselekedetével és gondolatával egyetértek. Teljes erőmből támogatok minden törekvést ami szerény lehetőségemből telik., mely az hivatott megcélozni, hogy ez a Globális Rettenet és mocsok eltűnjön az életünkből. A VILÁG és benne a MAGYAR EMBEREK milliói sem lesznek szabadok, ha az erkölcsileg magasabb szinten lévő emberek nem cselekednek. A vírus, a Pandémia. a korlátozások, csak azt hivatottak erősíteni, hogy látszólag jogszerű de mélyen emberellenes törvényeket és Globális Társadalmi átalakításokat foganatosíthassanak… Ez a TÉT….Én nm ismertem eddig munkájukat, de tisztelettel köszönöm elveiket, higgadt stílusukat. További munkálkodásukhoz kívánok önöknek hatalmas lelkierőt, Isteni tisztánlátást, és azt kívánom, hogy továbbra se hagyja el önöket az a kisugárzó emberszeretet, ami mai világunkban a legnagyobb kincs !

 103. A sok igaz erecskének folyammá kell dúzzadnia és elérni az igazság óceánjához! Tisztelem munkásságukat, egyetértek! Jó gondolattal,jó szavakkal és jó tettekkel felélesztjük a Szent Korona igazságát! Úgy legyen!

 104. Természetesen támogatom hisz az emberi méltoságnak ki kellene teljesedni.Ez világ népeinek a kegyetlen arcul csapása.

 105. Nagyon fontosnak tartom a konferencia részvevőinek alapos tájékoztatását. Igen messzire mutató tervek és veszélyes következmények vannak kilátásban, Viszont a jó hír, hogy rajtunk is múlik, melyik oldalra állunk. Tisztelettel adózok azoknak az orvosoknak, szakermbereknek, akik a tisztánlátásért fáradoznak. A szabadság , a hit , az igazság melletünk van. Olyan új világot akarunk, ahol gyermekeink és unokáink boldogan élnek, természetes körülmények köözött, iskolában tanulnak, korszerű módon, de nem robotként.. Gyünyürű anyanyelvünk, magyarságunk, akaraterőnk, szabadságvágyunk, mindennapi munkánk, kultúránk, keresztény hitünk adjon erőt a globális hatások elleni harchoz,!
  Csatlakozom a nyilatkozathoz!

 106. Teljes szívemből támogatom Önöket, és ezt a kezdeményezést. Hálás vagyok, hogy vannak még bátor és becsületes emberek hazánkban.
  Köszönet mindenért, amit az emberekért tesznek, régóta várok erre !
  Sok erőt kívánok küzdelmükhöz !!

 107. A magyarság és a világ jövője, a helyes út felvállalása a cél. Támogatom ezt a célt, ez a helyes cselekedet. Az ember boldogságra és szeretetre teremtetett, ezért kell kiállnunk. DE! Ne az erő legyen ennek az eszköze, mert az erőszakot szül. Erre mindenkor nagyon ügyelnünk kell! Minden lépésünket a békesség, a nyugalom és a szeretet kell, hogy motiválja. Menjünk végig ezen az úton….!

 108. Egyetértek Önökkel, köszönjük hősies kiállásukat, Isten áldása kisérjen mindannyiukat.
  Szükség van a segítségükre, hősies kiállásukra mert nem lesz élete a következő nemzedékeknek.

 109. Hálásan köszönjük fáradhatatlan, kitartó munkájukat és további erőt, egésységet és a Jó Isten áldását kívánom ÖNÖKNEK !!
  Maximálisan egyet értek a leírtakkal, melyet igyekszem minél több ember társammal is megismertetni !

 110. Isten áldása legyen Önökön és a fáradhatatlan, bátor, kitartó, felvilágosító munkájukon! Büszkék vagyunk, hogy Magyarországon élnek ilyen csodálatos emberek, akik szakmai tudásuk legjavát adva, fáradhatatlanul dolgoznak a sötétség világméretű mesterkedései ellen! Minden lehető eszközzel támogatom a kezdeményezést, imáimon kívül is!

 111. Köszönöm Önöknek a kiállásukat és tisztánlátásukat !
  Isten velünk van !!!

 112. Szakmai, orvosi szempontból egyetértek! Politikai szempontból nem! Mivel nem Orbán Viktor a diktatúra, hanem a globális háttér hatalom! Addig, amíg Soros György kezéből eszik az Európai Unió, tudomásul kell venni, hogy sodródunk az árral. Magyarország, kis ország. Nem lehet egyedű szembeúszni ezzel a mocskos áradattal. Az öngyilkosság! Amíg nyugaton Lenin, meg Marx szobrokat avatnak, résen kell lenni! Nagy baj van, vagyis AGYBAJ! Az ellenséget a saját ideológiájával lehet legyőzni. A nemzeti diktatúra (értsd nemzeti összefogás) szembe megy a globális diktatúrával. Mert akkor minden szabadság veszve van!

 113. Kezdettől fogva tisztán látszik, hogy a gazdasági problémákról akarják elterelni a figyelmünket,
  és a média minden eszközét felhasználva próbálnak ijesztgetni bennünket. Szerencsére egyre
  csökkenő hatásfokkal.
  Köszönjük felvilágosító munkájukat, és hogy meghurcoltatásuk ellenére kitartanak az igazság
  mellett.

 114. Dávid és Góliát harca.Ez jár a fejemben napok óta. Kívánom,hogy az “Orvosok a tisztánlátásért” kezdeményezés Isten segítségével győzzön.
  Lehetetlen,hogy vezető politikusok és egészségügyi szakemberek nem ismerik a leleplező ismertetőket.Isten hit nélkül nincs igaz lelkiismeret.
  Tombol a Sátán,vesztét érzi.Valóban,igyekezni kell,mielőbb az igazság kimondására bírni a vezetőket.Én csak a Jó Istent és az Ő seregét tudom kérni,hogy segítsenek.Biztos vagyok benne,hogy sokan imádkoznak egy békés,nyugodt,szeretettel teljes életért.Isten a tudója,hogy mikor könyörül a teremtményein.Győzzön Dávidként a jó szándékuk.Nagyon sok kitartást,erőt,bátorságot kívánok és kérek szeretettel Teremtőnktől és égi segítőinktől.

 115. Hálásan köszönjük, hogy áldozatos munkájukkal felvállalják a kiút keresést ebből a sötét ármányból /és nem járványból/. Bátorságuk, tisztességük, segítőkészségük példaértékű. A nyilatkozattal egyetértek, és támogatom.

 116. Teljesen egyetértek,ébresztőt kell fújni a magyaroknak.Elég volt a kádár rendszer és utódainak jelszavaiból: tarstsd a szàd,ne gondolkozz csak dolgozz!

 117. Maximálisan egyetértünk !
  Támogatjuk a fent elhangzottakat bármilyen formában.
  Terjeszteni is fogjuk mindenhol.
  Elég volt .
  Végre vegyük már mi kézbe sorsunk irányítását!!!

 118. Egyetértek! A Szabadság Mozgalom nyilatkozatát aláírtam, folyamatosan terjesztem! Támogatok mindent, ami visszavezeti társadalmunkat az igazi Élet, a Teremtő, a valódi Értékek felé! Bár nem biztos h megérem eredményét, de a következő nemzedékek, így gyermekem testi-lelki-szellemi jólétét nem téveszthetem szem elől, így teszem ezt hittel, meggyőződéssel, szívvel! Szabadság!

 119. Egyetértek! Ez, az emberiség ellen elkövetett bűncselekmény.
  A vakcinák mellékhatásait nem körültekintően, a min. kivárási, tesztelési időt figyelmenkívűl hagyva (5 év) le akarják nyomni a torkunkon a kötelező oltás tényét.

 120. Maximálisan támogatom! Köszönöm munkájukat, elég az aljas vírushazudozásból!
  Ez az egész nem erről szól, hanem a tűrőképességet szondázzák! De nagyon rosszúl teszik, mert a fagyi nagyon könnyen visszanyal! Mert visszafog nyalni!
  A 8 osztályos szemüveges kobra jobban teszi, ha vigyáz!

 121. Elolvastam, Egyetértek, támogatom!
  Az Igazság, az egészség és a Jó Isten legyen velünk/veletek, hogy Emberként élhessen a saját hazájában, otthonában a magyar Ember.
  Áldás

 122. Minden tiszteletem “Orvosok a tisztánlátásért” kitartó, szívből fakadó munkájáért.
  Köszönet, amiért a kormányokkal ellentétben nem hódolnak be, és szembe mernek szállni a Világhatalom célkitűzéseivel.
  A félelemkeltés azon kívül, hogy hajlamosít a megbetegedésekre, tudatos eszköz az emberek megtörésében, a hatalomtól függés kialakításában. Olyan tudatállapotba hozzák az emberek többségét, hogy egyetlen kiútnak a vakcinát tekintik.
  Egyetértek a nyilatkozattal, és támogatom! Nehéz harc lesz az alapvető szabadságunkért, de nem szabad feladnunk!

 123. Kedves Tamasi Úr és Kollégái!
  Az első pillanat óta követem tiszteletre méltó fáradozásaikat, szinte mindennel egyetértve, de mégis bizonytalanságban. Ennek oka nem más, mint az, hogy a sok változáson átment oldalaikon nagyon sokszor és többségében azokkal az emberekkel és véleményeikkel találkozom, akik a jelenlegi O1G hangulatnak engedelmeskedve, baloldali/ellenzéki érdekből vannak jelen és nem a most már meg is hírdetett világos célt látják, hanem az ellenzék malmára hajtják a vizet. Éppen ezért van bennem rossz érzés arra gondolva, hogy együtt tiltakozzak, tüntessek, vonuljak ilyen emberekkel, mert tudom, hogy ez nem a megoldást, hanem a káoszt segítené, kiherélve a legjobb célt is!!! Sajnos az adminisztrátorok nem tesznek ez ellen semmit sem, nem írnak le világos működési rendet, sőt bizony ezt erősítik is…
  Örömmel venném, ha ez a tapasztalatom okafogyottá válna és céljaik megvalósulnának – velem, vagy nélkülem…!!! 🙂
  Az, hogy a jelenlegi bajok leggyorsabb megoldásaként – tudom, ha semmibe vesznek, akkor nem tudok szóhoz jutni sem-, egy “végtelennnek” tűnő alkotmány-visszamódosításban látják a “közeli jövőnket” egy coviddal megfélemlített és éppen ellenségeskedő nemzetben, igazi kihívás!!!

  1. Kedves Uram! Mi nem kívánunk politizálni. Nem szeretnénk kormányt dönteni. Nem szeretnénk vitázni hozzá nem értő politikusokkal arról, hogy van járvány, vagy nincs járvány. Felháborító azonban, hogy néhány áruló, hazudozó orvos és áltudós asszisztálásával tönkretesznek egy országot, emberek százezreinek megélhetését, életét veszélyeztetik és elhallgatják az oltások valós szövődményeit, rémísztgetnek egy egész országot. Magam nagy fidesz rajongó voltam, nem láttam semmilyen gyanus jelet, ami megkérdőjelezte volna a feléjük irányuló bizalmamat egészen a kamujárványig. Sajnos belefutottak egy olyan témába, amelyhez történetesen értek és nyilvánvaló hazugságoktól borzolódik a szőr a hátamon. Tudjuk ugyanakkor, hogy az ellenzék nem hogy nem jobb, hanem lényegesen rosszabb. Nem tudom, honnan vette, hogy az ellenzék szekerét toljuk, semmi ilyen szándékunk sincs. Egyik sem jobb, együtt sunnyognak a hazudozás lápos mezején és megtévesztik az emberek többségét, akik vakon bíznak még kedvenc pártjukban, vagy celeb orvosukban. Nincs semmilyen konkrét szándékunk rendszert dönteni, mi az embereket szeretnénk megmenteni a végtelenre növekvő oltásszövődményektől, halálozástól, pániktól, gazdasági haláltól, ennek érdekében viszont mindenkivel összefogunk, akinek szándékai őszinték és van valami békés megoldásuk a jelen helyzetre. Velünk nem lehet megetetni a veszélyt, mert látjuk, hogy az nincs, nem lehet megetetni, hogy az oltás biztonságos, mert látjuk, hogy nem az. KÉrdés, hogy mikor látja a többség ugyanezt, akkor lesz újra rend. Addig elszenvedjük a csaló politikusokat, “szakembereket”, a hazugságokat kántáló médiát és a birkákat, akik hatalmat adnak a kezükbe a hiszékenységükkel, hipnotizáltságukkal.

 124. ezt a nyilatkozatot össze kell fésülni a szabadság mozgalméval és a magyar humanusta egység értékrendjével. az egyetértés nem kérdés . hisz aki ezt aláírta , helyesli az a másik 2 szervezetét is, így azu itt beérkező aláíróknak lehetővé kell tenni min. a szab. mozg nyilatk. aláírását is akár egy rá mutató linkkel, és fordítva. az igaz külcsönös egységért , a magyar humanista egységgel egyetemben elérhetőségemnek meg kell lenni e oldal gazdjánál. együttműködéssel kapcs kérem írjanak. köszönöm.

 125. Szeretettel és Tisztelettel köszönöm az áldozatos munkájukat! Támogatom a kezdeményezést!! Minden jó és sok erőt és kitartó türelmet kívánok!

 126. Nagyon hálás vagyok a munkájukért. Teljes mértékben egyetértek Önökkel.

  Köszönettel : egy volt egészségügyi szakdolgozó

 127. Nem jó irányban haladnak a világunk dolgai. Itt az ideje jó irányba fordítani szekerünk rúdját.
  Támogatom a kezdeményezésüket.

 128. Tisztelt Kezdeményezők!

  Boldogan aláírnám, de van egy aggályos része a nyilatkozatnak. Az, amelyik az ellenzékre vonatkozik. Igaz, csak arra térnek ki, mit kellett volna tenniük, amit elmulasztottak, DE a jelenlegi ellenzék olyan, amelytől a szőr is feláll a hátamon. Ők ugyanis azok, akik, ha hatalomra kerülnének, kinyitnának minden eddig picit eltorlaszolt kaput annak a világhatalomnak, ami romlásában magával rántana bennünket.
  Miért pont az 1949. évi XX. törvényhez kellene visszatérnünk? Már a legelső bekezdés is arra utal, nem ez a mi utunk.
  “A régi rend urai és védelmezői ellen vívott kemény küzdelmekben
  hatalomra jutva, …” Vajon mit ért ezalatt?
  Aztán, például:

  “4. § (1) A Magyar Népköztársaságban a termelési eszközök zöme társadalmi
  tulajdonként az állam, a közületek vagy szövetkezetek tulajdonában van.
  Termelési eszközök magántulajdonban is lehetnek.”

  Ez sok mindent megenged, lehetőséget nyújtva tulajdonképpen bármire.
  Ha valamihez vissza kellene térnünk, az feltétlenül a történeti (ősi) alkotmány.
  Lehetséges volna kihagyni az 1949-es törvényt?

 129. Egyetértek a nyilatkozattal és támodatom.És bízom benne,hogy minnél többen aláírják és támogatják.A saját érdekünkbe amíg nem késő!!!

 130. Egyetértek és támogatom a kezdeményezést! Köszönöm a munkájukat és a bátorságukat!

 131. Egyetértek. Áldozatos munkájukat és bátor kiállásukat köszönöm és támogatom.

 132. Egyetértek. Áldozatos munkájukat, bátor kiállásukat köszönöm és támogatom.

 133. Hála és köszönet önzetlen fáradozásaikért. Mindennel egyetértek és támogatom a nyilatkozatot

 134. Egyetértek!Köszönöm az áldozatos munkájukat!Őszinte tisztelettel:Gránicz Mihályné

 135. Egyetértek és támogatom.
  “Minden állampolgár, aki megértette a nemzetközi csalás mibenlétét, abban a helyzetben álljon helyt, ahol épp tart, ahová a Sors állította.”
  A mozgalom sikere csak rajtunk, a bennünk, szabad akaratunkból, szükségszerűen végbemenő mély változásokon múlik, Krisztus segítségével.

 136. Egyetértek és támogatom a nyilatkozatban megfogalmazott minden gondolattal.

 137. Egyetértek, támogatom, és köszönöm a munkájukat!
  Braczkó Miklósné

 138. Egyetértek mindenben! Köszönöm és nagy tisztelettel támogatom áldozatos munkájukat!

 139. Teljes mértékben egyetértek. Köszönöm a munkájukat, bátor kiállásukat és kitartásukat!

 140. Minden szakmának ugyanígy ki kellene állnia az egyre nagyobb embertelenség ellen. Köszönöm, amit tesznek! ❤ Támogatom Önöket.

 141. Egyetértek és támogatom a mozgalmat minden lehetséges módon!!Össze kell fogni mert anélkül nem fog menni.Rám számíthatnak .
  Én annyival egészíteném ki a nyilatkozatukat , hogy a tőke a politika és a bíróság is rá van települve az országokra.Ezek elmozdíthatatlan és bebetonozott hatalmak akik azt csinálnak amit ők akarnak pontosabban amit az érdekszférájuk akar .Tehát a rendszer szerves részei az elnyomáshoz .
  Ha a háromból egy is hiányozna már nem lehetne végrehajtani a dolgokat .Az is nagyon feltűnő, hogy egyetlen jogászt vagy magát a jogászságot sem lehet hallani , hogy felemelnék a hangjukat a kialakult dolgokkal kapcsolatban. Miért ?
  Álláspontom szerint a magyarországi kialakult csendes , békés tűrés annak köszönhető, hogy az elmúlt 10-11 évben a jelenlegi kormány sok jót tett az ország érdekében. És éppen ez az ami miatt az emberek hittek abban , hogy valóban komoly és súlyos járvány van mert a jelenlegi vezetés korábban elnyerte az emberek jelentős tömegének a bizalmát. Én is hittem a vezetésben. Éppen ez az ami miatt azt lehet mondani, hogy hátba lettünk
  szúrva !!! Ez megbocsáthatatlan bűn!

 142. Egyetértek, támogatom és csak ennyit üzenek Mindenkinek:

  “TALPRA MAGYAR, HÍ A HAZA!
  ITT AZ IDŐ, MOST VAGY SOHA!
  RABOK LEGYÜNK VAGY SZABADOK?
  EZ A KÉRDÉS, VÁLASSZATOK!”

  Családom, gyermekeim vannak és nem nézhetem, nézhetjük tétlenül, ami jelenleg zajlik a világunkban, hazánkban!
  Ha a nyilatkozaton és a terjesztésén kívűl bármi másban tudok segíteni, kérlek jelezzétek! Köszönettel, Bozsó Róbert

  Ui.: közeleg 1 fontos dátum: Március 15.
  ÉBRESZTŐ!!!

 143. Egyetértek Önökkel, támogatom Önöket! Köszönöm, hogy legalább van valaki, aki összefogja azokat, akik felismerték a politikai érdekekből kiinduló, kamu járvány mögé bújtatott globális terror jelenlétét.

 144. Minden Tiszteletem a Kezdeményező Uraknak!!Támogatom Önöket!Az Erő Legyen Velünk!??

 145. Egyetértek, támogatom. Köszönöm, hogy orvosok, gyógyszerészek segítik megérteni amit a laikusok nem látnak át, és kezdeményeznek, összefognak, hogy mindenkinek jobb legyen!

 146. A tisztánlátás ebben a kritikus helyzetben nagyon fontos. A kritikus helyzet alatt nem pandémiát értek, hanem az emberi jogok lábbal tiprását.
  Köszönt azoknak az Orvosoknak, Tudósoknak, Kutatóknak, Gondolkodóknak, akik fel merik vállalni, és kitartanak a meghurcoltatások ellenére is a tudományos alapokon nyugvó meggyőződésük mellett! Bízom a józaneszű emberek felébredésében!

 147. Teljesen egyetertek es tamogatom a fent irtakat. Nagyon koszonom azoknak akik kiallnak az igazsagert es segiteni probalnak az emberisegnek.

 148. Támogatom a kezdeményezést és köszönöm minden résztvevő munkáját!

 149. Paróczay László
  Fekete vírus
  Fekete galamb úszik az ég mély éjén
  Fekete Hold árnyékában,
  Fekete vírus hull alá a Földre
  Fekete szárnyai korom-szín nyomában.

  Fekete szándék és fekete szárny,
  Fekete Hold-fény és fekete gyász.
  Fekete éjben fekete kéj,
  Falakon kúszó fekete mész!

  Fekete szájakon fekete láz remeg
  Fekete mindenség szagtalan-íztelen
  Fekete maszk alatt rémületben arcok,
  Milliárd szívekben megvívatlan harcok!

  Fekete tűk nyomán kőkemény sarcok,
  Színfalak mögötti arctalan arcok…
  Üvöltnek, mint farkas, szájuk széjjel tépve:
  Föl azzal a maszkkal! – emberféleségek!

  E rút pofátlanságra egy arc felkiált!
  Meztelen a király! Meztelen a király!
  A tömeg felhördül, a függöny legördül.
  S arctalan talpak alatt immár a szél fütyül!

 150. Egyetértek es támogatom! Isten áldása legyen Velünk!! Hála es köszönet Mindenkinek, aki bármilyen formában is részt vesz ebben a megmozdulásban!

 151. Köszönet! Tenni a jót együtt egymásért a Szentkoronát visszaállitai. Elszámoltatni…

 152. Teljes mértékben egyetértek minden szavával. Támogatom áldozatos munkájukat.
  Köszönöm!

 153. Egyetértek és támogatom munkájukat! Nagy tisztelettel és érdeklődéssel hallgatom előadásaikat. Köszönöm fáradozásukat!

 154. Ismét cikket olvastam az Origón arról, hogy kötelezővé kellene tenni az oltást. A Pénzcentrum szondázta olvasóit, és 50% fölött vannak, akik bizonyos munkakörökben kötelezővé tennék. (Ez még akkor is sok, ha tudjuk, hogy a statisztikákkal lehet játszani!) Nem tudják az emberek, hogy semmi hatásvizsgálat/tanulmány nem készült egyik vakcina-fajtáról sem. – tehát kísérleti nyulak/birkák vagyunk.
  Természetesen egyet értek a NYILATKOZATTAL.
  Bízom abban, hogy elegen leszünk mi, tiltakozók.

 155. Támogatom a kezdeményezést , köszönet az odaadó munkájukért isten segítse!

 156. Egyetértek önökkel, és támogatom a nyilatkozatukat! Köszönöm a munkájukat, és tisztelem a bátorságukat!

 157. Mindenben egyetértek a Nyilatkozatban foglaltakkal, s amennyire lehetőségeim engedik támogatom ezt a kezdeményezést. Köszönöm a doktor urak munkáját, kitartását, s mindazok aláírását, hozzászólásait, akik – velem együtt – EMBER módjára szeretnék élni a jövőt!

 158. Teljes mértékben egyetértek és támogatom a Nyilatkozatot! Köszönöm a bátorságukat és kitartásukat! A továbbiakhoz is kívánok sok erőt, és Isten áldását önökre!

 159. Teljes mértékben egyet értek! Hálás vagyok az Igaz embereknek, akik tesznek egy Szebb Jövőért!!!

 160. Egyetértek minden szavukkal, és az elejétől kezdve követem a megszólálásaikat, és teljes mértékben támogatom Önöket. A nyilatkozatot már aláírtam. Külön a szívemhez szólt, hogy az ősi ezer éves alkotmányról, a Szent Koronáról, és a Szent Korona Tanról is hallottam Dr. Pócs Alfrédtól. Mivel én is érintett vagyok a dologban, ugyanis tagja vagyok az újonnan visszaállított Apostoli Magyar Királyságnak, amelyet Borbély József indított útjára 2011-ben. Szeretném, ha minél többen csatlakoznának az 1000 éves alkotmányhoz, a Szent Korona Tanhoz, az Aranybullához. Itt lehet csatlakozni: http://apostolimagyarkiralysag.hu/stk/reg.php

 161. Üdv. Egyetértek önökkel! Tisztelem munkájukat amiért így kimernek állni a kormány ellen. Kivánom hogy legyen szerencséjűk. További sok sikert.

 162. Köszönjük mindenki nevében, hogy próbálják megvilágositani az emberek elméjét!?

 163. Egyetértek és támogatom a kezdeményezést! A NÉP akarata érvényesüljön! A nyilatkozatot a megadott email címre is elküldtem. Hála, hogy léteznek!

 164. Minden szóval egyetértek és sajnálom, hogy ezt a jovőképet kapják a most felnövő generációk tagjai, a kisgyerekek, az újszülöttek…
  Minden tiszteletem az önöké, nagyon remélem, hogy nem adják fel annak ellenére sem, hogy a közmédia nagy erőkkel próbálja a hazugságot igazzá változtatni, a tényeket pedig besöpörni a szőnyeg alá… 🙁
  Bár a szociális médiát olvasva megfordult a fejemben, hogy az emberiségre ráfér a szelektálás, a “Hülyék paradicsoma” című dokumentum film tökéletesen rávilágít erre, de félő, hogy ha hagyjuk, előbb-utóbb mi leszünk az üldözöttek…amiről viszont Martin Niemöller sorai jutnak szembe:
  “Mikor a nácik elvitték a kommunistákat,
  csendben maradtam,
  hisz nem voltam kommunista.
  Amikor a szakszervezeti tagokat vitték el,
  csendben maradtam,
  hisz nem voltam szakszervezeti tag.
  Amikor a szocialistákat bezárták,
  csendben maradtam,
  hisz nem voltam szocialista.
  Amikor a zsidókat bezárták,
  csendben maradtam,
  hisz nem voltam zsidó.
  Amikorra engem vittek el,
  nem maradt senki,
  aki tiltakozhatott volna.”

  Kitartást, sikert és egészséget kívánok mindannyiunk érdekében! 😉

 165. Tartsunk össze, közösen vagyunk erősek.
  Legyen vége a manipulációnak és a megfélemlítésnek, elég volt!!
  Közösen haladjunk egy szebb jövő felé, nyissuk fel a többiek szemét! Támogatom a fent leírtakat!

 166. Teljesen egyetértek, támogatom a munkájukat, köszönöm, hogy felvállalták ezt az ügyet.

 167. Köszönet az eddigi áldozatos, bátor kiállásért. Támogatom mindenben önöket.

 168. Kérdezem, hogy akkor ez a Nyilatkozat hivatalos aláírása, vagy azt külön máshol kell aláírni??

 169. Teljes mértékben támogatom önöket akár tettekben is. Annyit azért hozzátennék, hogy a mostani történések nem korlátozódnak országhatárokra.Itt már csak az emberiség kollektív összefogása segithet.Ha ez nem történik meg a gyermekeink (már azok akiket életben hagynak) rabszolgái lesznek az új feudalizmusnak. Azt hiszem elérkeztünk az emberiség történetének eddig legfontosabb fordulópontjához. Ha most nem fogunk össze és harcoljuk meg ezt a háborút az emberiség legnagyobb részét ki fogják irtani a maradékot pedig rabszolgasorsba taszítják és az már szó szerint kőbe van vésve. (Ld. Georgia guidestones)Ne felejtsük el, hogy az erőszakos ellenállás nem feltétlen a megfelelő eszköz. A hatalomnak csak és kizárólag annyi hatalma van amennyit mi adunk neki. A hatalom retteg a tömegtől mert ha a tömeg összefog esélyük sincs.Csak addig tudják ezt fentartani amíg rettegésben tudnak minket tartani és szeperálni tudnak minket egymástól.(Lásd maszviselés, távolságtartás stb.)Összefogásra és passzív ellenállás van szükség. Amit tesznek velünk az az emberiség elleni büncselekmény és a Nurembergi határozatok több ponton való megsértése. Ezekért felelni kellene!!Sose feledjük, hogy az ellenállásnak ára lesz és affelől sajnos kétségeim vannak, hogy amikor áldozatot kell majd hozni ki mit és mennyit hajlandó feladni a cél érdekében. Köszönöm amit tesztek és remélem egyre több ember fog “Felébredni” és csatlakozni hozzátok.

 170. Maximálisan egyetértek, és mindenkit arra biztatok álljon be ebbe a sorba, a Jövőnk záloga ez.

 171. Egyetértek.

  Nem akarom ezt az életet élni. Biztonságot, egészséges környezetet, békét és szeretetet szeretnék, hogy megfelelő értéket és értékrendet hagyjunk hátra a jövő nemzedékének kis országunkban.

 172. Támogatom,és teljes mértékben egyetértek a nyilatkozattal!Nincs más út,mint a nyilt szembefordulás a kormánnyal,a nemzetközi háttérhatalommal,és nem utolsó sorban a magyarkormány népet eláruló ellenzékével!!!

 173. Támogatom, és teljes mértékkel egyetértek a nyilatkozattal. Köszönöm a munkájukat!

 174. Kedves Orvosok a Tisztánlátásért közössége! Nagyon hálás vagyok az áldozatos munkájukért! Az utódaink nevében is köszönöm azt a fáradhatatlan kutatómunkát, amellyel több mint egy éve segítik a világosság kiárasztását, reményt és hitet adva az embereknek! Tisztelettel és áldással támogatom a fenti Nyilatkozatot!

 175. Minden szempontból örvendetes, hogy vannak, akik a felszini világunk felülemelkedését (is,) elősegítik és az igaz véleményüket elmondják ország-világ előtt! Mindannak dacára, hogy – egyrészt – az általános lebutítottságunkkal, másrészt a hatalmi gépezet ellenállásával egyszerre kell megbirkózniuk!!

 176. Egyetértek,és minden tőlem telhetőt megteszek egy szebb és igazságosabb jövő megteremtéséért! Minden tiszteletemmel az önök munkássága mellett állok!

 177. Egyetértek!!!
  Támogatom az Önök munkáját!!!
  Hajrá, előre egy élhető, kiszámítható jövőért!!!
  Magunkért, Gyermekeinkért!!!♥️??♥️?

 178. Egyetértek a nyilatkozattal, és örökké hálával tartozom Önöknek az önfeláldozó munkájáért, kitartásáért! Köszönöm!

 179. Egyetértek a nyilatkozattal. Hálás vagyok az összefogásukért. A legjobbakat kívánom!

 180. Maximálisan egyetértek ezekkel a jó szándékú orvosokkal és mindenben támogatom őket!

 181. Tisztelt Igaz Orvosok és Magyarok!
  Teljes mértékben egyetértek gondolkidásukkal,emberségükkel.Hálás szívvel köszönöm,hogy kiállanak értünk,akik élni szeretnénk még!

 182. Egyetértek, ébredjetek emberek amíg nem késő.
  Teljes szívemből támogatom!

 183. Egyetértek és teljes szívemből támogatom!
  Köszönöm, köszönjük a munkatokat! Minden tiszteletem a Tiétek!!!! Sok-sok erőt és kitartást kívánok Mindenkinek!
  Ébredjetek emberek, amíg még nem késő!!!!!

 184. Üdvözlök Mindenkit!
  Teljesen egyetértek az itt leírtakkal! Fogjunk össze, mentsük meg a Magyarokat! A TeremtőJóIsten fogja a kezünket és vezessen, vigyázzon Ránk ezen a nemes úton!

 185. Teljes mértékben egyetértek! Az alapvető emberi szabadságjogokat, valamint az alapvető morális és erkölcsi értékrendet nem sértheti meg egyetlen hatalom sem! Ha ez megtörténik, akkor már nem beszélhetünk emberiségről.

 186. Egyetértek. Sajnos a magyar nép birka nép. El kell jutnia mindenkinek egy magasabb rezgésű szintre hogy felismerje a jelenlegi helyzetet. Mindenkinek Látnia kellene, hogy ez egy embereken végzett kísérlet, de sajnos a média nagy ellenség. Nem látnak a lepel mögé mi folyik itt. Remélem összejön a 100000 aláírás és Eltudunk indítani egy változást.

 187. Teljesen eggyet érték . Támogatom az ügyet. Ezúttal szeretnék tanácsot kérni . Az unokám 14 éves a szülei elváltak . Az édesanya nem akarja beoltatni az apja viszont a foci miatt igen . Mit tehetnénk hogy ez az oltás ne történjen meg? Válaszukat nagyonl izgalommal .várom

 188. “Az volna a legnagyobb üzlet, ha embereket vásárolnék annyiért, amennyit érnek, és eladhatnám őket annyiért, amennyire tartják magukat.”

  Moldova György

 189. Egyetértek és támogatom a munkájukat,törekvésüket.Minden tiszteletem az önöké.Úgy látom még van remény.

 190. Az állatokat a legprimitívebb élőlényeket, férgeket is megilleti a szabadság!
  Annyi levegőt, oxigént és azt úgy lélegzik be, ahogyan azt azok akarják!
  Elég a “maszatolásból”, “maszkolásból”!
  Le a maszkokkal!!!
  Aki pedig fél, félni akar, ám szíve joga! Akkor azok maradjanak otthon, … hordjanak maszkot, … oltassanak!
  Ezzel a hozzáállással, szankcionálással, törvényhozással, a mindenkori uralkodó hatalom, el fog veszni!!!

 191. Egyet értek és támogatom önöket! Örülök, hogy vannak még akik az emberekért kitartóan kínálnak!

 192. Teljes mértékben egyetértek, meg kell állítani a sötét erőket! Minden nap szorítanak egy kicsit a hurkon a nyakunk körül. Nem engedhetjük! Ne legyen birka a magyar nép, akik zokszó nélkül vonulnak a vágóhídra. Mert minél többet fogadnak el az emberek tiltakozás nélkül, annál jobban kísérleteznek majd rajtunk, mennyit bírunk még el?

 193. Egyetértek a fenti nyilatkozattal, bízom benne, hogy a magyarság új erőre kap, és élhetőbb, emberibb jövőt tud ezáltal létrehozni, hiszen a félelem, a pánik nagyúr, a lenti erők eszköze. Az emberek a pániktól nem tudnak felelősséggel cselekedni!

 194. Abszolút egyetértek a fenti nyilatkozattal és támogatom önöket a rettegés kalmáraival szemben.
  Az igazság gyógyít.

 195. Egyetértek.Az igazság boldoggá, szabaddá, erőssé és egészségessé tesz.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük