Adatvédelmi Tájékoztató

A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA


1.1. Tamási Kft. a https://orvosokatisztanlatasert.hu/ weboldal üzemeltetőjeként, mint adatkezelő
ezúton tájékoztatja weboldalának látogatóit, a hírlevélre feliratkozókat, valamint a weboldalon
regisztrálókat, [továbbiakban ők együttesen: érintett(ek), vagy felhasználó(k)], hogy tiszteletben tartja
az érintettek személyhez fűződő jogait, illetve információs önrendelkezési jogukat, ezért adatkezelése
során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) szerint jár el. Az Adatkezelő a
Szabályzatnak az időközben módosuló jogszabályi háttérrel való összehangolása miatti
megváltoztatására fenntartja a jogot. A Szabályzat mindenkor hatályos elektronikus változata elérhető
https://orvosokatisztanlatasert.hu/ weboldalon.


1.2. A jelen szabályzat elsődleges célja, hogy az Adatkezelővel kapcsolatba kerülő természetes
személyek adatainak kezelésére vonatkozó alapvető elveket és rendelkezéseket meghatározza
annak érdekében, hogy a természetes személyek adatai védelemben részesüljön a vonatkozó
törvényi előírásoknak és hatósági állásfoglalásoknak megfelelően, így különösen, de nem
kizárólagosan

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR),

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
  törvény (a továbbiakban: Infotv.),

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
  összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban:
  Ekertv.),

 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi
  XLVII. törvény,

 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
  XLVIII. törvény,


1.3. Időbeli hatály: Jelen Szabályzat 2018. május 25. napjától visszavonásig hatályos.


1.4. Személyi hatály kiterjed

 • az Adatkezelőre, valamint

 • azon személyekre, akik adatait e Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák,
  továbbá

 • azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.


Az Adatkezelő elsősorban azoknak a természetes személyeknek az adatait kezeli, akik a számukra
elérhető módon, pl. az Adatkezelő bármely e-mail címére küldött adataikkal, vagy közösségi oldalon
keresztül, vagy telefonon, vagy személyesen jelentkeztek.


1.5. Tárgyi hatály: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi személyes adatokat
tartalmazó adatkezelésre, függetlenül attól, hogy az elektronikusan és/vagy papíralapon történik.

 


2. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK


12.1.Érintett vagy Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –
közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;


2.2.Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (tehát az érintettre)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online
azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;


2.3.Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;


2.4. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal
együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog
határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat
az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;


2.5. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;


2.6.Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során
a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők
értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi
állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez,
tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére
használják;


2.7.Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további
információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely
konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön
tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy
azonosítható természetes személyekhez, ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;


2.8.Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;


2.9.Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó
közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;


2.10.Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 


3. ALAPELVEK


3.1. Az Adatkezelő adatkezelése során törekszik arra, hogy személyes adatok

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon
  végezze („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, („célhoz
  kötöttség”);

 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek, és csak a
  szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”);

 • pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; az Adatkezelő minden észszerű
  intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan
  személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

 • tárolása olyan formában történjen, amely az érintettek azonosítását csak a személyes
  adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; („korlátozott
  tárolhatóság”);

 • kezelését oly módon végezze, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések
  alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok
  jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy
  károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).


Az adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, és amennyiben szükséges, képes ennek
igazolására, alátámasztására („elszámoltathatóság”).


3.2. Az Adatkezelő tevékenységével összefüggő adatkezelések elsősorban önkéntes hozzájáruláson
alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását,
továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

 


4. AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGE ÉS CÉLJA


4.1. Az Adatkezelő által végzett, jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések akkor és annyiban
jogszerűek, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:


4.1.1. az érintett előzetes és önkéntes hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több
konkrét célból történő kezeléséhez,


4.1.2. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,


4.1.3. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges. Az Adatkezelővel kötött vagy kötendő szerződések előkészítése,
megkötése, végrehajtása során az Adatkezelő a következő adatkezeléseket hajtja végre:

 • az érintett adatainak felvétele, tárolása és kezelése a velük történő kapcsolatfelvételhez és
  kapcsolattartáshoz;

 • az érintett adatainak felvétele, tárolása és kezelése az érintettel történő szerződés
  megkötése és a megkötött szerződés bizonyítása céljából;

 • az érintett adatainak kezelése a szerződéses viszonyból fakadó jogosultságok
  biztosításával és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban;

 • az érintett adatainak továbbítása a Partner irányába, amennyiben az elkerülhetetlen, az
  érintett irányába történő szolgáltatást elősegíti és ahhoz az érintett előzetesen hozzájárult;

 • Adatkezelővel kötött szerződés megszűnését követően a szerződésből származó jogok
  gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, így különösen a szerződésen alapuló igények
  érvényesítése.

 


5. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA


5.1. Főszabály szerint az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes, önkéntes hozzájárulása az
Adatkezelő előzetes tájékoztatása alapján. Az önkéntes hozzájáruláson, mint belegyezésen érteni
kell azt a magatartást is, amellyel az érintett a https://orvosokatisztanlatasert.hu/ weboldala
használatával elfogadja, hogy rá nézve a https://orvosokatisztanlatasert.hu/ weboldalai
használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás, ideértve a jelen Tájékoztatót is,
automatikusan kiterjed.


5.2. A GDPR 8. cikk (1) bek. alapján a 16. életévét be nem töltött gyermek esetén a gyermekek
személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek
feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. A 16. életévét betöltött kiskorú
érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének
beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A Felhasználó a regisztrációval, illetve jelen
tájékoztató elfogadásával kijelenti, hogy tudomásul veszi és betartja az életkori korlátozásra vonatkozó
fenti szabályozást. Az Adatkezelő alapesetben nem ellenőrzi a regisztrálók életkorát, de kivételes
esetben – a fenti szabályozás betartása érdekében – kérheti az életkor igazolását, illetve a szülői
felügyeletet gyakorló személy hozzájárulásának igazolását a Felhasználótól.


5.3. Amennyiben a személyes adat kezelését jogszabály rendeli el, úgy az adatkezelés kötelező. Erről
az Adatkezelő az érintettet részletesen tájékoztatja.


5.4. Az adatkezelés időtartama minden önkéntes alapon történő adatkezelési tevékenység esetében
meghatározásra került az adott adatkezelés leírásában, azonban, ha az valamilyen hiba, hiányosság
miatt az ott megjelölt időtartam nem alkalmazható, úgy a következő szabályokat kell alkalmazni:

 • a cél megvalósulásáig és a személyes adatainak törléséig, vagy

 • adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig és így személyes adatainak
  törléséig,

 • bíróság vagy hatóság törlésre vonatkozó döntésének végrehajtásáig, vagy ilyen
  rendelkezések hiányában – és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában –

 • azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart,
  amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli. A hatályos Ptk.
  6:22 § alapján az általános elévülési idő 5 év.


5.5. Kötelező adatkezelés esetén, a vonatkozó törvény, vagy önkormányzati rendelet állapítja meg az
adatkezelés időtartamát.


5.6. Adatkezelő az érintett adatkezelési engedélyének visszavonása, törlési kérelem, törlési döntés
esetén annak kézhezvételétől számított 1 munkanapon belül törli az adatokat.

 


6. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT EGYES TEVÉKENYSÉGEK ÉS AKEZELT ADATOK
KÖREI

 


6.1. A keresőrendszer által gyűjtött adatok


6.1.1.Az Adatkezelő honlapjaihoz kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül bárki
hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül
szerezhet információkat, nézhet feltöltött tartalmakat, illetve e tartalmak egy – fizetéshez,
illetve regisztrációhoz nem kötött – részét. Nem személyhez kötött információkat azonban
korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról.


6.1.2.A Tamási Kft. által üzemeltetett https://orvosokatisztanlatasert.hu/ weboldalon a
látogatásokról – akárcsak bármely más internetes oldal esetében – a Google adatokat gyűjt.
Ezen adatok egy részéhez Tamási Kft. a Google Analytics, a Google Adscene és a Facebook
Pixel szolgáltatás segítségével hozzáfér. Ezeket az adatokat a rendszer anonim módon rögzíti,
a látogatókról semmilyen személyes információt nem tartalmaznak. A rendszer rögzíti a
megtekintett oldalakat, a honlapra hivatkozó oldalakat, azt, hogy mely oldalakról érkeztek a
látogatók weboldalunkra, továbbá alapinformációkat a látogatók böngészőjét, interneteszközét
illetően. A Google Analytics által gyűjtött információk segítenek Tamási Kft. számára
elemezni az üzemeltetett weboldalak forgalmát; ezt a minőségi tartalom előállítása érdekében
használja fel. A Google továbbá az általa rögzített adatokat felhasználja keresőrendszere
működtetéséhez, valamint hirdetései célzott közzétételéhez is – ezek Tamási Kft. teljesen
függetlenül történnek. Hasonló adatokat a látogatásokról a Google-n kívül más
keresőrendszerek is gyűjthetnek. A portál html kódja Tamási Kft. független, külső szerverről
érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere
közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink szíves
figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a
felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat ( pl. IP
cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a
látogatás időpontja) képesek gyűjteni.


A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere
szolgálja ki. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alábbi felsorolt
adatkezelő tud részletes felvilágosítást adni.


A mérési adatok kezeléséről Google Analytics, a Google Adscene és a Facebook Pixel , mint
az adatkezelő a https://www.google.com/intl/hu/policies, https://policies.google.com/privacy?hl=hu,
h%ps://hu-hu.facebook.com/business/help/471978536642445?id=1205376682832142
címeken adnak részletes felvilágosítást. A fent leírt adatgyűjtés
érdekében a weboldalak úgynevezett cookie-kat használnak. ezt a weboldalak látogatói
látogatásukkal tudomásul veszik.

 


6.2.Weboldal látogatása során megvalósuló adatkezelés


Cél: A honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a honlap
funkcióinak elősegítése, fokozása, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása
érdekében rögzíti a látogatói adatokat


Jogalap: Az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése. A hozzájárulást az egyes
adatkezelések tekintetében a honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes
megadásával adja meg az érintett.


Érintettek köre: Minden személy, aki a jelen honlapot böngészi


A kezelt adatok és célja: Azonosítószám (melyet süti segítségével tárolnak a felhasználó
számítógépén), a látogatás dátuma és időpontja, a meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs
rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, a felhasznált üzemrendszer, a felhasználó
számítógépének IP-címe az utolsó szakasz kivételével.


Adatok forrása: az Adatkezelő által üzemeltetett weboldal


Adatkezelés időtartama: A felhasználó számítógépe IP-címének részlete 7 napig tárolódik, utána
automatikusan törlődik.


Adattovábbítás: a tárhelyszolgáltató, valamint a Google Analytics számára


Adattárolás helye: az Adatkezelő weboldalai számára az Adatfeldolgozó, illetve az általa igénybe vett
szerverszolgáltató által biztosított tárhely-szerver


Hozzáférésre jogosultak: az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó erre felhatalmazott munkavállalói


Adatszolgáltatás elmaradásának következményei: A felhasználó a weboldal látogatásának
mellőzésével kerülheti el az adatszolgáltatást; ez esetben nem jut hozzá a weboldalon közzétett
információkhoz.

 


6.3. Tamási Kft. által üzemeltetett hhttps://orvosokatisztanlatasert.hu/ weboldalon elhelyezett
saját Cookie-k kezelése


A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún.
cookie helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban
elmentett cookie-t, a cookie-t kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó
aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. – A szolgáltató
alapvetően a WordPress alapértelmezett működésé szükséges cookie-kat használ és a honlapon
található továbbá egy úgynevezett cookie-law-info cookie is.


Cél: A honlap látogatása során az Adatkezelő a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a honlap
funkcióinak elősegítése, fokozása, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása
érdekében rögzíti a látogatói adatokat, továbbá munkamenet és funkcionális cookie-kat használ.
(Ilyenek pl. a munkamenet azonosítók, vagy a statisztikákhoz esetleg használt cookie-k, valamint a
tartalmak kiszolgálásához, testre szabásához lehet rájuk szükség – ezek egy része a böngésző
bezárásakor automatikusan törlődik, más része hosszabb távon a felhasználó számítógépén marad.) A
felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális
munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés
megakadályozása. A cookie-law-info cookie azt figyeli hogy a felhasználó elfogata-e már a süti
tájékoztatót(ebben IP-t, egyedi látogatói azonosítót és egy igaz/hamis változót tárolunk vagyis hogy
elfogata-e már a süti tájékoztatót.


Jogalap: Az érintett önkéntes hozzájárulása, az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók
azonosításához és a testreszabott kiszolgáláshoz [GDPR 6.cikk (1) bek. f. pontja]


Érintettek köre: Minden személy, aki a honlapot böngészi


Kezelt adatok és célja: Azonosítószám, dátum, időpont


Adatok forrása: az Adatkezelő által üzemeltetett weboldal


Adatkezelés időtartama: A felhasználó számítógépén a cookie-k tárolási időtartama különböző, az
adott cookie-k funkciójától függ.


A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) cookie-k törlésükig, de legkésőbb érvényességi
idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.


A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a cookie-
k alkalmazását. A cookie-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az
Adatvédelem /Előzmények /Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés
megnevezéssel van lehetőség.


A cookie a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a
felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k
alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint
internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az
érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története. Mivel a
cookie-k egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő
látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a
honlap látogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett
cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban
mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A cookie-k
önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének
felismerésére alkalmasak.


Adattovábbítás: nem


Adatszolgáltatás elmaradásának következményei: A cookie-k letiltása, illetve törlése esetén a
weboldal működése a felhasználó számára lassabbá, bizonytalanabbá válhat.

 


6.4. Külső szolgáltatók Cookie kezelése Tamási Kft. által üzemeltetett weboldalon


Egyes szolgáltató partnerek a felhasználók azonosítása, nyomon követése céljából a felhasználó
számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie helyeznek el, és a későbbi internethasználat során
olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie-t kezelő
szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon
weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját használják.


Tamási Kft. által üzemeltetett honlapok felkeresésekor webanalitikai rendszerek üzemeltetése
érdekében a Google Analytics kezel cookie-t.


A www.google.com/analytics általi adatkezelésről a https://www.google.com/intl/hu/policiescímen
kérhető bővebb tájékoztatás.


A “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását
használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el:https://www.google.com/intl/hu/
policies/privacy/partners/


A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a cookie-
k alkalmazását. A cookie-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az
Adatvédelem /Előzmények/ Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés
megnevezéssel van lehetőség.


A honlapon az alábbi külső szolgáltatók a felsorolt cookiek-t helyezték el:

Szolgáltató Süti neve
www.google.com/analytics __utmt __utma
__utmb
__utmc
__utmz
_ga
_dc_gtm_UA


A cookie a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a
felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k
alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint
internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az
érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlaplátogatási története. Mivel a
cookie-k egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő
látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható.


Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban
elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal,
azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A
sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének
felismerésére alkalmasak.


6.5. Hírlevél, marketing, marketing célú tájékoztatás


Cél: Reklámokat, aktualitásokat tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése
az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, rendezvényekről, akciókról. E
hírlevelek tartalmazhatnak közvetlen marketing üzeneteket is. Az adatkezelő által az adatok elemzése,
statisztikák készítése a szolgáltatás minőségének javításához, fejlesztéséhez, a weboldal-látogatók
igényeinek teljes körű kielégítéséhez alkalmas szolgáltatások nyújtásának elősegítéséhez.


Jogalap: Az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése,
2011.: CXII. tv. 5 § (1) a), 1995.: CXIX. tv. 21. § – törvényi rendelkezés


Érintettek köre: az a természetes személy, aki az adott hírlevél feliratkozó űrlapján – vagy más
módon, pl. email-ben vagy személyesen – megadja az űrlapon megnevezett típusú adatait az
adatkezelőnek hírlevél kérése érdekében


Kezelt adatok és célja: e-mail cím: kapcsolattartás


Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől felvett adatok.


Adatkezelés időtartama: A felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig


Adattovábbítás: a hírlevelek továbbítását szolgáló levelezőszerverek


Adattárolás helye: az Adatkezelő weboldala számára az Adatfeldolgozó, illetve az általa igénybe vett
szerverszolgáltató által biztosított tárhely-szerverek, továbbá a hírlevelek továbbítását szolgáló
levelezőszerverek , a Tamási Kft. jelszóval védett számítógépein illetve Google Drive-on és Dropox-
on


Hozzáférésre jogosultak: az Adatkezelő és adatfeldolgozó erre felhatalmazott munkavállalói


Adatszolgáltatás elmaradásának következményei: hírlevélben szereplő tájékoztatás elmaradása


6.6. Jelentkezés szakmai konferenciára megnevezésű adatkezelés


Cél: Szakmai konferencián való részvétel


Jogalap: az érintett hozzájárulása. A hozzájárulást az egyes adatkezelések tekintetében az esetleges
regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg az érintett.


Érintettek köre: képzésen résztvevő természetes személyek


Kezelt adatok és célja:
vezetéknév (opcionális): a képzésen való részvétel biztosítása, kapcsolattartás
keresztnév (opcionális): a képzésen való részvétel biztosítása, kapcsolattartás
email cím: a képzésen való részvétel biztosítása, kapcsolattartás


Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől felvett adatok.


Adatkezelés időtartama: A felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig


Adattovábbítás: igen, Caraka Alapítványhoz, amely a rendezvény lebonyolítója


Adattárolás helye: az Adatkezelő weboldala számára az Adatfeldolgozó, illetve az általa igénybe vett
szerverszolgáltató által biztosított tárhely-szerverek, a Tamási Kft. jelszóval védett számítógépein
illetve Google Drive-on és Dropox-on


Hozzáférésre jogosultak: az Adatkezelő és adatfeldolgozó erre felhatalmazott munkavállalói


7. Honlapon történő regisztráció


Cél: saját fiók létrehozása a könnyebb felhasználás érdekében


Jogalap: érintettek önkéntes hozzájárulása


Érintettek köre: regisztrációt elvégző természetes személyek


Kezelt adatok és célja:
vezetéknév: fiók létrehozása, kapcsolattartás
keresztnév: fiók létrehozása, kapcsolattartás
felhasználónév: fiók létrehozása, kapcsolattartás
E-mail: kapcsolattartás
Jelszó: saját fiók biztonságának védelme


Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől felvett adatok.


Adatkezelés időtartama: a regisztráló hozzájárulásának visszavonásáig


Adattovábbítás: nem


Adattárolás helye: az Adatkezelő weboldala számára az Adatfeldolgozó, illetve az általa igénybe vett
szerverszolgáltató által biztosított tárhely-szerverek, a Tamási Kft. jelszóval védett számítógépein
illetve Google Drive-on és Dropox-on


Hozzáférésre jogosultak: az Adatkezelő és adatfeldolgozó erre felhatalmazott munkavállalói
Adatszolgáltatás elmaradásának következményei: regisztráció nem jön létre


8. Kommentálás az oldalon


Cél: vélemény/komment írása az adott cikkhez/tartalomhoz


Jogalap: érintett önkéntes hozzájárulása


Érintettek köre: véleményt/kommentet író természetes személyek


Kezelt adatok és célja:
Név: kapcsolattartás
E-mail: kapcsolattartás
Honlap (opcionális):kapcsolattartás


Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől felvett adatok.
Adatkezelés időtartama: a véleményt/kommentet író érintett hozzájárulásának visszavonásáig


Adattovábbítás: igen


Adattárolás helye: az Adatkezelő weboldala számára az Adatfeldolgozó, illetve az általa igénybe vett
szerverszolgáltató által biztosított tárhely-szerverek, a Tamási Kft. jelszóval védett számítógépein
illetve Google Drive-on és Dropox-on


Hozzáférésre jogosultak:


Adatszolgáltatás elmaradásának következményei: a kommentelésre/vélemény írásra nem lesz nem
lesz lehetősége


E Szabályzatban fel nem sorolt adatkezelésekről a személyes adat felvételekor ad az Adatkezelő
tájékoztatást. Amennyiben bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság,
közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg
jogszabály felhatalmazása alapján más szervek személyes adatok továbbítását kéri az
Adatkezelőtől, úgy a fentiekben nem részletesen felsorolt hatóságok részére személyes adatot
csak olyan mértékben ad ki az Adatkezelő, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.

 


7. JOGORVOSLAT


7.1. Az érintettek információs önrendelkezési jogának vélt, vagy valós megsértése miatt az Adatkezelő
alábbi elérhetőségein keresztül élhet:


Tamási Kft.


– postai úton a 6044 Hetényegyháza, Alkotmány u. 26.
címen, vagy
– e-mail útján a tamasi@tamasidr.hu email címen.


7.2. Az érintettet a GDPR és az Infotv. rendelkezései alapján az alábbi jogok és jogorvoslati lehetősége
illetik meg.


7.3. A tájékoztatás joga, vagy más néven az érintett „hozzáférési joga”: A GDPR 15. cikke alapján az
érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad

 • az általa kezelt adatokról és személyes adatok kategóriáiról,

 • az adatkezelés céljáról,

 • az adatkezelés jogalapjáról,

 • az adatkezelés időtartamáról,

 • adott esetben az adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
  meghatározásának szempontjairól,

 • adott esetben, ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden
  elérhető információról,

 • adott esetben az automatizált döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is, valamint a
  logikára és arra vonatkozó érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen
  jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár,

 • adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vett igénybe,
  az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett
  intézkedésekről, továbbá

 • az érintett személyes adatainak továbbítása esetén, az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és
  címzettjéről.


A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan
tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés
állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen
kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.


7.4. A helyesbítés joga: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés
célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Ugyanakkor, ha a személyes adat a
valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő
rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő kötelezően helyesbíti, az érintett kérése
nélkül is.


7.5. A törléshez való jog/„elfeledtetéshez való jog”: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az
Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan
késedelem nélkül törölje, ha azt kötelező adatkezelés nem zárja ki.


Az adatokat a fenti eseten kívül az Adatkezelő törölni köteles a GDPR és az Infotv. alapján, ha

 • az adat kezelése jogellenes;

 • az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a
  törlést törvény nem zárja ki;

 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
  határideje lejárt;

 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte;

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
  módon kezelték;

 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az
  adatkezelésre;

 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogban előírt jogi kötelezettség
  teljesítéséhez törölni kell;

 • a személyes adatok gyűjtésére az EU 2016/679 Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett,
  közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
  kínálásával kapcsolatosan került sor.


Abban az esetben, ha az Adatkezelő valamely okból nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és
azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek
figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai
intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy
az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok
másolatának, illetve másodpéldányának törlését.


Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás
szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését
előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése,
illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében
végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.


7.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő
korlátozza az adatkezelést. Ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a
törlés sértené az érintett jogos érdekeit, az adatkezelést korlátozni kell. Az így korlátozott
személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a
személyes adat törlését kizárta. Ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, helyességét,
de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen,
az adatokat korlátozza. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely
lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.


A GDPR alapján az adatokat korlátozni kell, ha

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
  felhasználásának korlátozását;

 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
  igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
  vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
  élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.


Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam
fontos közérdekéből lehet kezelni.


7.7. Az érintett helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz való jogát törvény korlátozhatja az állam külső
és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy
üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati
gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből,
valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és
munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben
az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.


7.8. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, maximum a kérelem beérkezésétől számított egy
hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelmében meghatározottakról, és/vagy helyesbíti az
adatokat, és/vagy törli és/vagy korlátozza az adatokat, vagy tesz meg egyéb lépéseket a
kérelemnek megfelelően, ha nincsen azt kizáró ok. Az Adatkezelő a helyesbítés, a törlésről, az
adatkezelés korlátozásának megtörténtéről írásban értesíti az érintettet, továbbá mindazokat,
akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították, átadták. Az érintettet kérésére az
Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való
tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti, vagy ha a tájékoztatás lehetetlennek bizonyul, vagy
aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Adatkezelő arról is írásban értesíteni köteles az érintettet,
ha az érintett joggyakorlása valamely okból nem valósulhat meg, és köteles pontosan megjelölni a
ténybeli és jogi okot, valamint az érintett számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségeket: a
bírósághoz és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségét.


7.9. Az „adathordozhatósághoz való jog”: Az érintett jogosult arra, hogy

 • a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt,
  széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra,
  hogy

 • ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az
  adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: az adatkezelés
  hozzájáruláson, alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.


7.10. A tiltakozáshoz való jog: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése – ideértve a
profilalkotást is – ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó/
  adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező
  adatkezelés esetén;

 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-
  kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az érintett tiltakozhat a GDPR 21. cikk 3. bek. alapján is a személyes adatok közvetlen üzletszerzés
érdekében történő kezelése ellen, ekkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a
kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az
adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat
korlátozza, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat,
akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek
intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.


7.11. Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a
hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül –
bírósághoz fordulni. Az ügyben az Adatkezelő székhelye szerint, vagy az érintett lakóhelye
szerint illetékes bíróságnál nyújtható be a kereset. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt,
hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.


Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 


8. ADATOK TÁROLÁSA, ADATBIZTONSÁG


Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés
ellen. Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az
adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező
kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi annak
bizalmasságát (megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult),
sértetlenségét (megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét),
rendelkezésre állását (gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá,
valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos
eszközök).


Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról,
továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási
szabályokat, amelyek a GDPR, az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre
juttatásához szükségesek.


A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében az
Adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok –
kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, valamint az
érintetthez rendelhetők.


A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további
intézkedésekkel biztosítja:

 • a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

 • az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli
  berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli
  berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki
  vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

 • a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az
  automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az Adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések
meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több
lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű
védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.


Az Adatkezelő a biztonságról megfelelő szintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Az Adatkezelő
információs rendszere és hálózata egyaránt védett a hackelés, csalás, kémkedés, behatolás, szabotázs,
vandalizmus, tűzeset és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a
szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Adatkezelő
megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy
minden biztonsági eltérést rögzíthessen, valamint bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági
esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezenkívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések
hatékonyságának ellenőrzését is.

 


9. ADATVÉDELMI INCIDENS


Az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása
céljából az Adatkezelő nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az
adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit,
hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban
meghatározott egyéb adatokat, ha jogszabály ilyeneket előír.


A GDPR 33. cikke alapján az Adatkezelőnek incidens esetén bejelentési kötelezettsége van a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül – ha
lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott – megteszi a
bejelentést a felügyeleti hatóságnak kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár
kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.


Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira
és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az
adatvédelmi incidensről, közli az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb
kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető
következményeket, az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett
intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos
következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Lehetséges adatfeldolgozók:

 • Tárhely szolgáltató: EZIT Kft. (https://ezit.hu/)

 • BLAZE ARTS Kft. (https://www.forpsi.hu/)

 • Caraka Alapítvány


Budapest, 2018. május 25.