CIVIL AKCIÓTERV: „Gyermekkori oltások veszélyei”

Tapasztalt „harcosok” egyben gyakorlatban is kipróbált szakértő segítők gyűltek össze arra, hogy kidolgozzák, milyen módszerekkel és hogyan tudnák megtörni a gyermekeink kötelező oltási rendje során alkalmazott hazai hatósági oltásterrort illetve az ezt „megtagadó” vagy ehhez „szkeptikusan viszonyuló” tehát ellenálló szülőkkel, mint állampolgárokkal szemben alkalmazottjelenlegi abszurd, aránytalanul súlyos retorziókat tartalmazó hatósági eljárásrendet.

Megállapítást nyert, hogy a különböző hatóságok, bíróságok, Alkotmánybíróság ill. nem hatósági, de ezt a szerepet eljátszó állami szervezetek pl. népegészségügyi-, gyámhatósági szervezet „kéz a kézben” –túlkapásokkal- rendszeresen hogyan „terjeszkednek túl” a saját hatáskörükön.

Jól kimutatható, hogy miképp próbálják -jogszerűnek tűnő, de néha nyilvánvalóan jogszerűtlen- „fegyelmező” ill. „kényszerítő” eszközökkel (pl. bírság) az oltás-szkeptikus szülőket rákényszeríteni arra, hogy engedélyezzék gyermekeik beoltását ezekkel a bizonytalan összetételű, súlyos mérgekkel is szennyezett vakcinákkal.

Ezzel a kényszerítéssel számos nemzetközi egyezmény megsértve, mint pl. a 2016-os Európai Unió Alapjogi Chartáját

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT..

I. CÍM :  MÉLTÓSÁG

1. Cikk /Az emberi méltóság
             Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani, és védelmezni kell.
2. Cikk Az élethez való jog
           (1) Minden embernek joga van az élethez.
           (2) Senkit sem lehet halálra ítélni vagy kivégezni.
3. Cikk : A személyi sérthetetlenséghez való jog
   (1) Mindenkinek joga van a testi és szellemi sérthetetlenséghez.
   (2) Az orvostudomány és a biológia területén különösen a következőket kell tiszteletben tartani:

        a) az érintett személy szabad és tájékoztatáson alapuló beleegyezése a törvényben megállapított eljárásoknak megfelelően,
        b) az eugenikai, különösen az egyedkiválasztást célzó gyakorlat tilalma,
        c) az emberi test és részei ekként történő, haszonszerzési célú felhasználásának tilalma,
        d) az emberi lények szaporítási célú klónozásának tilalma.

Konszenzusra jutottunk abban, hogy az európai tagállamokban alkalmazott oltási rendek rendkívül heterogének, semmilyen formában nem tükrözik a „járványok nem ismernek határokat” orvosi epidemiológiai alapelvét. Különösen erős a kontraszt Közép-Európában. Ugyanis miközben hazánkban egy kirívóan szigorú kötelező gyermekkori oltási rend van, ezzel szemben a szomszédos Ausztriában ez az oltási rend jóval enyhébb „választható” típusú. Ez orvosi/ járványügyi szempontból sehogyan sem magyarázható.

Megállapítottuk azt, hogy „önmaguktól” e hatalmaskodó állami hatóságok, népegészségügyi szervek nem fognak enyhíteni ezen a mostani extrém, zsaroló, megfélemlítő gyakorlatukon, ezért csakis a civilek, a szülők és szakemberek önvédelmi mozgalma, azaz csakis tömeges „egyéni állampolgári engedetlenségi mozgalom” keretében tudjuk majd csak kikényszeríteni a pozitív elmozdulást, ahogy ez pl. az „otthonszülés” esetében sikeres is volt.

A hazai hatóságok és népegészségügyi szervek és ezek munkatársainak, oltóorvosoknak a figyelmét fel kell hívni arra, hogy tevékenységükkel szándékosan megsértik az EU Alapjogi Charta 3. cikkejét, valamint az egyének jogait, ami az egészségükhöz és a szabad önrendelkezésükhöz kapcsolódik.

Az alábbi civil önvédelmi akciótervet ajánljuk alkalmazni minden szülőnek, aki értesítést kap gyermeke kötelező oltáson való megjelenése ügyben a hatóságoktól (pl. iskolától ill. gyermekorvostól vagy védőnőtől stb.)

1.) Csakis hivatalos, névvel és szervezeti pecséttel ellátott, aláírt, gyermeke számára kitöltött személyes „behívót” fogadjon el a szülő.

2.) Erre válaszolva közölje a szülő írásban, hogy gyermeke hivatalos és törvényes képviselőjeként jelen kíván lenni gyermeke beoltásánál. Olyan nincs, hogy “látatlanban” belenyomjanak  a gyermekébe ( iskolában, gyermekorvosi rendelőben vagy bárhol máshol)  bármilyen injekciót az Ön engedélye nélkül. Ehhez nem járul hozzá !

3.) Vigyen magával egy szemtanút (jogászt) is az oltásra..

4.) Vigyen kettő -előre kinyomatott- kipontozott dokumentumot is. (Felelősségvállalási + Jegyzőkönyv)

5.) Vigye magával –kinyomtatva- az adott, beadásra szánt, vakcina hivatalos gyártói leiratát !!

6.) Első lépés : Tegye fel az alábbi kérdéseket az oltóorvosnak a helyszínen :

 • Tisztában van-e azzal a tisztelt Doktor Úr/Nő, hogy kizárólagos döntési ill. mérlegelési joga van a gyermekem mostani beoltása ügyében ?
 • Ha nincs tisztában ezzel, akkor ismertesse Dr Müller Cecília 2023.tavaszán küldött hivatalos állásfoglalását erről, miszerint az oltóorvos kizárólagos kompetenciája az adott oltás beadása vagy annak halasztása..
 • Idézet : “ a vonatkozó jogszabályi előírás – az egészségügyről szóló 1997.évi CLTV. törvény (a továbbiakban: Eürv) 58. §-a – az oltást beadó orvos kötelességévé teszi a mérlegelést és tiltja az oltás beadását, ha a védőoltásban részesítés a beteg egészségi állapota miatt nem lehetséges, vagy a védőoltás a beteg egészségét vagy meglévő betegségét várhatóan károsan befolyásolná. “
 •  Fenti kötelessége fényében kérdezze meg azt az oltóorvostól, hogy tudja-e azt, hogy a most beadásra szánt vakcina milyen összetevőket tartalmaz? Ha tudja, sorolja fel..
 • Ha nem tudja, akkor Ön olvassa fel ezt neki. Külön emelje ki az összetevők ill. un. adjuvánsok között a több keresztes mérgek neveit. Sorolja fel a gyártó által is közzétett súlyos mellékhatások veszélyességi listáját, súlyos egészségkárosodások nevét és várható esélyét.
 • Hivatkozzon arra, hogy egy Algopyrin tabletta vásárlása esetén is kap egy hosszú leírást a dobozban az adott “gyógy”-szer mellékhatásairól, esetleges egészségkárosító hatásairól.
 • Akkor miért nem kap Ön, mint szülő ugyanilyen tájékoztatást -írásban- a gyermekének beadandó vakcina veszélyeiről, mellékhatásairól ?
 • Mi a garancia arra, hogy az adott vakcina ampulla nem tartalmaz-e szennyező anyagot is, oda nem való pl. nehézfémet, alumíniumot, DNS fragmentumokat ? Kérjen erre is írásos termékleírást, bizonyítékot.

7.) Második lépés : A fentiek ismertetése  után szólítsa fel az oltóorvost, hogy az oltás beadása előtt írja alá a csatolt Felelősségvállalási Nyilatkozatot

8.) Ha és amennyiben az oltóorvos ezt megtagadja, tehát ha nem akarja aláírni a fenti dokumentumot, akkor kérje meg :

 • adja írásban erről az “ügyről” a szakmai állásfoglalását,
 • vagy mondja bele e “szakvéleményét” az Ön telefonja magnójába.

9.) Tárgyi bizonyíték:  Ha mégis beadják a gyermekének az adott -kötelező- vakcinát, akkor (fenti aggályok miatt) kérje el az üres vakcina ampullát az oltóorvostól (ami nyomokban tartalmazza még az anyagot) Tegye azt be a hűtőjébe, egy zárt dobozban, felcímkézve..

(majd megadjuk -később- annak a labornak a címét, ahová ezt postázni kell..)

10.) Harmadik lépés : Ha fentiek alapján az oltóorvos „eláll” az Ön gyermekének beoltásától, akkor vegye elő a kettes számú Jegyzőkönyv nyomtatványt, amit a jelenlevőkkel töltessen ki és írassa alá, miszerint :

 • a szülő a behívóra megjelent,
 • de a körülmények megismerése hatására az oltóorvos elállt a gyermeke beoltásától
 • az oltás tehát nem a szülő „nem együttműködő” magatartása miatt halasztódott, hanem az oltóorvos kizárólagos személyes mérlegelési jogából eredően
 • deklarálja azt is a szülő, hogy a megfelelő tájékoztatás és teljes körű állami vagy népegészségügyi vagy oltóorvosi felelősségvállalás esetén a gyermeke –későbbi- kötelező oltása elől nem zárkózik el.

11.) A kitöltött és aláírt dokumentumokat + hangfelvételt a szülő vigye magával és archiválja.


Plusz1: Keressen az Ön közelében egy homeopatikus gyermekorvost, aki oltás-kivezetéssel is foglalkozik.. Aki olyan “nozodákat” tud adni a kicsinek, ami az oltás egészségkárosító hatásait  csökkenti..

Ezután az első „találkozó” után várni kell a hatóságok válaszreakciójára, ami nem fog elmaradni.

Ahány megye, annyi variáció van. Hamarosan érkezni fog a „pót-oltás” behívója, annak időpontjával, és új helyszínével..  Erre (is) el kell menni a fent ismertetett „felállásban” és kinyomtatott papírokkal.

Feltehetően a második oltási kísérlet is meghiúsul majd, ha a fenti „táncrendet” a szülő végigviszi.

A hatóságok ilyenkor az ANTSZ népegészségügyi oltási jelzési rendszere keretében értesítik az ANTSZ illetékes népegészségügyi szakigazgatási utódszerveit, az adott gyermek „elmaradt” kötelező oltásáról, ami egy polgári szabálysértési eljárás kezdeményezését jelenti. Ennek mondvacsinált indoka : „kiskorú veszélyeztetése”  (Kérdésem : ki veszélyeztet, kit és mivel ?)

Jelzem : Az adott gyermeke ügye kapcsán kiértesített népegészségügyi szervek, így a családsegítő szolgálat valamint gyámhatóság, a megtévesztő neve ellenére NEM HATÓSÁG !

Itt tehát egy polgárjogi szabálysértési eljárás indul a szülő/ kontra/ népegészségügyi szerv között. A népegészségügynek tehát egy szabálysértési eljárást kell lefolytatniuk, amihez a családsegítő szolgálatot vehetik igénybe.

Fontos : A szülő teljes körűen és segítően működjön együtt ezzel a családsegítő szolgálattal !!

A családsegítő szolgálat helyszíni szemléjén legyen jelen a szülő mellett a jogi képviselője is és kötelezzék a családsegítő munkatársát, hogy a tényállást helyszíni jegyzőkönyvben rögzítse ..és azt a  felek hitelesítsék, azaz írják is alá. Ebből 1 pld a szülőnél maradjon.. Ehhez viszont ragaszkodjanak..

A polgárjogi szabálysértési eljárás keretében magánszemélyt (szülőt) a népegészségügy un. „egészségügyi bírsággal” nem sújthat. Ez szabályellenes.

Sőt többszöri alkalommal –azonos indokkal- egymás után több bírság nem vethető ki !!   

Ugyanakkor ebbe a két fél közötti polgárjogi eljárásba egy HARMADIK FÉL pl. a gyámhatóság nem avatkozhat be. Tehát nem léphet be ide a gyámhatóság, mint hatósági szerv.

Ha ez mégis megtörténik, akkor büntető feljelentéssel kell élni az ügyészség felé e törvénytelenség, azaz a szülő/népeü. közötti polgárjogi ügyben.. egy harmadik fél beavatkozása ellen ( gyámhatóság ).

Ezt a személyes harcot minden érintett családnak végig kell vinni, mert „aki időt nyer, az életet nyer”..

2023. 09. 25.


2 thoughts on “CIVIL AKCIÓTERV: „Gyermekkori oltások veszélyei”

 1. kérdésem: mi szokott lenni ebből az ügyből? a legvégén elveheti a gyereket a nem oltó szülőktől a gyilkológép “állam”???? hol élünk? mely országokban NEm kötelezőek ezek a mérgek a gyereknek???

 2. Tisztelt Tamasi Doktor Úr!
  Szeretném megkérdezni, hogy Ön tudna-e nekem tanácsot adni abban, hogyan tudnék meggyőzni egy tényektől elzárkózó szülőpárt? A kisgyermekeik nagyon közel állnak hozzám, ezért nem adom fel már évek óta és nem is fogom soha. A Lurdy-ba sem terveznek elmenni, de én oda is szívesen elmennék.
  Előre is köszönöm a válaszát és idejét!
  Üdvözlettel:
  Jude

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük